Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 2002

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 2002

(Opis zprávy 1.2
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 2001-2002.)


Uplynulý rok 2002 byl pro archiváře SOkA Trutnov rokem velkých změn. Jednak jsme zabezpečovali počátkem roku stěhování cca 1 200 bm archiválií z centrály archivu do nového depozitáře v Trutnově-Poříčí, jednak v rámci rušení okresních úřadů došlo k 1. 8. 2002 k delimitaci archivu od Okresního úřadu Trutnov k nově vytvořené organizační složce státu – Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku a ve druhé polovině roku jsme se aktivně podíleli na zabezpečování a dozorování spisové rozluky Okresního úřadu Trutnov.

Personální záležitosti

K 31. 12. 2002 bylo v archivu zaměstnáno celkem 9 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí a jeden brigádník:

Bc. Roman Reil – ředitel archivu (ukončil státní zkouškou studium na FF UP Olomouc, obor archivnictví), se věnoval, kromě správních činností spojených s chodem archivu, hlavně předarchivní péči, dozorováním spisové rozluky Okresního úřadu, prezentaci archivu, redakčně na přípravě Ročenky SOkA, působil v redakční radě časopisu Krkonoše, je členem komise pro vydání kroniky Simona Hüttela a členem redakční rady Historického atlasu města Trutnov (ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR), prováděl výběr a nákup nových knih do SOkA;

Bc. Luděk Jirásek – zástupce ředitele (absolvent Ústavu historických věd Univerzity Hradec Králové, obor archivnictví), měl v průběhu roku 2002 na starosti záležitosti spojené s chodem archivu, dohled nad stěhováním, vykonával dozor v badatelně, podílel se na prezentaci archivu a zpracování archivního materiálu, redakčně i autorsky na přípravě Ročenky SOkA, podílí se redakčně na přípravě historického atlasu Trutnova pod záštitou Akademie věd ČR, je členem komise pro vydání kroniky Simona Hüttela;

Mgr. Eva Tomková – archivářka (absolventka FF MU Brno, obor historie-archivnictví), zaměřila se na inventarizaci kmenových fondů, inventarizovala nejstarší část Archivu města Dvora Králové n. L. (1417–1850) a opatřila jej inventářem, inventarizovala Archiv města Úpice, zabezpečovala chod badatelny;

Věra Vaňková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), měla na starosti chod depozitáře v Trutnově-Poříčí, zpracovávala po celý rok fond ONV Trutnov 1945–1990;

Blanka Dvořáková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), zabezpečovala evidenci a opravy JAF, včetně oprav v novém programu PEvA a zabezpečovala výkon badatelské agendy;

Eva Cabadajová – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), prováděla výkon předarchivní péče, včetně skartací, zabezpečovala předběžné pořádání písemností po příjmu do SOkA, pokračovala v evidenci soudobé dokumentace v počítačové databázi a od srpna 2002 se podílela na pořádání fondu ONV Trutnov v depozitáři Trutnov-Poříčí;

Květa Skalská – archivářka, knihovnice, sekretářka, hospodářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nejen nových knih, ale také periodik z okresu Trutnov, ke kterým připravuje katalog, od doby delimitace SOkA Trutnov po 31. 7. převzala funkci hospodářky a účetní;

Lenka Šormová – archivářka (studující na FF UK Praha, obor historie), se věnovala po celý rok pořádání a inventarizaci fondů obcí do roku 1945, vypomáhala službě v badatelně, prováděla kopírování pro badatele;

Ing. Jaroslav Řezníček – správce počítačů (absolvent FEL ČVUT Praha), vytvářel programy a databázové aplikace, typograficky zpracovával dokumenty a inventáře, připravoval Ročenku SOkA pro tisk, po delimitaci archivu k SOA Zámrsk je správcem počítačových sítí nejen v SOkA Trutnov, ale také v sousedních archivech v Jičíně a Náchodě;

Josef Šmída – domovník (SOU železniční Nymburk, pracuje v archivu na 1/2 úvazku, hlavní zaměstnání na plný úvazek má u Českých drah);

Iva Weissová – uklízečka, zabezpečovala úklid v centrále a vždy v jednom dni v týdnu také v depozitáři Trutnov-Poříčí.

V průběhu roku 2002 byl archiv posílen brigádnicí Věrou Hepnarovou (1. 1.–31. 12. 2002), která se podílela na pořádání a inventarizaci fondů OV KSČ Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. L., Okresní knihovna Trutnov, Vodovody a kanalizace, s. p., Trutnov, Strojní a traktorová stanice, s. p., Dvůr Králové n. L. V rámci své praxe vypomáhali v archivu studenti Univerzity Hradec Králové Gabriela Výborná (24. 6.–5. 7.), Luděk Švadlena (od 2. do 13. září inventarizoval Archiv obce Strážkovice) a Miloš Buroň (od 2. do 20. září inventarizoval Archiv obce Královec).

I. Předarchivní péče a zpracování archiválií

a1) Evidence a průzkum spisoven

Na rozdíl od plánu práce na rok 2002 jsme neprováděli kontroly obcí a měst (v plánu bylo 75 kontrol), omezili jsme také kontroly zemědělských družstev. Důvodem byla skutečnost, že plánované stěhování archivu do depozitáře se prodloužilo, a proto byly veškeré aktivity archivu přizpůsobeny této činnosti. Za celý rok bylo provedeno celkem 6 kontrol u následujících subjektů: Okresní veterinární správa Trutnov, Městská knihovna Vrchlabí, Domov důchodců Dvůr Králové n. L., Zemědělské družstvo Dubenec, Zemědělské družstvo Horní Olešnice v likvidaci, Zemědělské družstvo Havlovice v likvidaci.

Z neplánovaných kontrol byly kontrolovány Okresní veterinární správa Trutnov, Městská knihovna Vrchlabí a Domov důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

Neplánovanou kontrolou byla i návštěva farního archivu Velká Úpa. Archivní materiál byl nevyhovujícím způsobem uložen ve věži a na půdě kostela. Proto bylo po dohodě s administrátorem farnosti dohodnuto jeho okamžité převzetí do SOkA Trutnov. Jednalo se o cca 5 bm neutříděných písemností.

a2) Metodická pomoc pracovníkům spisoven

Při všech návštěvách kontrolovaných subjektů byli proškoleni spisovenští pracovníci. Ředitel archivu se věnoval proškolení všech pověřených pracovníků Okresního úřadu Trutnov, kteří měli na starosti spisovou rozluku v referátech (celkem 25 osob).

b1) Skartační řízení

V oblasti skartací a skartačních řízení bylo evidováno 54 skartací, z toho u Okresního úřadu Trutnov celkem 17. Jmenovitě proběhla skartační řízení u těchto subjektů: Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou, Dětský výchovný ústav Horní Maršov, Zemědělské družstvo Radeč, Městský úřad Úpice, Městský úřad Trutnov, Okresní úřad Trutnov – referát školství, Okresní státní zastupitelství Trutnov, Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hostinné, Okresní úřad – referát obrany a ochrany, Městský úřad Žacléř, Farma Černý Důl, s. r. o., Profi Auto, s. r. o., Vrchlabí, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Stavba a údržba silnic Trutnov, Senco, s. r. o., Dvůr Králové n. L., Domov důchodců Dvůr Králové n. L., Obchodní akademie Trutnov, Celní úřad Trutnov, Střední průmyslová škola a SOU Trutnov, Okresní veterinární správa Trutnov, Okresní úřad Trutnov – finanční referát, NP Publikation Hradec Králové, Aboemis Úpice, Dům kultury Trutnov, VAK, a. s., Trutnov, IT Centrum Vrchlabí, Obecní úřad Vlčice, Okresní úřad Trutnov – referát obrany a ochrany, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Okresní úřad Trutnov – referát dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, Aboemis Úpice, Speciální škola pro žáky s vadami řeči Choustníkovo Hradiště, Okresní úřad Trutnov – referát dopravy a silničního hospodářství, Středisko praktického vyučování Vrchlabí, RaJ Trutnov, Městský úřad Dvůr Králové n. L., Okresní úřad Trutnov – finanční referát, Stavby a údržba silnic Trutnov, Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Okresní úřad – finanční referát, Městský úřad Pec pod Sněžkou, Okresní úřad Trutnov – referát školství, Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Okresní úřad Trutnov – referát obrany a ochrany, Okresní úřad Trutnov – referát sociálních věcí, Okresní úřad Trutnov – finanční referát, DOS Bílá Třemešná, Zemědělské družstvo Krkonoše Pilníkov, SENCO Dvůr Králové n. L., AGRO, a. s., Trutnov, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty, Okresní úřad Trutnov – referát sociálních věcí.

Nejnáročnější skartační řízení byla prováděna u Okresního úřadu Trutnov, protože někteří úředníci neznají základní pravidla skartačního řízení. Pracovník SOkA Trutnov proto prováděl i elementární školení těchto pracovníků.

b2) Posuzování písemností mimo skartační řízení

Mimo skartační řízení bylo posouzeno celkem 41 návrhů: Městský úřad Dvůr Králové n. L., Městská knihovna Trutnov, Základní škola, Školní ul., Trutnov, Okresní úřad Trutnov – referát životního prostředí, Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Zemědělské zásobování a nákup, a. s., Trutnov, Reduta Trutnov, Okresní úřad Trutnov – mapy stabilního katastru, Farní úřad Dolní Kalná, Český statistický úřad Trutnov, Základní škola Prosečné, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty, Okresní úřad Trutnov – centrální spisovna, Okresní úřad Trutnov – zdravotnický referát, Okresní úřad Trutnov – referát obrany a ochrany, Okresní úřad Trutnov – finanční referát, Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty, Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Farní úřad Velká Úpa, Okresní úřad Trutnov – okresní živnostenský referát, Okresní úřad Trutnov – referát životního prostředí (voda), Okresní úřad Trutnov – referát životního prostředí (lesnictví), Okresní úřad Trutnov – referát životního prostředí (zemědělství), Okresní úřad Trutnov – referát životního prostředí (ochrana ovzduší), Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty (přednosta), Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty (kontrola), Okresní úřad Trutnov – finanční referát, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty, Okresní úřad Trutnov – zdravotnický referát, Okresní úřad Trutnov – referát regionálního rozvoje, Farní úřad Horní Maršov, Okresní úřad Trutnov – referát vnitřních věcí, Okresní úřad Trutnov – referát životního prostředí (voda II.), Okresní úřad Trutnov – finanční referát (daně), Český statistický úřad Trutnov, Okresní úřad Trutnov – okresní živnostenský referát, Okresní úřad Trutnov – finanční referát, Okresní úřad Trutnov – referát životního prostřední, Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty.

Stejně jako u řádných skartačních řízení, tak i u posuzování písemností mimo skartační řízení bylo nejvíce času a úsilí věnováno Okresnímu úřadu Trutnov (30 dní), následovalo co do náročnosti zabezpečení písemností trvalé dokumentární povahy u farních úřadů Horní Maršov, Velká Úpa a Dolní Kalná (celkem 5 dní).

c1) Třídění písemností

Třídění písemností bylo spojeno s přejímáním materiálu z Okresního úřadu a z výše uvedených 3 farních úřadů. Této činnosti jsme věnovali celkem 30 dní.

c2) Vnitřní skartace

Vnitřní skartaci jsme prováděli při zpracovávání písemností Okresního národního výboru Trutnov, kdy bylo prozatím vyřazeno celkem 17,21 bm písemností bez trvalé dokumentární hodnoty (tyto hodnoty budou však v celkové výši zahrnuty až po ukončení pořádacích prací v roce 2004) a při pořádání Archivu města Úpice bylo prozatím vyřazeno 0,44 bm písemností (pořádací práce a inventarizace na tomto fondu budou ukončeny a vykazovány za rok 2003). V tabulkové části výroční zprávy uvádíme celkem 4,11 bm písemností bez trvalé dokumentární povahy, vyřazených při pořádání a inventarizaci.

c3) Pořádání

Pořádací práce jsme v roce 2002 zaměřili hlavně na kmenové fondy. V prvé řadě to jsou archivy měst, kde bylo započato se zpracováním Archivu města Úpice (1593–1945, 38,1 bm) Mgr. Evou Tomkovou. Za rok 2002 bylo u tohoto fondu zpracováno celkem 11 listin (0,11 bm), 488 knih (10,2 bm) a 69 kartonů (7,59 bm), vnitřní skartací prozatím vyřazeno 0,44 bm a vymanipulováno 1,95 bm. Za rok 2002 bylo tedy u tohoto fondu zpracováno 20,29 bm materiálu, zbývá v roce 2003 zpracovat 17,81 bm. U tohoto fondu byl pracovní dílčí inventář lektorován v SOA Zámrsk bez vážných připomínek.

Další pořádací práce pokračovaly na zpracování fondu Okresní národní výbor Trutnov (1945–1990), který čítal k 31. 12. 2002 celkem 434,59 bm. K 31. 12. 2001 SOkA Trutnov vykazoval uspořádanost u tohoto fondu celkem 684 kartonů, 431 knih a 1 fascikl, což bylo 75,65 bm. Za rok 2002 bylo u tohoto fondu uspořádáno dalších 62,04 bm hlavně za období 1959–1976, z toho 88 kartonů majetkoprávní agendy bylo doplněno do období 1945–1960, dalších 220 zpracovaných kartonů připadá na spisové období 1959–1976 (hlavně zdravotnictví 19 kart., sociální zabezpečení 2 kart., vnitřní správa 30 kart., zemědělství 13 kart., školství a kultura 26 kart., vodní hospodářství 1 kart., kontrola 4 kart., místní hospodářství 6 kart., obchod 3 kart., zbytek 9,62 bm připadá na vnitřní skartaci těchto agend) a 256 zpracovaných kartonů na období 1977–1990 (kontrola 7 kartonů, vnitřní správa 180 kartonů, zbytek 7,59 bm připadá na vnitřní skartaci). K 31. 12. 2002 tedy uspořádanost tohoto fondu činí 1 063 kartonů, 431 knih, 1 fascikl, což je 117,34 bm. Zbývá u tohoto fondu ještě uspořádat 317,25 bm. Rovněž tak u dílčího pracovního inventárního soupisu tohoto fondu za období 1945–1960 bylo provedeno posouzení v SOA Zámrsk bez vážných připomínek.

Z dalších drobných fondů je rozpracován Archiv obce Kuks, který bude dokončen v roce 2003.

c4) Inventarizace a vypracování inventářů

Velkou pozornost věnuje SOkA Trutnov již několik let zpřístupňování archivního materiálu. Za rok 2002 vykazujeme celkem 80,83 bm uspořádaného a inventarizovaného materiálu, vnitřní skartací při těchto pořádacích pracích bylo vyřazeno 4,11 bm písemností bez trvalé dokumentární povahy. Celkem tedy bylo zpracováno 84,94 bm vykazovaných písemností. Inventarizace byla provedena u následujících fondů, které byly zaslány do evidence SOA Zámrsk a AS MV ČR Praha:

Z dalších inventarizovaných fondů, které nebyly prozatím do SOA Zámrsk předány to jsou:

Další plánované fondy (16 fondů obcí) nebylo možné z časových důvodů (stěhování) inventarizovat.

d) Katalogizace, rejstříkování

Rovněž ani v tomto úseku činnosti nebyl dodržen plán práce. Pokračovalo jen zapisování do souboru Katalog periodik, který archivářka Květa Skalská dokončí z důvodu převzetí agendy hospodářky (od 1. 8.) až v roce 2003, vyhotoví katalog a příslušné rejstříky.

e) Zpracování a doplňování sbírek

Doplňována průběžně byla Sbírka periodik jak o starší tituly, tak i došlé v průběhu roku 2002. Celkem bylo zařazeno a zpracováno 62 titulů periodik. Průběžně byla také doplňována Sbírka map a plánů, která je připravena k inventarizaci, zvláště po převzetí indikační skicy z Okresního úřadu v rozsahu 642 sekcí map z let 1840–1842 pro bývalé okresy Trutnov a Vrchlabí. Tato část tak tvoří základ mapové sbírky, kterou připravuje kolega L. Jirásek k inventarizování.

f) Pomocné práce

Největší část pomocných prací byla věnována stěhování archiválií z centrály do depozitáře v Trutnově-Poříčí. V prvním čtvrtletí roku se jí věnovali 4 archiváři celkem 192 dní. Rozpor v naplánovaném počtu dní na stěhování archiválií byl zapříčiněn dopravou, kdy byl na místo velkého stěhovacího vozu vyčleněn Okresním úřadem Trutnov malý stěhovací tranzitní vůz.

II. Evidence a ochrana archiválií

a) Vedení evidence JAF

Po celý rok byla řádně vedena evidence JAF prostřednictvím počítačové evidence (PEvA), zapisovány přírůstky i úbytky, včetně lokace. Celkem bylo provedeno 141 oprav karet JAF a vytvořeno 41 nových karet JAF. K 31. 12. 2002 eviduje SOkA Trutnov 2 188 karet JAF.

b) Přírůstky, úbytky, delimitace

Za rok 2002 jsme zaznamenali 161 přírůstků v rozsahu 510,44 bm, dosud největší přírůstek SOkA Trutnov. Nejvíce písemností jsme převzali ze skartačních i mimoskartačních řízení od zaniklého Okresního úřadu Trutnov z let 1840–2002 (308,12 bm), dále od Katastrálního úřadu Trutnov evidujeme převzetí sbírek listin k pozemkové knize z let 1871–1937 (100,41 bm), spisy Okresního státního zastupitelství, resp. Okresní prokuratury Trutnov z let 1961–1994 (53,64 bm), dále spisy a knihy Farního úřadu Horní Maršov z let 1716–1972 (4,59 bm) nebo Okresní veterinární správy Trutnov (4,62 bm) aj. Za celý rok 2002 evidujeme přírůstek 7 662 evidenčních jednotek (2 219 knih, 1 957 kartonů, 2 408 balíků, 392 pořadačů, 2 fotoalba, 5 plánů, 1 listinu, 658 map, 19 desek a 1 list).

Z nejstarších přírůstků je nutno zmínit list z roku 1651, který nám do Archivu města Trutnov delimitoval Státní oblastní archiv Zámrsk, listina cechu krejčích z Pilníkova z roku 1688, kterou jsme získali koupí z antikvariátu, nebo nejstarší písemnost z roku 1716 z převzatého Farního úřadu v Horním Maršově.

Stejně jako každý rok i v roce 2002 jsme získali do evidence SOkA Trutnov 19 kronik a 2 fotokroniky (z nich nejstarší z farních úřadů v Dolní Kalné z let 1792–1978 a z Pilníkova z let 1836–1936).

Úbytků evidujeme 4,46 bm, z toho 4,11 bm jsme vykázali jako vnitřní skartace při pořádání a inventarizaci fondů za rok 2002 a 0,35 bm písemností jsme delimitovali (0,16 bm do SOA Zámrsk, 0,16 do SOkA Náchod a 0,03 do SOA Litoměřice).

Kapacita archivu činí v současné době 8 010 bm (z toho 3 640 bm depozitář v Trutnově-Poříčí a 4 370 bm centrála). Volná kapacita archivu k 31. 12. 2002 je 2 888,5 bm (z toho centrála 1 085,5 bm, depozitář v Poříčí 1 803 bm). Z těchto údajů plyne, že archiv je naplněn z 64 % kapacity.

c) Ochrana archivního materiálu

Prostřednictvím našeho externího fotografa Bohuslava Tošovského bylo na mikrofilmovací lince v depozitáři v Poříčí vyhotoveno 4 900 políček mikrofilmů nejstarších a nejcennějších archiválií (Pergamenová a papírová kniha města Dvora Králové n. L., pamětní knihy z úpického muzea, nejstarší noviny, soukromá legionářská kronika).

Stejně jako v minulých letech i v roce 2002 byla sledována teplota a vlhkost v archivu. Průměrná teplota činí 18,8°C a průměrná relativní vlhkost 43,7 %.

Z restaurátorských zásahů je nutno zmínit restaurování 4 listin Archivu města Svoboda nad Úpou z let 1648, 1784, 1793 a 1827 za celkem 25 000,- Kč u pana Bohumila Šimečka v Hodoníně a převazba 3 rejstříků řemeslných a volných živností Okresního úřadu Trutnov I. u paní Dany Jirouskové z Jaroměře za 9 300,- Kč. Průběžně byly opatřovány vazbou i některé noviny a časopisy u firmy Knihvazačství a výroba UH, Ing. Ota Hrubý ve Dvoře Králové n. L. Po celý rok byly depozitáře i regály s archiváliemi udržovány a očišťovány uklízečkou SOkA Trutnov.

III. Využívání archiválií

a) Badatelská agenda

Za uplynulý rok studovalo v SOkA Trutnov 167 badatelů, kteří vykonali 566 návštěv, z toho 144 tuzemských badatelů vykonalo 458 návštěv (viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

b) Rešerše, soupisy, výpisy, opisy

Vyřízeno bylo v roce 2002 celkem 207 žádostí (vyhledání spisu 48, školní docházka 34, nucené nasazení 34, zaměstnání 21, pátrání po osobách 17, občanství 16, příděl konfiskátů a konfiskační výměry 10, informace o nemovitostech 8, čas narození 6, věznění 4, zjištění pobytu 3, informace o archiváliích 2, potvrzení odsunu 1, národní spolehlivost 1, genealogický dotaz 1, restituce 1) a 17 rešerší (z nich 6 nejnáročnějších se týkalo dědictví a vyhledávání osob).

d) Účast na konferencích a seminářích

Kromě porad organizovaných SOA Zámrsk se naši archiváři zúčastnili jen schůzek východočeské Pracovní skupiny pro výpočetní techniku (Ing. Jaroslav Řezníček).

e) Ediční a publikační činnost archivu

SOkA Trutnov připravuje k vydání v pořadí již čtvrtou Ročenku SOkA Trutnov. Předpokládáme její vydání v měsíci dubnu 2003. Za rok 2002 nevydal SOkA Trutnov žádnou vlastní publikaci, lektorsky jsme se však podíleli na vydání obrazové publikace „Trutnov – toulky minulostí a současností ve fotografii“ (vydal Altair Trutnov 2002). Archiváři se prezentovali v tisku celkem 3 články a 1 publikací:

Z časových důvodů a nedostatku finančních prostředků nebyly vydány publikace o legionářích okresu Trutnov a Katalog listin města Hostinné. Celkem 9× se sešla v prostorách SOkA Trutnov komise pro přípravu vydání Hüttelovy kroniky města Trutnova.

f) Kulturně osvětová činnost

Jak bylo uvedeno v plánu práce, proběhla v Městském muzeu Hostinné ve dnech 11. 5.–23. 6. 2002 výstava restaurovaných listin a nejzajímavějších archiválií Archivu města Hostinné. Kladně byla výstava hodnocena nejen občany města, ale také v novinách. SOkA Trutnov na této výstavě zároveň prezentoval listiny města, které nechal na svůj náklad zrestaurovat za 300 000,- Kč.

Pracovníci archivu R. Reil a L. Jirásek uskutečnili pro místní školy 8 exkurzí. Většina byla provedena formou cca 45 min. přednášky o historii, účelu a významu archivu s ukázkami archiválií v badatelně SOkA. Přednášky byly provedeny 2× pro základní školy (Voletiny, Pilníkov), 5× pro trutnovské střední školy (Střední lesnická škola, Obchodní akademie, Gymnázium) a 1× pro odborné učiliště (Odborné učiliště spojů Trutnov). Exkurzí se zúčastnilo 198 osob. Luděk Jirásek provedl ještě odbornou exkurzi s přednáškou pro pracovníky redakce časopisu Krkonoše v místech bývalých dolů na zlato ve Sklenářovicích (6 osob).

g) Správa archivní knihovny

Archivní knihovna měla k 31. 12. 2002 celkem 10 381 svazků. Za rok 2002 činil přírůstek 379 knih, z toho 179 jsme získali darem a 200 knih jsme zakoupili. Evidovali jsme 91 výpůjček ze strany archivářů i externích spolupracovníků. Za přítomnosti dvou pracovnic Státní vědecké knihovny z Hradce Králové byl prováděn soupis regionálního tisku východních Čech z let 1900–1965. Z titulů získaných z antikvariátu jsme zakoupili např. publikaci J. K. E. Hosera – Das Riesengebirge in einer statistisch- topographischen und pittoresken Uebersicht (Vídeň 1803) nebo publikaci Františka Jíleka-Oberpfalcera – Jak žili naši otcové (Vrchlabí 1946). Z regionálních publikací jsme obohatili naši knihovnu o tituly: Almanach ZŠ Úpice-Lány 1932–2002 (Úpice 2002), Ant. Just – Národní dům v Trutnově 1900–2000 (Trutnov 2002). Z regionálních publikací vydaných u krajanských sdružení ve Spolkové republice Německo jsme získali publikace od Hanse Pichlera a Ernsta Predigera – Die alte Heimat Oberhohenelbe im Riesengebirge (Marktoberdorf 2002), Roland Zirm – Niederlangenau (Marktoberdorf 2002) nebo Maria Striegnitz – Erinnerungen an Niederhof im Riesengebirge (Marktoberdorf 2002). Z dalších regionálních publikací to byla např. kniha Jaroslava Bednáře – 130 let plynárny v Hostinném (Hradec Králové 2002) nebo sbírka lidových písní a říkadel od Boženy Čapkové a Karla Kořízka (vydal Etnologický ústav AV ČR s Ministerstvem kultury 2002).

IV. Řízení archivu, péče o zaměstnance a hospodářsko-administrativní agenda

a) Řízení archivu

Pracovníci archivu byli řízeni přímo i prostřednictvím plánu práce na rok 2002. Konkrétní úkoly i hodnocení byly diskutovány na pěti poradách pracovníků SOkA. Dalších porad se zúčastnil ředitel SOkA v SOA Zámrsk.

b) Vzdělávání pracovníků

Ředitel archivu ukončil státní zkouškou bakalářské studium archivnictví na FF UP Olomouc a archivářka Lenka Šormová pokračuje ve studiu na FF UK v Praze, obor historie.

c) Hospodářská agenda

V roce 2002 byla dvakrát za účasti pracovníků archivu provedena inventura majetku. Poprvé v květnu pro OkÚ Trutnov, podruhé od října do prosince pro SOA Zámrsk. Během měsíce září bylo prováděno zatřídění majetku (všemi pracovníky SOkA), které se ve výsledku rovná další inventuře.

Od 1. 8. 2002 převzala funkci hospodářky archivu paní Květa Skalská, do té doby knihovnice. Přestože byla vyčleněna a měla být do SOkA delimitována na tuto činnost pracovnice z Okresního úřadu Trutnov, bylo v rámci delimitace toto místo vyčleněno na ekonomicko-správní úsek SOA Zámrsk. Funkci správce budov vykonává i nadále ředitel archivu ve spolupráci s domovníkem Josefem Šmídou, který je v archivu zaměstnán na 0,5 úvazku.

d) Administrativní práce

Po celý rok vedl ředitel archivu podací deník. Za celý rok měl SOkA Trutnov celkem 725 čísel jednacích.

e) Správa počítačové sítě, údržba databází, programování, práce s internetem

Také v oblasti výpočetní techniky byl rok 2002 ovlivněn zejména ukončením činnosti okresního úřadu a s tím souvisejícím začleněním SOkA v Trutnově do struktury SOA v Zámrsku.

V minulém roce nebyl pořízen do SOkA Trutnov žádný počítačový hardware ani software. Hardwarové vybavení archivu zůstalo zcela beze změn, výjimkou byla pouze výměna jednoho pevného disku při reklamaci. K 31. 12. 2002 disponoval archiv celkem 15 osobními počítači, z nichž 12 využívali zaměstnanci ke své práci v rámci lokální sítě, 1 sloužil jako síťový server, 1 byl vyčleněn pro pracoviště v Trutnově-Poříčí a 1 sloužil veřejnosti v badatelně archivu. V souvislosti s hardwarem je třeba zmínit skutečnost, že byla do lokální počítačové sítě SOkA připojena nová, digitální laserová kopírka Develop 2501iD.

Na poli softwaru bylo nejdůležitějším úkolem administrativní ošetření jeho delimitace a uvedení programového vybavení všech počítačů do souladu se stavem, který z této delimitace vyplynul. Další změny v softwarovém vybavení SOkA spočívaly již jen v upgradu databázových produktů dodávaných Odborem archivní správy Ministerstva vnitra a ve vývoji vlastních programů a databází. Během roku 2002 se nám podařilo dokončit nové verze všech našich databázových aplikací pod MS Access 97 (Badatelské listy, Deník, Evidence fondů, Katalog událostí, Knihovna, Obrazové dokumenty a Periodika). Novinkou minulého roku je databáze Docházkový systém, umožňující především zabezpečenou on-line evidenci docházky zaměstnanců. Jejím výstupem jsou mj. také měsíční výkazy o docházce, které slouží při výpočtu mezd.

Internetová prezentace našeho archivu nedoznala v uplynulém roce nijak výrazných změn, dne 5. 6. 2002 jsme ji však přemístili ze serveru okresního úřadu na server veřejný (http://soka-tu.webpark.cz/). V období od 2. 1. 2002 do 2. 1. 2003 jsme zaznamenali celkem 1 392 přístupů na naše webovské stránky, jejich návštěvnost tedy zůstává konstantní.

Po vzoru předcházejících let jsme se také v prvních měsících roku 2002 účastnili spolupráce východočeských okresních archivů v rámci Pracovní skupiny pro výpočetní techniku. Činnost této skupiny byla v červenci ukončena. Podpořili jsme rovněž vznik nové sekce České archivní společnosti s názvem Informatika v archivnictví, jejíž úvodní schůzka se konala v červnu 2002.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  15. 05. 2006