Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 2004

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 2004

Zaměstnanci

K 31. 12. 2004 bylo v archivu zaměstnáno celkem 8 odborných pracovníků, 1 pracovník obslužných profesí a jeden brigádník:

Bc. Roman Reil – ředitel archivu (absolvent FF UP Olomouc, obor archivnictví a student navazujícího magisterského studia archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.) se v roce 2004 věnoval, kromě správních činností spojených s chodem archivu, hlavně předarchivní péči, prezentací archivu, redakční přípravě Ročenky SOkA, prováděl výběr a nákup nových knih do SOkA;

Bc. Luděk Jirásek – zástupce ředitele (absolvent ÚHV PedF Univerzity Hradec Králové, obor archivnictví) měl v průběhu roku 2004 na starosti záležitosti spojené s chodem archivu, vykonával dozor a obsluhu v badatelně, podílel se na prezentaci archivu a zpracování archivního materiálu, redakčně zajišťoval přípravu Ročenky SOkA, prováděl všechny činnosti související se správou listů fondů a s předarchivní péčí, včetně skartací, podílel se na vyřizování badatelské agendy;

Eva Cabadajová – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), podílela se po celý rok na pořádání fondu ONV Trutnov v depozitáři Trutnov-Poříčí;

Mgr. Jan Kafka – archivář (absolvent KTF UK v Praze, v současné době je studentem bakalářského studia archivnictví na FF UK v Praze), vykonával dozor a obsluhu v badatelně, věnuje se správě JAF, pořádání a vyřizování badatelské agendy;

Ing. Jaroslav Řezníček – správce počítačů (absolvent FEL ČVUT Praha, obor výpočetní technika), vytvářel programy a databázové aplikace, zaváděl do provozu nový program na pořádání a inventarizaci fondů, typograficky zpracovával dokumenty a inventáře, připravoval Ročenku SOkA pro tisk, je správcem počítačových sítí také pro sousední archivy Jičín a Náchod;

Květa Skalská – archivářka, knihovnice, sekretářka, hospodářka a účetní (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nových knih a periodik, během roku však z velké většiny vykonávala činnost spojenou s hospodářskými a účetními záležitostmi SOkA Trutnov;

Lenka Šormová – archivářka (studovala na FF UK Praha, obor historie) se věnovala po celý rok pořádání a inventarizaci fondů obcí do roku 1945, vypomáhala službě v badatelně, prováděla kopírování pro badatele, k 31. 12. 2004 ukončila dohodou pracovní poměr v SOkA Trutnov;

Mgr. Eva Tomková – archivářka (absolventka FF MU Brno, obor historie-archivnictví), pořádala po celý rok fond Archiv města Trutnov, vypomáhala službě v badatelně, částečně se podílela na vyřizování badatelské agendy;

Věra Vaňková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), zpracovávala po celý rok fond ONV Trutnov 1945–1990;

Martin Týřl – domovník na plný úvazek (absolvent Gymnázia Trutnov).

V průběhu roku 2004 vypomáhala v archivu na půl úvazku brigádnice Věra Hepnarová (10 měsíců), která se podílela na pořádání a inventarizaci fondů ONV Trutnov a OkÚ Trutnov II.

Iva Weissová – uklízečka, zabezpečovala úklid v centrále a vždy jeden den v týdnu také v depozitáři v Trutnově-Poříčí, k 29. 2. 2004 ukončila dohodou pracovní poměr v SOkA Trutnov.

Od 1. 1. 2004 pokračovala v práci stážistka Mgr. Lenka Hýblerová. Zabývala se vyřizováním badatelských dotazů a korespondence, opravami a doplňováním záznamů v databázi „Soudobá dokumentace“, pořádáním drobných fondů, úpravami inventářů vytvořených praktikanty a vypomáhala při vyhledávání materiálu pro badatelnu. Svou roční stáž v našem archivu ukončila 9. 11. 2004.

V rámci povinné praxe vypomáhali v archivu studenti: Jan Chmelař (Univerzita Karlova, od 12. do 23. ledna 2004), Milan Dyntar (Univerzita Hradec Králové, od 22. do 25. března 2004 a od 2. do 5. dubna 2004), Marie Sokolová (Univerzita Hradec Králové, od 19. do 30. července 2004), František Iša (Univerzita Hradec Králové, od 16. do 27. srpna 2004) a Petra Nývltová (Gymnázium Úpice, od 11. do 22. října 2004).

Sídlo archivu

Adresa centrály: Komenského ul. 128, 541 01 Trutnov,
pronajatého depozitáře: Náchodská ul. 524, 541 03 Trutnov 3 - Poříčí.

Celková kapacita archivu činí v současné době celkem 7 328 bm (z toho 3 686 bm centrála a 3 642 bm depozitář v Trutnově-Poříčí). Volná kapacita archivu k 31. 12. 2004 je 3 242 bm (z toho 1 228 bm centrála a 2 014 bm depozitář v Poříčí), což znamená, že archiv je naplněn z 56 % své kapacity.

I.A Předarchivní péče

1) Předarchivní dohled – spisovny

V roce 2004 jsme prováděli metodicko-instruktážní jednání u úřadů obcí a měst (v plánu bylo 7 revizí – městské úřady 3. a 2. typu a 28 obecních úřadů), za celý rok však z organizačních důvodů bylo provedeno pouze 16 kontrol u následujících subjektů: plánované revize – Městský úřad Špindlerův Mlýn, Obecní úřad Černý Důl, Obecní úřad Dolní Brusnice, Obecní úřad Dolní Dvůr, Obecní úřad Hajnice, Obecní úřad Havlovice, Obecní úřad Horní Maršov, Obecní úřad Chotěvice, Obecní úřad Choustníkovo Hradiště; neplánované revize při skartačním řízení a při rušení far – Městský úřad Úpice, Zemědělské družstvo Vlčkovice v Podkrkonoší, Jednota Dvůr Králové nad Labem, Celní úřad Trutnov, Farní úřad Kohoutov, Farní úřad Staré Buky, Farní úřad Vlčice.

Revize spisoven obecních a městských úřadů probíhaly formou metodicko-instruktážních jednání. Důraz byl kladen především na spisovou službu, kvalitní ukládání písemností a přípravu skartačních řízení.

Mimo skartační řízení bylo posouzeno celkem 8 případů a archiválie byly převzaty do SOkA: Farní úřad Vlčice (0,49 bm), Farní úřad Staré Buky (0,09 bm), Farní úřad Kohoutov (0,15 bm), Farní úřad Svoboda nad Úpou (0,03 bm), Farní úřad Mladé Buky (0,57 bm), Sbor dobrovolných hasičů Chotěvice (0,17 bm), Obecní úřad Havlovice (0,07 bm), Občanské forum Hajnice (0,01 bm) a do fondu soudobá dokumentace byl zařazen různý materiál získaný při revizích spisoven (1,00 bm).

2) Archivní dohled

V roce 2004 měl SOkA Trutnov v evidenci 315 podnikových archivů.

3) Počet skartačních řízení

V oblasti skartací a skartačních řízení bylo evidováno 29 skartací. Jmenovitě proběhla skartační řízení u těchto subjektů: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Dětská ozdravovna v Peci pod Sněžkou, DOS, spol. s r. o., Bílá Třemešná, Obecní úřad v Dolní Branné, Městský úřad Trutnov, Ústav sociální péče Hajnice, POMFRIT a. s. Batňovice, FARMA s. r. o., Černý Důl, Dům kultury Trutnov, ZD Krkonoše se sídlem v Pilníkově, PeKaS, s. r. o. v likvidaci, Kocbeře, Otakar Šklubal – ZEMPOŠ, TG-trade s. r. o., Trutnov, Živnostenská družstevní záložna, Dvůr Králové nad Labem, Městský úřad Trutnov (Okresní úřad Trutnov), Městský úřad Úpice, TREDIN, spol. s r. o., Debrné 27, Dolní Olešnice, NEVEL s. r. o., K Úpě 89, Trutnov, Zemědělské družstvo Vlčkovice v Podkrkonoší, Městský úřad Úpice, Městský úřad Hostinné, Dali, spol. s r. o., Trutnov, ZD Radeč, Úpice, Škrobánek Radoslav, Dolní Brusnice 41, Bílá Třemešná, Celní úřad Trutnov, Oblastní nemocnice Trutnov, Restaurace a jídelny s. p. v likvidaci, Trutnov, Obecní úřad Černý Důl, Okresní hygienická stanice Trutnov.

4) školení – hromadná, individuální

Při všech metodicko – instruktážních jednáních byli proškoleni pracovníci spisoven, pro Městský úřad v Hostinném (15 lidí) uspořádal ředitel SOkA R. Reil zvláštní školení.

I.B Zpracování archiválií

1) Tabulka zpřístupňovacích prací

a/ Dokončené fondy

Během roku 2004 byla dokončena inventarizace 16 fondů, které mají po inventarizaci celkový rozsah 18,20 bm. Z toho 1,18 bm představuje reinventarizace (ve fondu Archiv obce Vlčice bylo reinventarizováno 0,03 bm a ve fondu Farní úřad Horní Vernéřovice 1,15 bm). Vnitřní skartací bylo vyřazeno 6,26 bm. Celkový rozsah inventarizačních prací (po odečtení reinventarizace) tedy činí 23,28 bm.

b/ Rozpracované fondy

Třídění písemností

Třídění písemností bylo spojeno s přejímáním materiálu, který doplnil fondy: Farní úřad Vlčice, Farní úřad Staré Buky, Farní úřad Kohoutov, Farní úřad Svoboda nad Úpou, Farní úřad Mladé Buky, Sbor dobrovolných hasičů Chotěvice, Obecní úřad Havlovice a Občanské forum Hajnice.

Vnitřní skartace

Největší rozsah měla vnitřní skartace při zpracovávání písemností fondu Okresní národní výbor Trutnov, kdy bylo vyřazeno celkem 11,24 bm písemností bez trvalé dokumentární hodnoty. Za inventarizované fondy v tabulkové části výkazu práce uvádíme celkem 6,26 bm písemností bez trvalé dokumentární hodnoty vyřazených při pořádání.

Pořádání

Pořádací práce jsme i v roce 2004 zaměřili převážně na kmenové fondy. V prvé řadě je to Archiv města Trutnov (1479–1850), který zpracovává Mgr. Eva Tomková. V roce 2004 bylo u tohoto fondu uspořádáno 13,62 bm písemností (vnitřní skartace nebyla prováděna).

Další pořádací práce pokračovaly na zpracování fondu Okresní národní výbor Trutnov (1945–1990), který čítal k 31. 12. 2004 celkem 453,87 bm. U tohoto fondu bylo uspořádáno v roce 2004 celkem 127,78 bm. Uspořádanost u tohoto fondu je k 31. 12. 2004 celkem 2 796 kartonů, 453 knih a 3 fascikly, což je 328,57 bm. Zbývá uspořádat celkem 114,06 bm. V roce 2004 bylo uspořádáno:

Za celý fond ONV Trutnov bylo v roce 2004 zpracováno celkem 1 059 kartonů a 1 fascikl, vnitřní skartací bylo prozatím vyřazeno 31,25 bm písemností. Celkem bylo tedy zpracováno 127,78 bm písemností jen u fondu ONV Trutnov za rok 2004.

Dalším rozsáhlejším fondem, který v našem archivu zpracovávala Věra Hepnarová, je Okresní úřad II. Trutnov (1990–2002). Byly uspořádány tyto referáty: kancelář přednosty – 91 kartonů, 6 knih (+0,66 bm vnitřní skartace); školství – 10 kartonů, 1 kniha (+0,33 bm vnitřní skartace); okresní živnostenský ref. – 54 kartonů, 45 knih (+1,32 bm vnitřní skartace); životní prostředí – voda – 90 kartonů, 2 knihy (+0,10 bm vnitřní skartace). Celkem bylo uspořádáno 31,09 bm.

Z drobných fondů bylo uspořádáno celkem 1,82 bm písemností Archivu obce Radvanice (+0,37 bm vnitřní skartace), dále 0,67 bm fondu Archiv obce Horní Dehtov (bez vnitřní skartace) a fondu Palcát Dvůr Králové nad Labem 0,44 bm (+0,11 bm vnitřní skartace).

Za rok 2004 bylo uspořádáno celkem 199,18 bm písemností, z toho inventarizováno 23,28 bm.

2) Pomocné práce

V průběhu roku většinu pomocných prací, tj. stěhování částí fondů z depozitáře v Poříčí a zpět prováděl v rámci své pracovní náplně domovník M. Týřl.

3) Různé

Katalog periodik – archivářka Květa Skalská dokončuje fyzický i evidenční přesun periodik z archivní knihovny do Sbírky periodik. Vzhledem k přednostní funkci K. Skalské jako účetní a hospodářky archivu se ukončení prací na Sbírce periodik přesouvá do následujícího roku. V roce 2004 bylo přesunuto 264 svazků z archivní knihovny do sbírky novin a časopisů (tj. 4,70 bm).

Příležitostně byla také doplňována Sbírka map a plánů, která se již delší dobu připravuje k inventarizaci.

II. Evidence a ochrana archiválií

1) Evidence JAF – přírůstky, úbytky, delimitace

Evidenci JAF vedl prostřednictvím programu PEvA Mgr. Jan Kafka. Celkem bylo provedeno 245 oprav karet JAF a vytvořeno 31 nových karet. Byly zrušeny 2 karty. Jednalo se o fond Spolek diletantů Vrchlabí (JAF 1438), který byl začleněn do fondu Divadelní spolek Vrchlabí (JAF 1443), a fond Sdružení zdravotně postižených Trutnov (JAF 1797), začleněný do fondu Sdružení zdravotně postižených – okresní výbor Trutnov (JAF 1809). K 31. 12. 2004 se v SOkA Trutnov nacházelo celkem 2 271 fondů.

Z fondů okresních soudů byly vyčleněny nové fondy úředních soudů ve Vrchlabí, Hostinném, Maršově, Žacléři a Trutnově (JAF 2299–2303). Archiválie těchto úředních soudů byly dosud vedeny jako nezpracované, protože ale mají archivní pomůcky, jsou nyní zapsány jako inventarizované. Další změna se týkala fondů Národní fronta Vlčice (JAF 1410), který byl omylem veden jako neinventarizovaný, a Základní škola Chotěvice (JAF 273), kde byla naopak omylem vedena většina archiválií jako inventarizovaná.

V průběhu roku 2004 se podařilo dohledat některé archiválie, nedohledané při GI 2001: 2 knihy z fondu Spořitelna Žacléř (JAF 78), 1 knihu z fondu Místní školní rada Horní Vernéřovice (JAF 1683) a 1 knihu z fondu Společný podnik pro živočišnou výrobu Vlčkovice v Podkrkonoší (JAF 1803). Do fondu Cech soukeníků Vrchlabí (JAF 1803) byla dopsána listina z roku 1593.

Během roku 2004 jsme zaznamenali celkem 87 přírůstků v rozsahu 33,41 bm. Největší přírůstek pocházel z Okresního úřadu Trutnov (10,77 bm) a z Okresního národního výboru Trutnov (5,45 bm), což dohromady tvoří téměř polovinu celkového letošního přírůstku. V ostatních případech se jednalo o drobné přírůstky o velikosti několika centimetrů, výjimkou jsou pouze přírůstky k fondům Městský národní výbor Dvůr Králové nad Labem (2,19 bm) a Dům kultury Trutnov (2,17 bm). Přibylo celkem 2 139 evidenčních jednotek (152 knih, 35 podacích protokolů, 168 indexů, 2 kartotéky, 6 typářů, 158 kartonů, 4 fascikly, 32 map a plánů, 1 323 fotografií, fotoalb a diapozitivů, 304 balíků).

Bylo získáno 5 kronik (Základní škola Jívka, Městský úřad Dvůr Králové, Městský úřad Hostinné, Farní úřad Rudník, Sbor dobrovolných hasičů Chotěvice) a 5 fotokronik (Základní škola Jívka a Městský úřad Hostinné). Nejstarší z nich je kronika Farního úřadu v Rudníku z let 1838–1952.

Nejstaršími přírůstky jsou archiválie Farních úřadů v Kohoutově, Svobodě nad Úpou a Mladých Bukách a Vikariátního úřadu v Hostinném; jedná se zpravidla o opisy státních a církevních nařízení z 2. poloviny 18. století. Určitou kuriozitou mezi přírůstky je typář „Gemeinde Berggraben“ (Obec Vrchová), neboť Vrchová nikdy samostatnou obcí nebyla. Zajímavé jsou i písemnosti německé školní rady v Malých Svatoňovicích. V této ryze české obci totiž skutečně v 2. polovině 19. století působila německá škola, avšak v roce 1903 byla pro dlouhodobý nedostatek žáků zrušena. Za pozornost stojí také kartotéka farníků z Vlčic a Hrádečku z fondu Farní úřad Vlčice z let 1868–1940.

V roce 2004 evidujeme celkem 6,94 bm úbytků, z toho 6,26 bm činí vnitřní skartace při inventarizaci a 0,68 bm písemností bylo delimitováno (0,16 bm do SOA Zámrsk, 0,05 bm do SOkA Náchod a 0,47 bm do SOkA Semily).

2) Ochrana archivního materiálu

Náš externí fotograf Bohuslav Tošovský na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí vyhotovil celkem 11 749 políček mikrofilmů především z německých periodik z přelomu 19. a 20. století.

Při pravidelném sledování teploty a vlhkosti v archivu, které prováděl správce budov Martin Týřl každé 2 týdny, byly zjištěny tyto hodnoty: průměrná teplota činí v centrále 17,9°C, v depozitáři Poříčí 18,4°C a průměrná relativní vlhkost je v centrále 45,4 %, v depozitáři v Poříčí 44,6 %.

3) Konzervátorské a restaurátorské práce

V restaurátorské dílně v Zámrsku byly odplísněny spisy z fondu Archiv města Trutnova. Restaurátorská dílna SOkA Pardubice provedla restaurátorské práce na 3 plánech těžních strojů v Malých Svatoňovicích a Markoušovicích z let 1852–1855 a na plakátu vzletu Etrichova letadla v Trutnově z roku 1911. Další restaurátorský zásah byl proveden v SOkA Chrudim na 13 pečetích z 8 listin: listina Jiřího z Kunštátu (Archiv obce Rtyně v Podkrkonoší), listina Kryštofa Zilvara (Cech ševců Svoboda nad Úpou), 2 listiny Jiřího z Valdštejna (Cech kloboučníků Hostinné, Cech soukeníků Hostinné), listina purkmistra a rady Dvora Králové (Cech sladovníků Hostinné), listina cechu hrnčířů Hostinné (Cech hrnčířů Hostinné), listina Rosiny Miřkovské (Cech soukeníků Vrchlabí), listina Heřmana Cetryce (Cech pekařů Žacléř).

V Knihařství Hrubý ve Dvoře Králové nad Labem byly vazbou opatřeny všechny nové inventáře, dále poslední ročníky některých periodik (Krkonošské noviny, Český časopis historický, Archivní časopis, Sborník archivních prací, Krkonoše) a některé knihy z archivní knihovny s poškozenou vazbou.

III. Využívání archiválií

1) Počet badatelů

V roce 2004 byl počet založených badatelských listů 199, z toho cizinci 29 (další informace viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

2) Celkový počet návštěv

Celkový počet návštěv badatelů byl 784, z toho cizinci vykonali 129 návštěv. Celkem do badatelny přišlo 815 návštěvníků, z toho však 31 pouze pro informace.

3) Počet návštěv podle typu

Badatelské dotazy

Oproti roku 2003, kdy bylo evidováno a vyřízeno 195 žádostí, počet badatelských dotazů v roce 2004 výrazně vzrostl. Bylo vyřízeno celkem 250 žádostí: potvrzení o studiu – 53, potvrzení o zaměstnání – 24, kopie listin z katastru nemovitostí – 26, vyhledání soudních spisů – 55, výpis z porodních knih – 11, konfiskáty a příděly – 13, stavební dokumentace – 9, nucené práce – 14, státní občanství – 5, ostatní – 40 (restituce, bydliště, dokumenty o majetku právnických i fyzických osob, informace o fondech a archiváliích, informace k dějinám regionu).

V roce 2004 byla většina tazatelů, kteří přišli osobně, odkázána na to, že ústní ani telefonické žádosti přímo nevyřizujeme, a tak byla převážná většina těchto žádostí řešena v rámci výše uvedených badatelských dotazů.

4) Rešerše a soupisy

Také v oblasti rešerší byl zaznamenán oproti roku 2003 výrazný růst. Bylo provedeno 14 rešerší a 1 soupis:

5) Vědecko výzkumná činnost

6) Ediční a publikační činnost archivu

SOkA Trutnov předal v roce 2004 do tisku v pořadí již čtvrtou Ročenku Státního okresního archivu v Trutnově. Redakčně jsme se podíleli na přípravě Historického atlasu města Trutnov. Archiváři se prezentovali v tisku celkem 2 články a autorskou spoluúčastí na jedné drobné publikaci:

Z časových důvodů a nedostatku finančních prostředků ani v roce 2004 nebyla vydána publikace o legionářích okresu Trutnov.

Celkem 10× se sešla v prostorách SOkA Trutnov Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela. Většina členů skupiny (včetně jednoho pracovníka SOkA Trutnov) podnikla ve svém volnu na počátku května 2004 cestu do vídeňských archivů a opět do města Bad Aussee ve Štýrsku.

7) Výstavy

SOkA Trutnov uspořádal ve spolupráci s Městským muzeem Žacléř v době od 6. února do 31. března 2004 v prostorách tohoto muzea výstavu „Kroniky Mikroregionu Žacléřsko“.

SOkA Trutnov zapůjčil na výstavu „Poklady státních archivů východních Čech“, která se konala 25. 10.–30. 11. 2004, celkem 10 exponátů z vlastních fondů.

9) Přednášky, prezentace

Pracovníci archivu R. Reil a L. Jirásek uskutečnili pro místní školy celkem 10 exkurzí. Většina byla provedena formou cca 45 min. přednášky o historii, účelu a významu archivu s ukázkami archiválií v badatelně SOkA. Přednášky byly provedeny pro 4 školy. Exkurzí se zúčastnilo 257 osob.

Dne 4. 9. 2004 odpoledne se v prostorách archivní badatelny uskutečnila prezentace vycházející knihy „Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 12. Trutnov“, kterou vydal Historický ústav Akademie věd ČR Praha a na jejímž vydání pracovníci našeho archivu spolupracovali. Prezentace se zúčastnilo asi 45 lidí.

10) Spolupráce s médii

R. Reil poskytl 26. 7. redaktorce Českého rozhlasu Hradec Králové Evě Boudové rozhovor o návštěvnosti SOkA Trutnov zahraničními badateli v letních měsících.

L. Jirásek poskytl 17. 8. redaktorce Českého rozhlasu Hradec Králové Elišce Pilařové rozhovor o historii a nových poznatcích, které se týkají zaniklé obce Sklenářovice.

11) Účast na konferencích

Konference Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova v Mělníce, konané ve dnech 4. 5.–5. 5., se zúčastnila pracovnice archivu Mgr. Eva Tomková s referátem „Švédské vpády do Trutnova a Dvora Králové nad Labem“ (v rozšířené podobě byl později publikován ve sborníku konference).

12) Členství v redakčních radách

Ředitel archivu R. Reil je řadu let členem redakční rady časopisu Krkonoše.

R. Reil a L. Jirásek jsou dlouholetými členy Pracovní skupiny pro revizi překladu a přípravu vydání Kroniky města Trutnova od Simona Hüttela.

R. Reil byl do vydání publikace členem redakční rady Historického atlasu města Trutnov (ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR).

13) Archivní knihovna

Archivní knihovna měla k 31. 12. 2004 celkem 10 998 přírůstkových čísel. Za rok 2004 činil přírůstek celkem 328 knih, z toho 146 jsme získali darem a 182 knih jsme zakoupili. Celkem 264 svazků (tj. 4,70 bm) bylo z knihovny vyjmuto a převedeno do Sbírky novin a časopisů. Evidováno bylo celkem 86 výpůjček ze strany archivářů i externích spolupracovníků.

IV. Řízení archivu, hospodářsko-administrativní agenda, péče o zaměstnance

1) Vzdělávání pracovníků

Archivář Mgr. Jan Kafka studuje na FF UK v Praze obor archivnictví (bakalářské studium). Ředitel archivu studuje obor Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (magisterské studium).

Mgr. Jan Kafka absolvoval 23.–25. 2. 2004 třídenní školení v Benešově: Úvod do práce s novou verzí PEvA.

Bc. Luděk Jirásek se 15. 12. 2004 účastnil školení v SÚA v Praze na Chodovci (výklad zákona 71/1967 Sb. o správním řízení).

2) Administrativní práce

Pracovníci archivu byli řízeni přímo i prostřednictvím plánu práce na rok 2004. Konkrétní úkoly i hodnocení byly diskutovány na poradách pracovníků SOkA. Dalších porad se zúčastnil ředitel SOkA v SOA Zámrsk.

Podací deník vedl po celý rok Luděk Jirásek. Za celý rok měl SOkA Trutnov celkem 738 čísel jednacích.

3) Hmotné a technické zabezpečení archivu

V roce 2004 byla od října do prosince za účasti pracovníků archivu provedena inventura majetku.

Hospodářkou archivu byla po celý rok paní Květa Skalská, která zajišťovala bezproblémový chod účetní agendy pro SOkA Trutnov v rámci SOA Zámrsk.

Správu budov vykonává Martin Týřl, domovník na plný úvazek.

4) Správa počítačové sítě

Po celý rok 2004 zajišťoval kompletní správu sítí i výpočetní techniky SOkA Ing. Jaroslav Řezníček. Výjimkou byla instalace programu pro vedení pokladny, kterou na základě pokynu ekonomicko-správního úseku SOA realizovala dodavatelská firma.

Nejvýznamnější změnou v oblasti výpočetní techniky SOkA Trutnov bylo v uplynulém roce začlenění nového serveru s operačním systémem MS Windows 2003 Server do izolované sítě. Tento server byl do SOkA dodán společně s novou pracovní stanicí již v lednu 2004 (obojí bylo zakoupeno ještě koncem roku 2003), v únoru jsme pak nainstalovali operační systém a doménu, uskutečnili zásadní rekonfiguraci připojení všech stanic k serveru (do té doby sloužil coby server počítač s operačním systémem MS Windows 98) a změnili uspořádání programových a datových balíků na síťových discích.

V závěru roku se podařilo nakoupit ještě 2 osobní počítače a 1 laserovou tiskárnu, proto k 31. 12. 2004 disponoval archiv celkem 21 osobním počítačem (z toho 5 bylo připraveno k vyřazení, 10 využívali zaměstnanci ke své práci v rámci izolované sítě, 4 v rámci lokální sítě připojené k internetu a 2 na pracovišti v Trutnově-Poříčí), dále 3 servery, 9 tiskárnami (z toho 1 nebyla používána) a 1 skenerem.

Změny v softwarovém vybavení SOkA spočívaly v zavedení programu na pořádání a inventarizaci fondů JANUS, v upgradu databázových produktů dodávaných Odborem archivní správy Ministerstva vnitra, v instalaci programů pro vedení hospodářské agendy a ve vývoji vlastních databázových aplikací pod MS Access 97. V průběhu roku 2004 se nám podařilo dokončit novou, rozšířenou verzi naší databáze Docházkový systém, umožňující zabezpečenou on-line evidenci docházky zaměstnanců.

Velmi výrazně jsme v uplynulém roce inovovali internetovou prezentaci našeho archivu (http://soka-tu.webpark.cz/), a to zejména grafickou podobu všech stránek, jejich uspořádání a vzájemnou provázanost. Změnili jsme také způsob sledování jejich návštěvnosti – zatímco dříve byl hlavním ukazatelem počet všech přístupů, nyní započítáváme z každého přistupujícího počítače již jen jeden přístup denně. Za rok 2004 jsme zaznamenali 1 224 takových přístupů, tzn. návštěvnost našich webovských stránek byla o 5 % vyšší než dlouhodobý průměr.

V průběhu loňského roku se Ing. Jaroslav Řezníček účastnil schůzek Pracovní skupiny pro zavádění databázového programu JANUS 2000 v SOA Zámrsk.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  05. 06. 2006