Státní okresní archiv Trutnov > O archivu > Výroční zprávy > 2005

Zpráva o činnosti
Státního okresního archivu Trutnov za rok 2005

Sídlo archivu

Adresa centrály: Komenského ul. 128, 541 01 Trutnov
Adresa pronajatého depozitáře: Náchodská ul. 524, 541 03 Trutnov 3 - Poříčí
Telefon: 499 829 411 (ústředna)
Fax: 499 829 410
E-mail: soka-tu@seznam.cz
Webové stránky: http://soka-tu.mstu.cz
Úložní kapacita: 7 328 bm
Rezerva úložní kapacity: 3 320,5 bm

I. Personální podmínky archivu

Ředitel archivu

Bc. Roman Reil – (absolvent FF UP Olomouc, obor archivnictví a student navazujícího magisterského studia archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.).

V průběhu roku 2005 bylo v archivu včetně ředitele zaměstnáno celkem 8 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí a 1 brigádník:

Bc. Luděk Jirásek – zástupce ředitele (absolvent ÚHV PedF Univerzity Hradec Králové, obor archivnictví) měl v průběhu roku 2005 na starosti záležitosti spojené s chodem archivu, vykonával dozor a obsluhu v badatelně, prováděl všechny činnosti související s předarchivní péčí (včetně skartačních, mimoskartačních řízení a správy listů fondů), podílel se na vyřizování badatelské agendy redakčně zajišťoval přípravu Ročenky SOkA;

Eva Cabadajová – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), podílela se na pořádání fondu MěNV Rtyně v Podkrkonoší, vypomáhala při obsluze badatelny, dokončila pořádání fondu ONV Trutnov, k 31. 12. 2005 odešla do důchodu;

Mgr. Jan Kafka – archivář (absolvent KTF UK v Praze, v současné době je studentem bakalářského studia archivnictví na FF UK v Praze), po část roku vykonával dozor a obsluhu v badatelně, po zbytek roku pracoval na revizi a vyhotovení úvodu k fondu ONV Trutnov, věnuje se správě NAD, pořádání a vyřizování badatelské agendy;

PhDr. Vladislava Lustigová – knihovnice, sekretářka, hospodářka, účetní (absolventka FF UK Praha), nastoupila v SOkA Trutnov 1. 7. 2005, měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nových knih a periodik, většinu času však strávila vykonáváním činností spojených s hospodářskými a účetními záležitostmi SOkA Trutnov;

Ing. Jaroslav Řezníček – správce počítačů (absolvent FEL ČVUT Praha, obor výpočetní technika), převedl inventární seznam fondu ONV Trutnov do programu JANUS a vyhotovil rejstříky k RP, vytvářel programy a databázové aplikace, typograficky zpracovával dokumenty a inventáře, připravoval Ročenku SOkA pro tisk, je správcem počítačových sítí;

Květa Skalská – archivářka, knihovnice, sekretářka, hospodářka a účetní (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nových knih a periodik, většinou však vykonávala činnost spojenou s hospodářskými a účetními záležitostmi SOkA Trutnov, k 30. 6. 2005 odešla do důchodu;

Mgr. Eva Tomková – archivářka (absolventka FF MU Brno, obor historie-archivnictví), po celý rok revidovala a připravovala k vydání pomůcku k fondu ONV Trutnov včetně rejstříků, vyhotovila pomůcku AM Trutnov do roku 1850, příležitostně vypomáhala službě v badatelně, částečně se podílela na vyřizování badatelské agendy;

Věra Vaňková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), pracovala na pořádání fondu ONV Trutnov 1945–1990, ke konci roku na pořádání fondu ONV Vrchlabí 1945–1960;

Martin Týřl – domovník na plný úvazek (absolvent Gymnázia Trutnov);

Iva Weissová – uklízečka, do našeho archivu znovu nastoupila 1. 7. 2005, zabezpečovala úklid v centrále a vždy jeden den v týdnu také v depozitáři v Trutnově-Poříčí.

Během roku 2005 vypomáhala v archivu na půl úvazku brigádnice Věra Hepnarová (měsíce únor–červenec, září–prosinec), která se podílela na pořádání a inventarizaci fondu OkÚ Trutnov II.

Svou povinnou praxi absolvovali v archivu studenti: Jan Chmelař (Univerzita Karlova; od 11. do 22. července 2005), František Iša (Univerzita Hradec Králové; od 11. do 22. července 2005) a Jana Petříčková (Univerzita Hradec Králové; od 11. do 22. července 2005).

II. Celkové množství uložených archiválií

Celková úložní kapacita archivu činí v současné době celkem 7 328 bm (z toho 3 686 bm centrála a 3 642 bm depozitář v Trutnově-Poříčí).

Rezerva úložní kapacity archivu k 31. 12. 2005 činí 3 320,5 bm (z toho 1 221,5 bm centrála a 2 099 bm depozitář v Poříčí). Centrála je využita z 66,9 %, depozitář v Poříčí je naplněn ze 42,4 %. V úhrnu je kapacita archivu využita z 54,7 %.

III. Výběr archiválií, zpracování a využívání archiválií

1. Předarchivní péče

Výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení

Skartačních řízení proběhlo u 12 veřejnoprávních původců: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov; Krajská veterinární správa KHK, Inspektorát Trutnov, Spojovací 570, Trutnov; Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Školní 101, Trutnov; Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Slezská 14, Trutnov (zařízení: Gerontocentrum, Husitská ul. 352, Hostinné); Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Slezská 14, Trutnov (zařízení: ředitelství Trutnov); Obec Černý Důl, obecní úřad, Černý Důl; Výchovný ústav, B. Smetany 474, Hostinné; Okresní státní zastupitelství, Horská 5, Trutnov; Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, nám TGM 38, Dvůr Králové nad Labem; Obecní úřad Hajnice; Obecní úřad Kunčice; Ústav sociální péče Hajnice a u dvou soukromoprávních původců: Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Benešovo nábř. 2286, Dvůr Králové nad Labem; DALI s. r. o., Náchodská 24, Trutnov.

Celkem se tedy uskutečnilo 14 skartačních řízení.

Výběr mimo skartační řízení se uskutečnil u 23 původců, z toho u jednoho (Osvětová beseda Voletiny) 2×: Dvorská silniční a automobilová doprava s. r. o., Alešova 80, Dvůr Králové nad Labem; Obecní úřad Pilníkov [Gemeindeamt Pilnikau]; Mateřská škola Pilníkov; Dobrovolná požární ochrana Radvanice [Freiwillige Feuerwehr Radowenz]; Farní úřad Velká Úpa [Pfarramt Groß Aupa]; Spolek divadelních ochotníků „Alois Jirásek“, Voletiny u Trutnova; J+K nákup, prodej a dovoz paliv, v. o. s., Nádražní 1381, Vrchlabí; Okresní národní výbor Trutnov, referát osidlovací; Místní školní rada v Pilníkově; Dělnický cyklistický a řidičský spolek, Pilníkov a okolí [Abeiter Rad- und Kraftfahrer-Verein, Pilnikau und Umgebung]; Obec Pilníkov [Gemeinde Pilnikau]; MNV Pilníkov; Myslivecké sdružení Radvanice; Česká občanská škola ve Vrchlabí; MěÚ Hostinné; Oddíl Jisker PAPRSEK, Trutnov; Osobní fond Vlastimil Brunclík, Trutnov; Osvětová beseda Voletiny u Trutnova; Lánovanka s. r. o., Lánov; SOVA Krkonoše s. r. o., Lánov; Hotel Kapitál s. r. o., Vrchlabí; Taneční orchestr „ALFA“ Pilníkov; Osobní fond Karel Hýbner, Trutnov.

Metodická činnost – konzultace, školení

Během roku 2005 jsme rozeslali na všechny obecní a městské úřady dopis s informací o nových předpisech, které se týkají spisové služby a skartací. Současně s ním jsme rozeslali i vzorový skartační řád. Ze škol a institucí se dostavilo 52 pracovníků k individuální konzultaci.

Při všech skartačních i mimoskartačních řízeních byli proškoleni pracovníci spisoven. Hromadné školení těchto pracovníků se neuskutečnilo (všichni, kdo měli o toto školení zájem, navštívili školení pořádané Akademií J. A. Komenského).

2. Zpracování archiválií

Během roku 2005 převzal SOkA Trutnov 8,84 bm přírůstků, z toho 0,04 bm představovala delimitace ze SOkA Ústí nad Orlicí. Naopak z archivu bylo delimitováno 1,13 bm. Přestože tentokrát nebyly přebírány žádné rozsáhlejší celky jako v minulých letech, nelze říci, že by šlo o dokumenty nevýznamné. Podařilo se převzít 8 kronik, z nichž stojí za pozornost zejména kronika městyse Maršov III. z let 1923–1937, kterou měl archiv dosud k dispozici jen jako kopii, dále kronika hasičů z Radvanic, či 2 kroniky České občanské školy ve Vrchlabí z let 1914–1939. Výtvarně i literárně velmi zdařilá je kronika mysliveckého sdružení v Radvanicích z let 1965–1969. Z dalších přírůstků můžeme zmínit např. knihu zápisů městského zastupitelstva Pilníkova z let 1913–1938, či knihu snubních protokolů Farního úřadu ve Velké Úpě z let 1794–1827. Přibyly také osobní fondy dvou regionálních osobností: prvního předsedy Okresní správní komise v Trutnově Vlastimila Brunclíka a středoškolského profesora a fotografa Karla Hybnera, který archivu věnoval řadu svých fotografií a diapozitivů, zachycujících Trutnov v sedmdesátých a osmdesátých letech, a také film o Krkonošské výstavě z roku 1949. Za řadu přírůstků vděčíme našim stálým spolupracovníkům V. P. Schulzovi z Německa, Jiřímu Hakenovi z Pilníkova, Jiřímu Loudovi z Vrchlabí, z Trutnova pak Antonínu Justovi a Ondřeji Vašatovi.

V evidenci NAD přibylo celkem 32 nových fondů. Část z nich je nový přírůstek, větší část byla vymanipulována při pořádání ONV Trutnov a AM Trutnov. Dva fondy byly zrušeny: jednalo se o fond Konzumní družstvo horníků Malé Svatoňovice (NAD 1172), sloučený při inventarizaci v roce 2002 s fondem Podkrkonošský konzum Trutnov (NAD 1324), a o fond Městský pohřební ústav Eintracht Trutnov (NAD 1342), začleněný do fondu Městský pohřební ústav Trutnov (NAD 777).

Zpracováno je 44,69 % archiválií, inventarizováno 41,31 %, což představuje proti roku 2004 nárůst ve zpracovanosti i inventarizaci o 10 %. Toto navýšení způsobilo zejména dokončení inventáře ONV Trutnov a AM Trutnov. Kromě toho bylo v evidenci PEvA provedeno několik drobnějších oprav, neboť například u fondu AM Dvůr Králové byla nedopatřením část archiválií evidována jako nezpracovaná.

Přibyly 4 nové archivní pomůcky, naopak 14 zápisů pomůcek bylo zrušeno. Ve dvanácti případech šlo o pomůcky již nahrazené novými pomůckami, v jednom případě se jednalo o duplicitní záznam a jedna pomůcka patřila k delimitovanému fondu.

Dokončené fondy

Rozpracované fondy

Vnitřní skartace pořádaných fondů byla: ONV Trutnov 121,00 bm, Palcát Dvůr Králové nad Labem 0,19 bm.

3. Využívání archiválií

a/ Počet badatelů

V roce 2005 byl celkem založeno 205 badatelských listů, z toho 28 patřilo cizincům (další informace viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

b/ Celkový počet návštěv

Celkový počet návštěv badatelů byl 721, z toho cizinci vykonali 66 návštěv. Celkem do badatelny přišlo 815 návštěvníků, z toho však 94 pouze pro informace.

c/ Badatelské dotazy

Bylo vyřízeno celkem 254 žádostí, což představuje zhruba stejné množství jako v roce 2004 (250 žádostí): potvrzení o studiu – 42, potvrzení o zaměstnání – 13, kopie listin z katastru nemovitostí – 27, vyhledání soudních spisů – 55, výpis z porodních knih – 9, konfiskáty a příděly – 22, stavební dokumentace a vodoprávní záležitosti – 25, nucené práce – 4, státní občanství – 6, ostatní – 51 (restituce, dokumenty o majetku právnických i fyzických osob, informace o fondech a archiváliích, informace k dějinám regionu, památková péče, genealogie). V tomto přehledu nejsou uvedeny dotazy zaslané elektronickou poštou, které byly zodpovězeny obratem a z tohoto důvodu nebyly evidovány v podacím protokolu.

d/ Rešerše a soupisy

V roce 2005 bylo zpracováno také 11 rešerší:

e/ Zápůjčky

Zapůjčeno bylo celkem 525 položek, převážná většina pro Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Další velké zápůjčky obdržel Okresní soud Trutnov.

f/ Výpůjčky

Pro potřeby badatelů a pracovníků archivu bylo vypůjčeno celkem 44 položek.

g/ Publikační činnost archivu

Archiváři se prezentovali v tisku celkem 2 publikacemi a 1 článkem:

h/ Ediční činnost

Celkem 9× se sešla v prostorách SOkA Trutnov Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela. Práce na překladu se dostává do konečné fáze. Úplné dokončení a vydání bude záviset na časových možnostech jednotlivých členů PS.

i/ Výstavy

SOkA Trutnov spolupracoval formou zápůjček s Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem na výstavě k 735. výročí první zmínky o Dvoře Králové.

SOkA Trutnov zapůjčil na výstavu ke sjezdu rodáků obce Horní Kalná (16. 7. 2005) obecní kroniky a knihy.

Ve dnech 28.–30. 10. 2005 uspořádal SOkA Trutnov výstavu s názvem „Radvanice“ spojenou s prezentací publikace R. Reila.

SOkA Trutnov spolupracoval s Domem kultury Trutnov formou zápůjček archiválií na výstavu o vzniku divadelního spolku „Klicpera“.

SOkA Trutnov zapůjčil na výstavu Poklady státních archivů východních Čech, která se konala v Pardubicích, celkem 10 exponátů z vlastních fondů.

j/ Přednášky, exkurze

Ředitel archivu R. Reil provedl pro školy z Trutnova a okolí celkem 5 exkurzí. Většina se uskutečnila formou cca 45 min. přednášky o historii, účelu a významu archivu s ukázkami archiválií v badatelně SOkA. Exkurzí se zúčastnilo 117 osob.

Dne 8. 1. 2005 se v Radvanicích uskutečnila přednáška R. Reila k historii obce. Přítomno 30 osob.

Dne 18. 4. 2005 proběhla v Domě dětí a mládeže ve Dvoře Králové nad Labem přednáška R. Reila o nejstarších písemných památkách Dvora Králové. Zúčastnilo se 30 dětí.

Dne 7. 5. 2005 měl R. Reil proslov při odhalení pamětní desky se jmény zahynulých zajatců na dolech v Radvanicích. R. Reil se zúčastnil i na přípravě textu desky.

Dne 30. 5. 2005 byla v Trutnově odhalena socha draka a při této příležitosti se v Janské kapli uskutečnil večerní pořad, jehož součástí byla půlhodinová přednáška L. Jiráska – Simon Hüttel a jeho sbírka pověstí. Zúčastnilo se 32 osob.

k/ Spolupráce s médii

R. Reil poskytl v listopadu 2005 redaktorce Českého rozhlasu Hradec Králové Evě Boudové rozhovor o činnosti SOkA Trutnov v roce 2005 a o nové publikaci o Radvanicích.

l/ Zahraniční spolupráce

Pracovníci archivu R. Reil a L. Jirásek se dne 10. 5. 2005 zúčastnili přátelské návštěvy archivu v Jelení Goře v Polsku. Do budoucna se rýsuje mezi archivy možnost plodné spolupráce.

m/ Členství v redakčních radách

Ředitel archivu R. Reil je řadu let členem redakční rady časopisu Krkonoše – Jizerské hory.

R. Reil a L. Jirásek jsou dlouholetými členy Pracovní skupiny pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela.

n/ Členství v komisích a výborech

R. Reil: místopředseda Společnosti česko-německého porozumění, Trutnov; člen nákupní komise při Muzeu Podkrkonoší Trutnov.

V. Vaňková: členka nákupní komise při Krkonošském muzeu ve Vrchlabí.

IV. Stav archiválií

Archiválie jsou kontrolovány průběžně a jejich fyzický stav je z větší části uspokojivý. V archivu nejsou problémy s plísněmi, což potvrdila i mikrobiologická zkouška, provedená pracovnicí Národního archivu PhMr. Bronislavou Bacílkovou 1. června 2005. Při ní byl zjištěn pouze jediný nález plísně, a to na stěně depozitáře IV/3. Podle závěrečné zprávy z této zkoušky jde o nález zanedbatelný a archiválie i prostory jsou mikrobiologicky v pořádku. Nejčastěji se vyskytuje poškození mechanické (trhliny, přelomené listy apod.). Největší poškození vykazují obvykle knihy (rozpadlá, vytržená nebo zcela chybějící vazba, někdy též chybějící desky atd.). Je to dáno jejich častějším využíváním badateli a též uložením v otevřených regálech ve svislé poloze. Problém bude řešen uložením některých knih do kartonů či desek, uložením rozměrných knih (zejména z fondů archivů měst a obcí, okresních soudů a okresních úřadů) do vhodnější – horizontální – polohy a v budoucnu také pořízením bezpečnostních a studijních kopií z nejvíce badatelsky využívaných knih.

V depozitářích centrály byla průměrná roční teplota 17,7°C a relativní vlhkost 44,7 %. Depozitáře v nižších podlažích vykazovaly nižší průměrnou teplotu a větší výkyvy vlhkosti než depozitáře ve vyšších podlažích. Minimální teplota nikde neklesla pod 15°C, maximální nepřerostla 21°C. Minimální vlhkost byla 34 % a maximální 66 %. Větší výkyvy byly zaznamenány v depozitářích v Poříčí. Zde byla naměřena průměrná teplota 19°C a vlhkost 42,8 %. Výkyvy teplot se pohybovaly od 13°C do 27°C, hodnoty relativní vlhkosti se pohybovaly v intervalu 31–55 %. Vyskytl se zde také problém s velkoplošnými okny, jimiž do depozitářů proudilo přímé denní světlo. To se během roku 2005 podařilo vyřešit instalací žaluzií.

Náš externí pracovník, profesionální fotograf Bohuslav Tošovský, na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí vyhotovil celkem 6 273 políček mikrofilmů především z německých periodik z přelomu 19. a 20. století. Dále odborně ošetřil a odpovídajícím způsobem uložil skleněné fotografické desky z pozůstalosti německého regionálního vlastivědného pracovníka Oskara Nimsche.

V. Konzervace a restaurování archiválií

V restaurátorské dílně SOkA Pardubice byly velice pečlivě zrestaurovány dvě významné archiválie:

VI. Knihovna

Celkový stav k 31. 12. 2005: 11 289 knihovních jednotek.

Roční přírůstek: 291 knihovních jednotek. Z toho nákupem získáno 163 knihovních jednotek, darem získáno 117 kn. jednotek, výměnou získáno 11 kn. jednotek.

Na nákup knih a tiskovin vyčerpáno v r. 2005 celkem 70 213,- Kč, z toho na nákup knih 62 879,- Kč, roční předplatné periodik regionálního charakteru činí 7 334,- Kč.

Knižní fond je stavěn stále přírůstkově, knihy jsou však již zatřiďovány předmětově podle mezinárodního desetinného třídění. V budoucnu se počítá s přestavěním fondu na stavění předmětové podle stavěcích znaků vytvořených podle MDT.

Akvizice a nákup literatury probíhá na základě profilace fondu, který je zaměřen především na historii regionu, regionální publikace a odbornou literaturu.

Průběžně je vytvářen i fond pravých i nepravých periodik, která jsou stavěna abecedně podle názvů periodik a uvnitř chronologicky (podle ročníků). Jako nepravá periodika (vycházející nepravidelně) jsou sem přeřazovány i sborníky.

Katalogizace probíhá nadále v databázi vytvořené v SOkA Trutnov, během let 2006–2007 se počítá s konverzí do systému CLAVIUS. Pro usnadnění revize knižního fondu se plánuje vytisknutí přírůstkových čísel ve formě čárových kódů a nalepení štítků s čárovým kódem na desky každé knihy.

V roce 2005 byl Ing. Řezníčkem vytvořen i program pro analytický popis článků z novin a časopisů. Bude využit pro tvorbu bibliografie článků z regionálního periodika Jednota, která bude publikována v Ročence SOkA Trutnov.

VII. Řízení archivu, hospodářsko-administrativní agenda, péče o zaměstnance

1. Vzdělávání pracovníků

Archivář Mgr. Jan Kafka studuje na FF UK v Praze obor archivnictví (bakalářské studium). Ředitel archivu studuje obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (magisterské studium).

2. Administrativní práce

Pracovníci archivu byli řízeni přímo i prostřednictvím plánu práce na rok 2005. Konkrétní úkoly i hodnocení byly diskutovány na poradách pracovníků SOkA. Dalších porad se zúčastnil ředitel SOkA v SOA Zámrsk.

Podací deník vedl do 7. 7. 2005 Luděk Jirásek, do konce roku pak Vladislava Lustigová. Za celý rok 2005 měl SOkA Trutnov celkem 829 čísel jednacích.

3. Hmotné a technické zabezpečení archivu

V roce 2005 byla od listopadu do prosince inventurní komisí archivu provedena inventura majetku.

Hospodářkou archivu byla do 30. 6. 2005 paní Květa Skalská, od 1. 7. 2005 se o chod účetní agendy pro SOkA Trutnov v rámci SOA Zámrsk starala paní Vladislava Lustigová.

Správu budov po celý rok vykonával Martin Týřl, domovník na plný úvazek.

4. Správa počítačové sítě

Po celý rok 2005 zajišťoval kompletní správu počítačů a sítí SOkA Trutnov Ing. Jaroslav Řezníček. Výjimkou byl upgrade programu pro vedení pokladny, který na základě pokynu ekonomicko-správního úseku SOA realizovala dodavatelská firma.

Nejvýznamnější změnou v oblasti výpočetní techniky se v uplynulém roce stala skutečnost, že od listopadu je SOkA připojen k internetu prostřednictvím bezdrátového spoje v pásmu 5 GHz. Toto řešení je levnější a zároveň mnohonásobně rychlejší než dosavadní způsob připojení pomocí modemu a standardní telefonní linky.

Hardwarové vybavení SOkA nedoznalo v minulém roce výraznějších změn. Počátkem roku jsme vyřadili 5 dále nepoužitelných osobních počítačů s procesorem Intel Pentium 120 MHz, v závěru roku se pak podařilo nakoupit notebook Fujitsu Siemens V2040. Ke dni 31. 12. 2005 tedy archiv disponoval celkem 16 osobními počítači (z toho 9 využívali zaměstnanci ke své práci v rámci izolované sítě, 5 v rámci lokální sítě připojené k internetu, 1 na pracovišti v Trutnově-Poříčí a 1 byl připraven k vyřazení), dále 3 servery, 1 notebookem, 9 tiskárnami (z toho 1 nebyla používána) a 1 skenerem.

Změny v softwarovém vybavení SOkA spočívaly v upgradu programu na pořádání JANUS 2000 a v instalaci i upgradu databázových produktů dodávaných Odborem archivní správy Ministerstva vnitra. Pokračovali jsme také ve vývoji vlastních databázových aplikací pod MS Access – v průběhu roku 2005 se nám podařilo dokončit nové verze databází Docházkový systémKnihovna, zatímco novinkami minulého roku jsou databáze Kniha zápůjček, ta slouží k evidenci zápůjček na revers, a Bibliografie, která je určena k vytváření, tisku a exportu bibliografií periodik.

V uplynulém roce jsme opět rozšířili systém nástrojů pro elektronickou sazbu dokumentů a tiskových předloh – alTeX, tentokrát o nástroje umožňující interpretovat vybrané prvky syntaxe jazyka HTML. Důvodem k tomuto rozšíření byla narůstající potřeba výrazně zjednodušit převody dokumentů z TeXu do HTML.

Správa internetové prezentace archivu (http://soka-tu.mstu.cz) spočívala v uplynulém roce v průběžné aktualizaci stávajících stránek a ve změně umístění – z webpark.cz na mstu.cz. Za rok 2005 jsme zaznamenali 1 689 přístupů (opakované přístupy z téže IP adresy v rámci téhož dne se nezapočítávají) na naše webové stránky, což činí oproti roku 2004 nárůst o 38 %.

V průběhu loňského roku se Ing. Jaroslav Řezníček účastnil schůzek Pracovní skupiny pro zavádění databázového programu JANUS 2000 v SOA Zámrsk a spolupodílel se na dotváření standardu pro ukládání archivních pomůcek typu inventář a dílčí inventář v digitální podobě.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  15. 05. 2006