Státní okresní archiv Trutnov > O archivu > Výroční zprávy > 2006

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 2006

Sídlo archivu

Adresa centrály: Komenského ul. 128, 541 01 Trutnov
Adresa pronajatého depozitáře: Náchodská ul. 524, 541 03 Trutnov 3 - Poříčí
Telefon: 499 829 411 (ústředna)
Fax: 499 829 410
E-mail: soka-tu@seznam.cz
Webové stránky: http://soka-tu.mstu.cz
Úložní kapacita: 7 328 bm
Rezerva úložní kapacity: 3 271,47 bm

I. Personální podmínky archivu

Ředitel archivu

Bc. Roman Reil  - (absolvent FF UP Olomouc, obor archivnictví a student navazujícího magisterského studia archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.).

V průběhu roku 2006 bylo v archivu včetně ředitele zaměstnáno celkem 7 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí a 2 brigádníci:

Bc. Luděk Jirásek  - zástupce ředitele (absolvent ÚHV PedF Univerzity Hradec Králové, obor archivnictví) měl v průběhu roku 2005 na starosti záležitosti spojené s chodem archivu, vykonával dozor a obsluhu v badatelně, prováděl všechny činnosti související s předarchivní péčí (včetně skartačních, mimoskartačních řízení a správy listů fondů), podílel se na vyřizování badatelské agendy redakčně zajišťoval přípravu Ročenky SOkA;

Mgr. Jan Kafka  - archivář (absolvent KTF UK v Praze, v současné době je studentem bakalářského studia archivnictví na FF UK v Praze), po část roku vykonával dozor a obsluhu v badatelně, po zbytek roku pracoval na revizi a vyhotovení úvodu k fondu ONV Trutnov, věnuje se správě NAD, pořádání a vyřizování badatelské agendy;

PhDr. Vladislava Lustigová  - knihovnice, sekretářka, hospodářka, účetní (absolventka FF UK Praha), nastoupila v SOkA Trutnov 1. 7. 2005, měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nových knih a periodik, většinu času však strávila vykonáváním činností spojených s hospodářskými a účetními záležitostmi SOkA Trutnov;

Josef Janata - archivář a informatik (Střední průmyslová škola Trutnov, obor strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku), od začátku října pracoval na půl úvazku jako brigádník, od 1. listopadu je zaměstnán na plný úvazek jako archivář a informatik. 

Mgr. Eva Tomková  - archivářka (absolventka FF MU Brno, obor historie-archivnictví), po celý rok revidovala a připravovala k vydání pomůcku k fondu ONV Trutnov včetně rejstříků, vyhotovila pomůcku AM Trutnov do roku 1850, příležitostně vypomáhala službě v badatelně, částečně se podílela na vyřizování badatelské agendy;

Věra Vaňková  - archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), pracovala na pořádání fondu ONV Vrchlabí 1945–1960;vyřizovala badatelskou agendu;

Martin Týřl  - domovník na plný úvazek (absolvent Gymnázia Trutnov);

Iva Weissová  - uklízečka, do našeho archivu znovu nastoupila 1. 7. 2005, zabezpečovala úklid v centrále a vždy jeden den v týdnu také v depozitáři v Trutnově-Poříčí.

Během roku 2006 vypomáhala v archivu na celý úvazek brigádnice Věra Hepnarová (měsíce leden-červenec, září-prosinec), která se podílela napořádání 
a inventarizaci fondů: OkÚ Trutnov II (PIS), MěNV Žacléř (PIS), MěNV Svobodanad Úpou (inv.).

Student  Pavel Zahradník pracoval v roce 2006 v našem archivu na půl úvazku v měsících leden- říjen a na celý úvazek v měsících listopad a prosinec. Podílel se na pořádání fondů: Vodní spisy Okresního úřadu Trutnov (1850-1938), Vodní spisy Okresního úřadu Vrchlabí (1850-1938), Státní odborná škola textilní Vrchlabí (1873-1945),Průmyslová škola textilní Vrchlabí (1945-1951), ZOŠ Vrchlabí, Archiv obce Hořejší Vrchlabí (inv.), MNV Černý Důl (inv.).


Emeritní ředitel Krkonošského muzea ve Vrchlabí Miloslav Bartoš pracoval v archivu během listopadu a prosince 2006 na pořádání Sbírky map a plánů.


Dlouhodobou praxi od srpna do prosince 2006 vykonávala v archivu (15 hodin týdně) Karolína Baudyšová. Práce, především řazení kartotéky evidence obyvatel do roku 1945, zprostředkovalo Občanské poradenské středisko, o.p.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.

Svou povinnou praxi absolvovali v archivu studenti: Pavel Martinec (Univerzita Hradec Králové; od 12. do 23. června 2006), Petra Haková (Jihočeská
univerzita České Budějovice; od 10. do 14. července 2006) a Veronika Jarolínová (Univerzita Hradec Králové; od 17. do 28. července 2006).

II. Celkové množství uložených archiválií

Úložní kapacita archivu činí v současné době celkem 7 328 bm (z toho centrála 3 686 bm a depozitář v Trutnově-Poříčí 3 642 bm ).

Rezerva úložní kapacity archivu k 31. 12. 2006 činí 3 271,47 bm (z toho 1 236,02 bm centrála a 2 035,45 bm depozitář v Poříčí). Centrála je využita z 66,47%, depozitář v Poříčí je naplněn ze 44,11%. V úhrnu je kapacita archivu využita z 55,36%.

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií

1. Předarchivní péče

Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení

Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení

V roce 2006 proběhlo celkem 15 skartačních řízení. Z toho u třinácti veřejnoprávních původců:

1. Okresní soud Trutnov, Nádražní ul., Trutnov,

2. Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov,

3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Školní 101, Trutnov,

4. Střední škola lesnická a zemědělská, Horská ul. Svoboda n. Ú.,

5. Okresní hygienická stanice Trutnov (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého
kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická ul., Trutnov),

6. Gymnázium a Střední odborná škola, Úpice,

7. Dům kultury, Národní ul., Trutnov,

8. Gymnázium, Vrchlabí,

9. Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Vrchlabí,

10. Obecní úřad Kunčice,

11. Obecní úřad Černý Důl,

12. Okresní hygienická stanice Trutnov (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého
kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická ul., Trutnov),

13. Základní škola Borovnice

- dvě u soukromoprávních původců:

14. Stavebniny NYPRO a.s., Břečtejnská 460, Trutnov,

15. JEDNOTA Dvůr Králové nad Labem, družstvo, , Dvůr Králové nad Labem.
Výběr dokumentů mimo skartační řízení se uskutečnil u 36 původců, z toho u dvou
(Mateřská škola Pilníkov a Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov) 2x:

Výběr dokumentů mimo skartační řízení se uskutečnil u 36 původců

z toho u dvou (Mateřská škola Pilníkov a Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov) 2x:Střední odborné učeliště, Malé Svatoňovice; ZDŠ v Úpici a ZDŠ ve Rtyni v Podkrkonoší; Služby v.o.s. Pec pod Sněžkou; Spolek divadelních ochotníků ve Rtyni v Podkrkonoší; Mateřská škola Pilníkov; Mateřská škola Pilníkov; Okresní bytový podnik v likvidaci, Trutnov; Mateřská škola v Horní Brusnici; Pionýrská organizace v Horní Brusnici; Obecní úřad v Chotěvicích; Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Slezská 14, Trutnov (zařízení: Kojenecký ústav a dětský domov, Dvůr Králové nad Labem); Základní škola Bratří Čapků, Komenského ul. (Blahovka); Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Slezská 14, Trutnov (zařízení: Gerontocentrum, Hostinné); Obecní úřad Pilníkov; Místní národní výbor Černý Důl; Osobní fond Jaroslav Reichrt, Trutnov; Pionýrská skupina Jiřího Wolkera při 2. ZŠ Trutnov; Dvorská stavební v.o.s. v likvidaci, Dvůr Králové nad Labem; Archiv města Dvora Králové nad Labem; Společnost Německo-českého porozumění, Trutnov; Akce "M" (Masaryk), Úpice; Ústav pro studium Krkonoš, Trutnov; Speciální základní škola, Trutnov 4;
Nemoreal v.o.s. v likvidaci, Dvůr Králové nad Labem; Jaroslav Hák, Pod Vlekem 155, Mladé Buky; Český zahrádkářský svaz, ZO Pilníkov; Městská knihovna s regionálními funkcemi, Trutnov; Obecní úřad Velký Vřešťov; Obecní úřad Horní Maršov; Okresní dům pionýrů a mládeže, Trutnov; Městský úřad Svoboda nad Úpou; Osobní fond Josef Vít, Trutnov; Krkonošská výstava v Trutnově 1949; KRPADEKOR s.r.o. v likvidaci, Hostinné; Osobní fond Rudolf Fiala, Dvůr Králové nad Labem; Vzdělávací a ochotnický spolek "Tyl" Havlovice; Městský úřad Hostinné; Městský úřad Trutnov.


Celkem bylo tedy provedeno 38 výběrů archiválií mimo skartační řízení.

Státní kontroly

Státní kontroly se uskutečnily v pěti případech:

1. Městský úřad Trutnov

2.
Městský úřad Vrchlabí

3. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

4. Obecní úřad Vilantice

5. Obecní úřad Doubravice

Státní kontroly měly prověřit splnění stavebně technických a bezpečnostních podmínek
spisoven městských i obecních úřadů.

Metodická činnost - konzultace, školení

Na začátku roku 2006 jsme opět rozeslali na všechny obecní a městské úřady dopis s informací o nových předpisech, které se týkají spisové služby a skartací.
Všem zájemcům jsme nabídli vzorový skartační řád v digitální podobě. Ze škol a institucí se dostavilo 27 pracovníků k individuální konzultaci.

Dne 14.11.2006 proběhlo v budově bývalého Okresního úřadu v Trutnově školení kronikářů.
Zúčastnilo se 35 kronikářů a pracovníků obecních úřadů.

Při všech skartačních i mimoskartačních řízeních byli proškoleni pracovníci
spisoven. Hromadné školení těchto pracovníků se neuskutečnilo.

2. Zpracování archiválií

Za rok 2006 SOkA Trutnov získal výběrem 85,19 bm přírůstků a delimitací 3,87  bm.Naopak 0,16 bm archiválií ubylo v rámci delimitace do jiných archivů. Mezi největší
přírůstky patří Státní notářství Trutnov (41,90 bm), Okresní soud Trutnov (11,53 bm), OPBH Trutnov (4,47 bm), MNV Horní Maršov (4,40 bm) Česká státní spořitelna -- okresní pobočka Trutnov (3,63 bm). Archiv opět převzal řadu kronik (16 kronik, 7 fotokronik) - městské a obecní (Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Černý Důl, Velký Vřešťov) i spolkové (např. Vzdělávací a ochotnický spolek Tyl Havlovice, Taneční orchestr Alfa Pilníkov aj.). Drobné, ale přitom významné přírůstky, představují Ústav pro studium Krkonoš Trutnov a tzv. Akce "M" (Masaryk) v Úpici, které byly získány prostřednictvím prof. V. Wolfa. Dalším pozoruhodným přírůstkem byl např. osobní fond Josefa Víta, fotografa v n.p. Texlen, fotoalbum Krkonošské výstavy z roku 1949 či Společnost německo-českého porozumění v Trutnově.          V evidenci NAD přibylo 54 nových fondů, naopak jiné byly jako duplicitní zrušeny a jejich archiválie uloženy v jiných fondech. Fond Sbírka novin a časopisů Trutnov (NAD 1525) byl na základě rozhodnutí archivní správy MV ČR (č. j. AS-869/2-2006 z 14.6.2006) z evidence vyřazen, neboť jeho písemnosti nesplňují kritéria pro zařazení mezi archiválie. Sbírka bude nadále evidována již jen v evidenci knihovny. Po celý rok probíhala revize fondů ve IV. podlaží centrály (Archivy měst a obcí, MNV, spolky, osobní fondy, cechy), při níž došlo k upřesňování evidenčních jednotek a dalších údajů v evidenci NAD (fyzický stav atd.). Během revize se podařilo dohledat fond Hertach Franz, Vrchlabí (NAD 1451), který nebyl dohledán při generální inventuře 2001.

Dále byla uskutečněna revize evidence NAD v muzeích. Většina muzeí dodala opravené listy NAD k zápisu do druhotné evidence, pouze Městské muzeum ve Dvoře Králové poskytlo pouze neúplné údaje a vzhledem k personálním změnám na postu ředitelky muzea se nepodařilo záležitost do konce roku vyřešit.

Zpracovanost se zvýšila ze 44,69% na 47,40% a v evidenci archivních pomůcek přibyly 3 inventáře a 1 prozatímní inventární seznam.

Dokončené fondy

Vnitřní skartace pořádaných fondů byla celkem 20,11 bm.

Rozpracované fondy

 Roce 2006 bylo zpracováno 131,32 bm písemností (z toho inventarizováno 25,37 bm a PIS opatřeno 105,95 bm), vnitřní skartace byla 20,44 bm. Dohromady tedy bylo zpracováno 151,76 bm písemností.

3. Využívání archiválií

a/ Počet badatelů

V roce 2006 byl celkem založeno 197 badatelských listů, z toho 20 patřilo cizincům.

b/ Celkový počet návštěv

Celkový počet návštěv badatelů byl 688, z toho cizinci vykonali 38 návštěv. Celkem do badatelny přišlo 749 návštěvníků, z toho však 59 pouze pro informace.

c/ Badatelské dotazy

Celkem bylo vyřízeno 190 žádostí: potvrzení o studiu - 37, potvrzení o zaměstnání - 9, doklady k majetku (vč. konfiskací) a katastrální záležitosti - 55, vyhledávání  soudních a notářských spisů - 31, stavební a vodoprávní záležitosti - 14, genealogické a matriční záležistosti - 17, státní občanství a národnost - 5, výpisy z porodních
 knih - 7, ostatní - 15 (informace o archiváliích, informace k dějinám regionu, seznamy spolužáků atd.). Proti roku 2005 nastal určitý pokles ve vyřizovaných žádostech.
 K tomu je ovšem nutné podotknout, že u méně závažných dotazů, které jsou zaslané elektronickou poštou a lze je vyřídit obratem, se nepořizuje tiskový výstup        a neprovádí se evidence dotazu v podacím protokolu. Tento druh dotazů není proto uveden ani v tomto přehledu.

d/ Rešerše a soupisy

Kvůli nedostatku pracovníků nebyly v roce 2006 rešerše prováděny.

e/ Zápůjčky

Zapůjčeno bylo celkem 442 položek, převážná většina pro Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Další velké zápůjčky obdržel Okresní soud Trutnov.

f/ Výpůjčky

Pro potřeby badatelů a pracovníků archivu bylo vypůjčeno celkem 94 položek.

g/ Publikační činnost archivu

V závěru roku 2006 byla předána do tisku v pořadí pátá Ročenka SOkA Trutnov (2003-2004). Podíleli jsme se také s Muzeem Podkrkonoší a Městem Trutnov na vydání Sborníku k 85. narozeninám Antonína Justa. SOkA Trutnov zajistil typografickou přípravu textové části sborníku.
Archiváři se prezentovali v tisku celkem 1 publikací a 17 články:

h/ Ediční činnost

Celkem 9x se sešla Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela. V prostorách SOkA Trutnov 7x, jedna výjezdní
schůzka se uskutečnila na chalupě M. Bartoše ve Vrchové u Bernartic (2 dny) a další výjezdní schůzka proběhla v badatelně SOkA Liberec (u kolegy J. Bocka). V této vrcholné fázi se práce na překladu poněkud zpomalila. Dokončení a vydání překladu kroniky bude závislé na časových možnostech jednotlivých členů PS.

i/ Výstavy

SOkA Trutnov spolupracoval formou zápůjček s Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem na výstavě k historii cechů ve Dvoře Králové.

SOkA Trutnov zapůjčil na výstavu "650 let obce Jívka" v obci Jívka (11. 8. 2006) obecní kroniky, knihy a další materiál.

SOkA Trutnov spolupracoval s Muzeem Podkrkonoší Trutnov formou zápůjček archiválií na výstavě o ceších v Trutnově.

SOkA Trutnov spolupracoval s Muzeem Podkrkonoší Trutnov formou zápůjček archiválií na výstavě o kronikáři Simonu Hüttelovi a jeho době.


Dne 22.-23.9.2006 organizoval SOkA Trutnov setkání archivářů ze SOkA oblasti a SOA v Zámrsku. Akce se uskutečnila na chatě "Vápenka" v Horních Albeřicích.

Dne 19.10.2006 se v badadatelně SOkA Trutnov uskutečnila prezentace knihy "Trutnov - toulky minulostí a současností ve fotografii 2", kterou ve spolupráci se SOkA Trutnov vydalo nakladatelství Altair Trutnov.

j/ Přednášky, exkurze

Ředitel archivu R. Reil a L. Jirásek provedli pro školy z Trutnova a okolí, kolegy archiváře a obyvatele města celkem 7 exkurzí a přednášek. Zúčastnilo se celkem 192 osob.

Dne 2. 3. 2006 se v SOkA Trutnov uskutečnila přednáška pro Gymnázium Úpice (R. Reil). Přítomno 13 osob.

Dne 30. 3. 2006 proběhla v Domě dětí a mládeže ve Dvoře Králové nad Labempřednáška o nejstarších písemných památkách Dvora Králové (R. Reil). Zúčastnilo
se 10 dětí.

Dne 30. 3. 2006 se v SOkA Trutnov uskutečnila druhá přednáška pro Gymnázium Úpice(R. Reil). Přítomno 27 osob.

Dne 6. 5. 2006 probíhaly v Trutnově slavnosti k 1 000 výročí legendárního zabití trutnovského draka. Při této příležitosti se v kostele sv. Václava v Horním Starém Městě uskutečnila po raní mši asi třicetiminutová přednáška L. Jiráska - 1 000 let od údajného založení osady Úpa a kostela v ní. Zúčastnilo se 45 osob.

Dne 22. 9. 2006 proběhla při příležitosti setkání archivářů SOA Zámrsk v Horních Albeřicích přednáška L. Jiráska v kostele na Malé Úpě o jeho historii. Zúčastnilo se 34 osob.

Dne 26. 9. 2006 se v SOkA Trutnov uskutečnila přednáška pro Základní školu Pilníkov (R. Reil). Přítomno 23 osob.

Dne 6. 10. 2006 se na své exkurzi po severovýchodních Čechách zastavili v SOkA v Trutnově členové ČAS. R. Reil pro ně uspořádal přednášku o historii a významu archivu s ukázkami archiválií v badatelně SOkA. Zúčastnilo se 40 osob.

k/ Spolupráce s médii

Dne 13. 6. 2006 poskytl R. Reil redaktorce Českého rozhlasu Hradec Králové, Elišce Pilařové, rozhovor o nové knize o Radvanicích a jejím autorovi.

Dne 2. 8. 2006 poskytl L. Jirásek rozhovor režiséru Andreji Krobovi (Česká televize) pro připravovaný filmový dokument "Fenomén Hrádeček aneb duchové pod Břečtejnem". Rozhovor se natáčel v badatelně archivu.

Dne 26. 6. 2006 poskytl R. Reil redaktorce ČRo Hradec Králové, Elišce Pilařové, rozhovor o Simonu Hüttelovi a jeho kronice města Trutnova.

l/ Zahraniční spolupráce

Z dlouho plánované pracovní návštěvy archivu v Jelení Goře v Polsku kvůli nedostatku času, bohužel, sešlo.

m/ Členství v redakčních radách

Ředitel archivu R. Reil je řadu let členem redakční rady časopisu Krkonoše - Jizerské hory.

R. Reil a L. Jirásek jsou dlouholetými členy Pracovní skupiny pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela.

n/ Členství v komisích a výborech

R. Reil: místopředseda Společnosti česko-německého porozumění, Trutnov; člen nákupní komise při Muzeu Podkrkonoší Trutnov.
V. Vaňková: členka nákupní komise při Krkonošském muzeu ve Vrchlabí.

IV. Stav archiválií

V letošním roce došlo k výraznému posunu ve stavu ochrany archiválií. Předně byly přemístěny listiny z nevyhovujících a nevětraných prostor tzv. trezoru do depozitáře knihovny, kde byly pro ně již dříve připraveny regály. Zde byly roztříděny a uloženy ve speciálních krabicích. Podobně byly z trezoru odneseny i typáře a uloženy ve speciálních uzamykatelných kontejnerech. Dále bylo přistoupeno k vymalování depozitářů ve IV. podlaží centrály barvou s dezinfekční přísadou. Následné stěhování bylo využito ke kompletní reorganizaci těchto depozitářů. Fondy byly uloženy podle tématických skupin (Archivy měst, archivy obcí, spolky, cechy, osobní fondy apod.) a v rámci skupin abecedně podle místa vzniku. To umožní rychlejší vyhledávání archiválií a tedy výraznou časovou úsporu v práci archivářů. Rovněž se tím omezí možnost nesprávného zařazení archiválií při jejich zakládání. Rozměrnější knihy byly uloženy ve vodorovné poloze, což sice klade větší prostorové nároky, avšak z hlediska ochrany archiválií jde o nejlepší způsob uložení. Řada balíků a menších knih byla kvůli lepší ochraně před nečistotami a mechanickým namáháním uložena v kartonech. Uklízečka I. Weissová provedla během roku důkladné odsání prachu z povrchu všech kartonů a knih uložených v depozitářích.

Další výraznou změnou bylo vyčlenění obecních a městských kronik a fotokronik z fondů (jedná se pouze o vyjmutí fyzické, evidenčně pochopitelně zůstávají kroniky
součástí příslušných fondů) a jejich umístění do zamykatelných skříní v depozitáři knihovny. Zde jsou umístěny v bezprostřední blízkosti badatelny, což vzhledem k
jejich velké oblibě mezi badateli přináší hned trojí výhodu: pro obsluhu badatelny, která je ušetřena časově náročného vyhledávání v depozitářích, badateli, který dostane kroniku téměř okamžitě, a pochopitelně i samotným kronikám, u nichž se snižuje riziko fyzického poškození při stěhování z depozitářů a zpět. Podobně by měly být v budoucnosti přemístěny i školní a farní kroniky.

Vzhledem k tomu, že podstatná část úložného prostoru archivu se nachází mimo centrálu, v depozitáři v Trutnově-Poříčí, bylo rozhodnuto, že do Poříčí  se přesunou všechny méně využívané fondy (podniky, JZD, nemocnice, sociální ústavy apod.), aby se tak uvolnil prostor na centrále. Naopak z Poříčí bude přestěhován fond ONV Trutnov, o nějž je nyní mezi badateli poměrně velký zájem. Se stěhováním do Poříčí již bylo započato, převoz ONV Trutnov je plánován na příští rok.

Během stěhování byla prováděna revize fondů, při níž byl zjišťován také fyzický stav archiválií. Časté je zejména mechanické poškození (potrhané listy, uvolněná
či zcela rozpadlá vazba knih), v jednom případě (kniha Čtenářské a zábavní besedy Malé Svatoňovice) byl zjištěn výskyt plísně (kniha byla odplísněna v restaurátorské
dílně SOA Zámrsk). Jinak je stav archiválií převážně dobrý.

Náš externí pracovník, profesionální fotograf Bohuslav Tošovský, na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí vyhotovil celkem 10 548 políček mikrofilmů především      z německých regionálních periodik z přelomu 19. a 20. století.

V. Konzervace a restaurování archiválií

V restaurátorské dílně SOkA Pardubice bylo pečlivě zrestaurováno sedm cechovních listin (významné archiválie), které byly později použity na připravovaných výstavách:

VI. Knihovna

Celkový stav k 31.12.2006: 11 744 knihovních jednotek

Roční přírůstek : 454 knihovních jednotek. Z toho nákupem získáno 164 knihovních jednotek, darem získáno 248 kn. jednotek, výměnou získáno 42 kn. jednotek.

Na nákup knih a tiskovin vyčerpáno v r. 2006 54 913,- Kč, z toho roční předplatné periodik regionálního charakteru činí 9 566,- Kč. Z ročního přírůstku 454 knihovních jednotek bylo vedle většiny českých 41 psáno německy, 7 polsky, 3 latinsky a 1 anglicky.

Knižní fond je stavěn stále přírůstkově, knihy jsou však již zatřiďovány předmětově podle mezinárodního desetinného třídění. V budoucnu se počítá s přestavěním fondu na stavění předmětové podle stavěcích znaků vytvořených podle MDT.

Akvizice a nákup literatury probíhá na základě profilace fondu, který je zaměřen především na historii regionu, regionální publikace a odbornou literaturu.

Průběžně je vytvářen i fond pravých i nepravých periodik, která jsou stavěna abecedně podle názvů periodik a uvnitř chronologicky (podle ročníků). Jako
nepravá periodika (vycházející nepravidelně) jsou sem přeřazovány i sborníky.

Katalogizace probíhá nadále v databázi vytvořené v SOkA Trutnov, v roce 2007 se počítá s konverzí do systému CLAVIUS. Pro usnadnění revize knižního fondu se plánuje vytisknutí přírůstkových čísel ve formě čárových kódů a nalepení štítků s čárovým kódem na desky každé knihy.

Program pro analytický popis článků z novin a časopisů vytvořený Ing. Řezníčkem je využíván pro tvorbu bibliografie článků z regionálního periodika Jednota.

VII. Řízení archivu, hospodářsko-administrativní agenda, péče o zaměstnance

1. Vzdělávání pracovníků

Archivář Mgr. Jan Kafka studuje na FF UK v Praze obor archivnictví (bakalářské studium). Ředitel archivu studuje obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nadLabem (magisterské studium).

2. Administrativní práce

Pracovníci archivu byli řízeni přímo i prostřednictvím plánu práce na rok 2006. Konkrétní úkoly i hodnocení byly diskutovány na poradách pracovníků SOkA. Dalších porad se zúčastnil ředitel SOkA v SOA Zámrsk.

Podací deník vedl do 1. 1. 2006 Roman Reil. Za celý rok 2006 měl SOkA Trutnov celkem 715 čísel jednacích.

3. Hmotné a technické zabezpečení archivu


V roce 2006 byla od listopadu do prosince inventurní komisí archivu provedena inventura majetku.

Hospodářkou archivu byla po celý rok paní Vladislava Lustigová.

Správu budov vykonával Martin Týřl, domovník na plný úvazek.

Pořízeno bylo:
- nové vstupní dveře do chodby k výtahu do badatelny

- vymalováno ve dvou depozitářích (dep. IV/2 a IV/3) - likvidace plísní nalezených
restaurátorkou

- nákup nového videorekordéru (záznamy z kamer)

- nákup dataprojektoru (zkvalitnění přednášek a prezentací)

- nákup nového auta

- nákup archivních krabic, kartotéčních krabic a krabic na listiny a mapy

- nákup dalších regálů do pořádací místnosti (třídění materiálu)

- nákup regulačních hlavic k panelům ústředního topení

- nové elektrické ventilátory na všechna WC

4. Správa počítačové sítě

Správu počítačů a sítí SOkA Trutnov zajišťoval do 31.7.2006 Ing. Jaroslav Řezníček.Ten přešel na pracoviště SOA Zámrsk v Pardubicích, kde vykonává funkci oblastního správce ICT. Funkci v Trutnově převzal Josef Janata (nejprve v říjnu na půl úvazku jako brigádník) od listopadu 2006.

Hardwarové vybavení SOkA doznalo v roce 2006 menších změn. Počátkem roku byly vyřazeny 2 dále nepoužitelné osobní počítače s procesorem Intel Pentium 166 MHz a Pentium II 233 MHz, v závěru roku se pak podařilo zakoupit barevnou laserovou tiskárnu Hp ColorLaserJet 2605dn a 3 počítače s procesorem Pentium IV 3,2 GHz. Ke dni 31. 12. 2006 tedy archiv disponoval celkem 17 osobními počítači (z toho 12 využívali zaměstnanci ke své práci v rámci izolované sítě, 4 v rámci lokální sítě připojené k internetu, 1 na pracovišti v Trutnově-Poříčí), dále 3 servery, 1 notebookem, 10 tiskárnami (z toho 1 nebyla používána) a 1 skenerem. Podrobnější informace o hardwarovém vybavení SOkA uvádíme v příloze.

Změny v softwarovém vybavení SOkA spočívaly v upgradu programu na pořádání JANUS 2000 a v instalaci i upgradu databázových produktů dodávaných Odborem
archivní správy Ministerstva vnitra. Viz příloha.

Správa internetové prezentace archivu (http:soka-tu.mstu.cz) spočívala v uplynulém roce v průběžné aktualizaci stávajících stránek. Za rok 2006 jsme zaznamenali       1 920 přístupů (opakované přístupy z téže IP adresy v rámci téhož dne se nezapočítávají) na naše webové stránky.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2007
aktualizováno dne  12. 04. 2007