Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 2003

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 2003

Personální záležitosti

K 31. 12. 2003 bylo v archivu zaměstnáno celkem 9 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí, jeden stážista a jeden brigádník:

Bc. Roman Reil – ředitel archivu (absolvent FF UP Olomouc, obor archivnictví a student navazujícího magisterského studia archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.) se v roce 2003 věnoval, kromě správních činností spojených s chodem archivu, hlavně předarchivní péči, dozorováním dokončení spisové rozluky Okresního úřadu, prezentací archivu, redakční přípravě Ročenky SOkA, působil v redakční radě časopisu Krkonoše, je členem pracovní skupiny pro vydání kroniky Simona Hüttela a byl členem redakční rady Historického atlasu města Trutnov (ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR), prováděl výběr a nákup nových knih do SOkA;

Bc. Luděk Jirásek – zástupce ředitele (absolvent Ústavu historických věd Univerzity Hradec Králové, obor archivnictví) měl v průběhu roku 2003 na starosti záležitosti spojené s chodem archivu, vykonával dozor a obsluhu v badatelně, podílel se na prezentaci archivu a zpracování archivního materiálu, redakčně i autorsky na přípravě Ročenky SOkA, v září převzal všechny činnosti související se správou listů fondů a s předarchivní péčí, včetně skartací, zabezpečoval předběžné pořádání písemností po příjmu do SOkA, částečně zabezpečoval výkon badatelské agendy, je členem pracovní skupiny pro vydání kroniky Simona Hüttela;

Eva Cabadajová – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), do září 2003 prováděla výkon předarchivní péče, včetně skartací, zabezpečovala předběžné pořádání písemností po příjmu do SOkA, podílela se na pořádání fondu ONV Trutnov v depozitáři Trutnov-Poříčí;

Blanka Dvořáková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), do poloviny roku zabezpečovala evidenci a opravy JAF, včetně oprav v programu PEvA a zabezpečovala výkon badatelské agendy, k 30. 6. 2003 ukončila dohodou pracovní poměr v SOkA Trutnov;

Mgr. Jan Kafka – archivář (absolvent teol. fakulty UK v Praze, v současné době je studentem bakalářského studia archivnictví na FF UK Praha), nastoupil do SOkA Trutnov 1. 9. 2003, věnuje se správě JAF a pořádání;

Ing. Jaroslav Řezníček – správce počítačů (absolvent FEL ČVUT Praha, obor výpočetní technika), vytvářel programy a databázové aplikace, typograficky zpracovával dokumenty a inventáře, připravoval Ročenku SOkA pro tisk, je správcem počítačových sítí také pro SOkA Jičín a Náchod;

Květa Skalská – archivářka, knihovnice, sekretářka, hospodářka a účetní (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nových knih a periodik, pracuje na katalogu periodik okresu Trutnov, během roku však z velké většiny vykonávala činnost spojenou s hospodářskými a účetními záležitostmi SOkA Trutnov;

Lenka Šormová – archivářka (studuje na FF UK Praha, obor historie) se věnovala po celý rok pořádání a inventarizaci fondů obcí do roku 1945, vypomáhala službě v badatelně, prováděla kopírování pro badatele;

Mgr. Eva Tomková – archivářka (absolventka FF MU Brno, obor historie-archivnictví), měla na starosti chod depozitáře v Trutnově-Poříčí, dokončila pořádání Archivu města Úpice a opatřila jej inventářem, začala s pořádáním Archivu města Trutnova (do konce roku uspořádala všechny knihy fondu), zabezpečovala dozor a obsluhu v badatelně;

Věra Vaňková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), zpracovávala po celý rok fond ONV Trutnov 1945–1990;

Josef Šmída – domovník (SOU železniční Nymburk, pracoval v archivu na půl úvazku, hlavní zaměstnání na plný úvazek má u Českých drah), k 30. 6. 2003 ukončil dohodou pracovní poměr v SOkA Trutnov;

Martin Týřl – domovník na plný úvazek (absolvent Gymnázia Trutnov), nastoupil do SOkA Trutnov 1. 9. 2003;

Iva Weissová – uklízečka, zabezpečovala úklid v centrále a vždy jeden den v týdnu také v depozitáři Trutnov-Poříčí.

V průběhu roku 2003 vypomáhala v archivu na půl úvazku brigádnice Věra Hepnarová (1. 1.–30. 6. a 1. 9.–31. 12. 2003), která se podílela na pořádání a inventarizaci fondů ONV Trutnov (plánovací odbor), OÚNZ Trutnov a OV ČSOP Trutnov.

Dne 10. listopadu 2003 nastoupila jako stážistka Mgr. Lenka Hýblerová, prozatím jen do 30. 6. 2004. V rámci své praxe vypomáhali v archivu studenti Univerzity Hradec Králové Gabriela Výborná (od 7. do 18. července 2003) a Marie Sokolová (od 1. do 12. září 2003).

Předarchivní péče a zpracování archiválií

Průzkum spisoven, revize

V roce 2003 jsme provedli kontroly obcí a měst (v plánu bylo 12 kontrol – městské úřady 3. typu a 9 zemědělských družstev), za celý rok však bylo z důvodu organizačních změn a upřednostnění pořádacích prací provedeno celkem 7 kontrol u následujících subjektů: plánované kontroly – Městský úřad Dvůr Králové n. L., Městský úřad Trutnov, Městský úřad Vrchlabí, kontrola depozitní smlouvy ZD Dolní Kalná; neplánované kontroly při skartačním řízení – Obecní úřad Bernartice, Obecní úřad Dolní Branná, Ústav sociální péče Hajnice.

Kontroly u městských úřadů 3. typu byly také směrovány na evidenci převzatých spisů bývalého Okresního úřadu Trutnov a jejich fyzickou kontrolu. Tyto kontroly byly ze všech uvedených kontrol nejnáročnější, protože většinou trvaly 3 dny.

Metodická pomoc (školení)

Při všech návštěvách kontrolovaných subjektů byli proškoleni pracovníci spisoven.

Skartační řízení

V oblasti skartací a skartačních řízení bylo evidováno 27 skartací. Jmenovitě proběhla skartační řízení u těchto subjektů: Pavel Hora Dvůr Králové nad Labem, Středisko praktického vyučování Vrchlabí, ZD Radeč, Městský úřad Vrchlabí, Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hostinné, ZD Radeč, Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou, Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov, Duhacolor Dvůr Králové nad Labem, Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, Městský úřad Trutnov, Hvězdárna Úpice, Základní škola nám. Míru Vrchlabí, Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem, ZZN a. s. Trutnov-Poříčí, Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Obecní úřad Mladé Buky, NEVEL s. r. o. Trutnov, NP Publikation Hradec Králové, Celní úřad Trutnov, Tredin Debrné, Muzeum Podkrkonoší Trutnov, Obecní úřad Bernartice, PeKaS s. r. o. v likvidaci Kocbeře, Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov, Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší.

Posuzování písemností mimo skartační řízení

Mimo skartační řízení bylo posouzeno celkem 9 případů a archiválie byly převzaty do SOkA: Statistický úřad Trutnov (0,22 bm), Český svaz žen Hajnice (0,15 bm), ZŠ Hajnice (0,18 bm), Honební společenstvo Trutnov-Volanov (0,11 bm), OÚNZ Trutnov (3,3 bm), Klub bratří Čapků Trutnov (0,44 bm), Dívčí Trio Trutnov (0,12 bm), Svaz nuceně nasazených OV Trutnov (0,22 bm), Okresní úřad Trutnov (33,31 bm).

Velmi náročné bylo převzetí dalších 33,31 bm písemností bývalého OkÚ Trutnov, které jsme přebírali mimo skartační řízení přímo ze spisovny Městského úřadu Trutnov ještě před započetím stěhování této spisovny, aby bylo zabráněno nežádoucím ztrátám, či zničení archiválií. Přestože byly tyto písemnosti převzaty ještě před uplynutím skartačních lhůt, nenaplnila se obava o zvýšení nahlédací agendy u tohoto fondu. Další jednání vedl ředitel SOkA s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově ohledně převzetí rejstříků k majetko-právní agendě bývalého ONV Trutnov. Ty byly převzaty do SOkA Trutnov a začleněny při zpracování do fondu ONV Trutnov.

Třídění písemností

Třídění písemností bylo spojeno s přejímáním materiálu Klubu bratří Čapků Trutnov a Dívčího tria Trutnov.

Vnitřní skartace

Vnitřní skartaci jsme prováděli při zpracovávání písemností Archivu města Úpice, kdy bylo vyřazeno celkem 3,72 bm (celkem za roky 2002–2003 celkem 4,16 bm) písemností bez trvalé dokumentární hodnoty. V tabulkové části výroční zprávy uvádíme celkem 7,97 bm písemností bez trvalé dokumentární hodnoty, vyřazených při pořádání.

Pořádání

Pořádací práce jsme i v roce 2003 zaměřili převážně na kmenové fondy. V prvé řadě to jsou archivy měst, kde bylo dokončeno zpracování Archivu města Úpice (1593–1945) Mgr. Evou Tomkovou. V roce 2003 bylo u tohoto fondu uspořádáno 14,45 bm písemností (z toho 3,72 bm vnitřní skartace). Započata byla práce na pořádání fondu Archiv města Trutnov do roku 1850. U tohoto fondu byly uspořádány všechny knihy v celkovém rozsahu 12,65 bm.

Další pořádací práce pokračovaly na zpracování fondu Okresní národní výbor Trutnov (1945–1990), který čítal k 31. 12. 2003 celkem 448,38 bm. U tohoto fondu bylo uspořádáno v roce 2003 celkem 94,69 bm. Uspořádanost u tohoto fondu je k 31. 12. 2003 celkem 1 737 kartonů, 453 knih a 1 fascikl, což je 212,03 bm. Zbývá uspořádat celkem 236,35 bm. V roce 2003 bylo uspořádáno:

Za celý fond ONV Trutnov bylo v roce 2003 zpracováno celkem 674 kartonů a 22 knih, vnitřní skartací bylo prozatím vyřazeno 20,01 bm písemností. Celkem bylo tedy zpracováno 94,69 bm písemností jen u fondu ONV Trutnov za rok 2003. Z posledních odborů zbývají uspořádat nejrozsáhlejší finanční odbor a spisy vodního hospodářství.

Z dalších drobných fondů bylo uspořádáno celkem 0,63 bm písemností Dramatického odboru ZK ROH Rtyně v Podkrkonoší, dále 0,24 bm fondu Textilní a krajinské výstavy Dvůr Králové n. L. (+0,1 bm vnitřní skartace), Okresní ústav národního zdraví Trutnov v rozsahu 3,41 bm (+2,52 bm vnitřní skartace) a 0,22 bm písemností Okresního výboru Českého svazu ochránců přírody Trutnov.

Za rok 2003 bylo uspořádáno celkem 132,63 bm písemností.

Inventarizace a vypracování inventářů

Velkou pozornost věnuje po ředu let SOkA Trutnov zpřístupňování archivního materiálu. Za rok 2003 vykazujeme celkem 57,55 bm inventarizovaného materiálu, z toho vnitřní skartací při těchto pořádacích a inventarizačních pracech bylo vyřazeno 7,97 bm písemností bez trvalé dokumentární hodnoty. Inventarizace byla provedena u následujících fondů, které byly zaslány do evidence SOA Zámrsk a AS MV ČR Praha:

Katalogizace, rejstříkování

Katalog periodik – průběžně doplňuje archivářka Květa Skalská, nestihla dokončit katalog a příslušné rejstříky ke sbírce periodik. Vzhledem k přednostní funkci K. Skalské jako účetní a hospodářky archivu se ukončení prací na katalogu periodik přesouvá do následujícího roku. V roce 2003 bylo pouze přesunuto 1 037 svazků z archivní knihovny do sbírky novin a časopisů (tj. 25,60 bm).

Zpracování a doplňování sbírek

Doplňována průběžně byla Sbírka periodik jak o starší tituly, tak i došlé v průběhu roku 2003. Celkem bylo zařazeno a zpracováno 41 titulů periodik. Průběžně byla také doplňována Sbírka map a plánů, která je připravena k inventarizaci, zvláště po převzetí indikační skicy z Okresního úřadu v rozsahu 642 sekcí map z let 1840–1842 pro bývalé okresy Trutnov a Vrchlabí. Tato část tak tvoří základ mapové sbírky, kterou připravuje kolega L. Jirásek k inventarizování.

Pomocné práce

Nejvíce času bylo věnováno přesunu písemností bývalého Okresního úřadu Trutnov ze spisovny Městského úřadu do depozitáře v Trutnově-Poříčí, a to cca 3 dny.

Evidence a ochrana archiválií

Vedení evidence JAF

Evidence JAF byla vedena prostřednictvím programu PEvA, a to do 30. června 2003 Blankou Dvořákovou a od 1. září 2003 Mgr. Janem Kafkou. Celkem bylo provedeno 125 oprav karet JAF a vytvořeno 101 nových karet. Dva fondy (Policejní úřad Úpice a Městský ústav chudých Úpice) byly z evidence JAF vyřazeny v důsledku jejich začlenění do fondu Archiv města Úpice. K 31. 12. 2003 se v SOkA Trutnov nachází celkem 2 242 fondů.

Přírůstky, úbytky, delimitace

Během roku 2003 jsme zaznamenali celkem 74 přírůstků v rozsahu 81,62 bm. Největší přírůstek pocházel z bývalého Okresního úřadu Trutnov (33,05 bm) a z Okresního národního výboru Trutnov (14,37 bm). Rozsáhlejším přírůstkem bylo také 6 kartoték Standesamtu Trutnov (3,78 bm), dále přírůstky k fondům Zemědělské zásobování a nákup a. s. (3,63 bm) a Městský národní výbor Vrchlabí (5,7 bm). Přibylo celkem 1 045 evidenčních jednotek (1 listina, 96 knih, 121 podacích protokolů, 28 indexů a elenchů, 6 kartoték, 1 typář, 559 kartonů, 14 fasciklů, 40 map, 26 fotografií a fotoalb, 153 balíků).

Nejstarším přírůstkem je typář města Trutnova z 15. století, který jsme zakoupili za 12 000,– Kč a archiválie farního úřadu Horní (České) Vernéřovice z let 1770–1949, delimitované ze SOkA Náchod. Ostatní přírůstky pocházejí až z období po roce 1848.

Dále bylo získáno 12 kronik a 1 fotokronika. Nejstarší z nich je školní kronika z Malých Svatoňovic z let 1940–1949. Ze SOA Zámrsk jsme převzali také 10 pamětních knih četnických stanic (Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Bílá Třemešná, Mostek, Heřmanovy Sejfy, Dvůr Králové nad Labem, Bílé Poličany, Malé Svatoňovice, Rtyně a Úpice).

Je evidováno celkem 8,15 bm úbytků, z toho 7,97 bm připadá na vnitřní skartaci při inventarizaci a 0,18 bm písemností bylo delimitováno (0,11 bm do SOA Zámrsk a 0,07 bm do SOkA Náchod).

Kapacita archivu činí v současné době celkem 7 328 bm (z toho 3 686 bm centrála a 3 642 bm depozitář v Trutnově-Poříčí). Volná kapacita archivu k 31. 12. 2003 je 3 269 bm (z toho 1 238 bm centrála a 2 031 bm depozitář v Poříčí), což znamená, že archiv je naplněn z 55 % své kapacity.

Evidence a ochrana archiválií

Prostřednictvím našeho externího fotografa Bohuslava Tošovského bylo na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí vyhotoveno celkem 21 926 políček mikrofilmů především z novin a z časopisů z přelomu 19. a 20. století, které častým používáním velice trpí.

Pravidelnou činností bylo v roce 2003 sledování teploty a vlhkosti v archivu. Průměrná teplota činí v centrále 18,4°C, v depozitáři Poříčí 15,7°C a průměrná relativní vlhkost je v centrále 44,8 %, v depozitáři v Poříčí 46,3 %.

Z restaurátorských zásahů byly v restaurátorské dílně SOkA Pardubice restaurovány 2 knihová privilegia města Úpice a 1 mapa městyse Choustníkovo Hradiště. Po celý rok byly depozitáře i regály s archiváliemi pečlivě udržovány a očišťovány uklízečkou SOkA Trutnov.

Využívání archiválií

Badatelská agenda

Za uplynulý rok studovalo v SOkA Trutnov celkem 203 badatelů, kteří vykonali celkem 651 návštěv, z toho 171 tuzemských badatelů vykonalo 529 návštěv (viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

Rešerše, soupisy, výpisy, opisy

Vyřízeno bylo v roce 2003 celkem 195 žádostí (čs. státní občanství 7, restituce 1, pracovní nasazení cizinců 10, nucené nasazení Čechů 2, pátrání po osobách 17, příděl konfiskátů a konfiskační výměry 5, potvrzení o studiu 50, potvrzení o zaměstnání 16, potvrzení o věznění 1, kopie listin z katastru nemovitostí 17, ostatní 63 – vydávání dokladů o majetku obcí, dědictví v cizině, stavební dokumentace, potvrzení hrobkových míst aj.) a 1 rešerše (vyhledání osob pro dědictví, které bylo nejnáročnější).

Účast na konferencích a seminářích

Archivní konference v Jindřichově Hradci konané ve dnech 5. 5.–7. 5. se zúčastnili dva pracovníci archivu (Mgr. Eva Tomková a Ing. Jaroslav Řezníček).

Ediční a publikační činnost archivu

SOkA Trutnov připravil v roce 2003 k vydání v pořadí již čtvrtou Ročenku SOkA Trutnov, která vyjde tiskem v roce 2004. Redakčně jsme se podíleli na přípravě Historického atlasu města Trutnov. Archiváři se prezentovali v tisku celkem 6 články:

Z časových důvodů a nedostatku finančních prostředků ani v roce 2003 nebyla vydána publikace o legionářích okresu Trutnov. Celkem 9× se sešla v prostorách SOkA Trutnov Pracovní skupina pro revizi překladu a přípravu vydání kroniky města Trutnova od Simona Hüttela. Většina členů skupiny (včetně dvou pracovníků SOkA Trutnov) podnikla ve svém volnu na přelomu června a července 2003 cestu do vídeňských archivů a do města Bad Aussee ve Štýrsku, odkud do Krkonoš přišli dřevaři v 16. století. Právě o městečku Aussee se Hüttel zmiňuje ve své kronice.

Kulturně osvětová činnost

Pracovníci archivu R. Reil a L. Jirásek uskutečnili pro místní školy celkem 6 exkurzí. Většina byla provedena formou cca 45 min. přednášky o historii, účelu a významu archivu s ukázkami archiválií v badatelně SOkA. Přednášky byly provedeny pro 4 školy. Exkurzí se zúčastnilo 113 osob.

Dne 4. 12. 2003 odpoledne se v prostorách archivní badatelny uskutečnila prezentace vycházející knihy Václava Jiráska, našeho externího spolupracovníka, „Ve znamení mlátku a želízka 1. O horách a hornících“, které se zúčastnilo přibližně 50 lidí.

Archivní knihovna

Archivní knihovna měla k 31. 12. 2003 celkem 10 670 přírůstkových čísel. Za rok 2003 činil přírůstek celkem 289 knih, z toho 115 jsme získali darem a 174 knih jsme zakoupili. Celkem 1 037 svazků bylo z knihovny vyjmuto a převedeno do Sbírky novin a časopisů. Evidováno bylo celkem 76 výpůjček ze strany archivářů i externích spolupracovníků.

Řízení archivu, hospodářsko-administrativní agenda, péče o zaměstnance

Řízení archivu

Pracovníci archivu byli řízeni přímo i prostřednictvím plánu práce na rok 2003. Konkrétní úkoly i hodnocení byly diskutovány na poradách pracovníků SOkA. Dalších porad se zúčastnil ředitel SOkA v SOA Zámrsk.

Vzdělávání pracovníků

Archivářka Lenka Šormová pokračuje ve studiu na FF UK v Praze, obor historie, archivář Mgr. Jan Kafka studuje na FF UK v Praze obor archivnictví (bakalářské studium). Ředitel archivu nastoupil na navazující magisterské studium v oboru Kulturně-historická regionalistika se zaměřením na archivnictví na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Administrativní práce

V první polovině roku vedl podací deník ředitel archivu, od 22. 7. 2003 převzal tuto činnost Luděk Jirásek. Za celý rok měl SOkA Trutnov celkem 717 čísel jednacích.

Hmotné a technické zabezpečení archivu

V roce 2003 byla od října do prosince za účasti pracovníků archivu provedena inventura majetku.

Hospodářkou archivu byla po celý rok paní Květa Skalská, která zajišťovala bezproblémový chod účetní agendy pro SOkA Trutnov v rámci SOA Zámrsk.

Správce budov vykonává i nadále ředitel archivu ve spolupráci s domovníkem. Josef Šmída, který byl v archivu zaměstnán na 0,5 úvazku, odešel k 30. 6. 2003 a od 1. 9. 2003 nastoupil Martin Týřl, nový domovník na plný úvazek.

Správa počítačové sítě, údržba databází, programování, práce s internetem

Rok 2003 přinesl do oblasti výpočetní techniky SOkA Trutnov zásadní změny, a to zejména v počtu osobních počítačů a ve způsobu jejich začlenění do lokální sítě (resp. lokálních sítí).

Hlavním podnětem k uskutečnění rozsáhlých změn byl nákup celkem 6 nových počítačů, mezi významné podněty lze zařadit rovněž potřebu hardwarové rekonfigurace některých počítačů a dále povinnost fyzicky oddělit služební data od internetu. Uvedenou povinnost jsme splnili na přelomu září a října 2003 tím, že jsme vytvořili dvě fyzicky nezávislé lokální sítě, přičemž na první, izolované síti jsou umístěna služební data, zatímco druhá síť je připojena k internetu a ze služebních dat jsou na ní umístěny pouze e-maily. Z hlediska logické konfigurace sítě je rozhodujícím výsledkem provedených změn skutečnost, že oproti začátku loňského roku, kdy byla většina počítačů SOkA Trutnov vybavena operačním systémem MS Windows 95, některé systémem MS Windows 98 a žádný systémem MS Windows XP, pak na konci loňského roku byla situace opačná – většina počítačů připojených do izolované sítě je vybavena operačním systémem MS Windows XP a z počítačů s MS Windows 95 jsou zde pouze dva.

K 31. 12. 2003 disponoval archiv celkem 20 osobními počítači (v tomto počtu není zahrnut notebook, který jsme vzhledem jeho k technické zastaralosti přestali používat), z nichž 11 využívali zaměstnanci ke své práci v rámci izolované sítě, 5 v rámci lokální sítě připojené k internetu, 2 sloužily jako síťové servery a 2 byly vyčleněny pro pracoviště v Trutnově-Poříčí.

V souvislosti s hardwarem zmiňme ještě skutečnost, že byl v závěru roku realizován nákup nové laserové tiskárny HP LaserJet 1300 a digitálního fotoaparátu Olympus Camedia C-5060 Wide Zoom, který bude využíván mj. také k digitalizaci archiválií.

Změny v softwarovém vybavení SOkA spočívaly v přechodu na vyšší, koncepčně poněkud odlišnou verzi antivirového programu, v upgradu databázových produktů dodávaných Odborem archivní správy Ministerstva vnitra a ve vývoji vlastních programů a databázových aplikací pod MS Access 97. V průběhu roku 2003 se nám podařilo dokončit „ostrou“ verzi naší databáze Docházkový systém, umožňující zabezpečenou on-line evidenci docházky zaměstnanců. Novinkou minulého roku je databáze Mapy a plány, která je určena k evidenci udajů o těchto jednotlivinách a umožňuje pracovat mj. s časovým zařazením jednotlivých záznamů, evidovat, prohlížet a tisknout obrázky apod.

V souvislosti se softwarem stojí za zmínku také skutečnost, že během minulého roku byl na všech počítačích, s výjimkou těch nových a notebooku, kompletně přeinstalován operační systém. Všechny instalace softwaru v SOkA Trutnov (s výjimkou softwaru na notebooku) jsou tedy mladší než 1. ledna 2003.

Vzhledem k nedostatku času spočívala v uplynulém roce správa internetové prezentace archivu (http://soka-tu.webpark.cz/) pouze v částečné aktualizaci stávajících stránek. V období od 2. 1. 2003 do 5. 1. 2004 jsme zaznamenali celkem 1 600 přístupů na naše webovské stránky, jejich návštěvnost se tedy meziročně zvýšila o zhruba 15 %.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  05. 06. 2006