Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 2001

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 2001

(Opis zprávy 1.1
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 2001-2002.)


Rok 2001 v práci archivářů Státního okresního archivu Trutnov lze stručně charakterizovat jako rok generální inventury a snahy zabezpečit vhodné prostory pro ukládání archiválií, protože stávající centrála archivu již kapacitně nedostačuje.

Personální záležitosti

K 31. 12. 2001 bylo v archivu zaměstnáno celkem 9 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí a několik brigádníků:

Roman Reil – ředitel archivu (ukončil studium na FF UP Olomouc, obor archivnictví), se věnoval, kromě správních činností spojených s chodem archivu, hlavně předarchivní péči, prezentaci archivu a terénnímu výzkumu po archiváliích, redakčně na přípravě Ročenky SOkA, působil v redakční radě časopisu Krkonoše, je členem komise pro vydání kroniky Simona Hüttela, prováděl výběr a nákup nových knih do SOkA;

Bc. Luděk Jirásek – zástupce ředitele (ukončil studium na Ústavu historických věd Univerzity Hradec Králové, obor archivnictví), měl v průběhu roku 2001 na starosti technické záležitosti spojené s chodem archivu, dohled nad výkonem generální inventury, vykonával dozor v badatelně, podílel se na prezentaci archivu a zpracování archivního materiálu, redakčně i autorsky na přípravě Ročenky SOkA, podílí se redakčně na přípravě historického atlasu Trutnova pod záštitou Akademie věd ČR a jako autor další z řady edice Odkazy s názvem „Kaple na území města Trutnova“, je členem komise pro vydání kroniky Simona Hüttela;

Mgr. Eva Tomková – archivářka (absolventka FF MU Brno, obor historie-archivnictví), inventarizovala a reinventarizovala několik archivů obcí, opatřila inventářem fond Archiv města Dvůr Králové n. L. 1417–1850;

Věra Vaňková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), zabezpečovala stále narůstající badatelskou agendu, a to nejen písemné dotazy, inventarizovala fond Okresní zemědělská správa Trutnov;

Blanka Dvořáková – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), zabezpečovala evidenci a opravy JAF, včetně oprav v novém programu PEvA a zabezpečovala výkon generální inventury v SOkA;

Eva Cabadajová – archivářka (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), zabezpečovala fyzickou kontrolu při generální inventuře v archivu, prováděla výkon předarchivní péče, včetně skartací, zabezpečovala předběžné pořádání písemností po příjmu do SOkA a pokračovala v evidenci soudobé dokumentace v počítačové databázi;

Květa Skalská – archivářka-knihovnice (absolventka archivního kurzu při FF UK Praha), měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nejen nových knih, ale také periodik z okresu Trutnov, ke kterým vyhotovila katalog;

Lenka Šormová – archivářka (studující na FF UK Praha, obor historie), se věnovala po celý rok pořádání a inventarizaci fondu Archiv města Dvůr Králové n. L. (1417–1850) a vyhotovení inventáře Archivu města Vrchlabí (1533–1945);

Ing. Jaroslav Řezníček – správce počítačů (absolvent FEL ČVUT Praha), vytvářel programy a databázové aplikace, typograficky zpracovával dokumenty a inventáře, připravoval Ročenku SOkA pro tisk;

Josef Šmída – domovník (1/2 úvazku);

Iva Weissová – uklízečka;

Michal Vladyka – pracovník civilní služby do 31. 3. 2001, prováděl odprašování písemností, kartonování, rejstříkování a kopírování.

V průběhu roku 2001 byl archiv posílen brigádníky: Věrou Hepnarovou (od 1. 1. do 30. 4. a od 3. 9. do 31. 12. 2001), která se podílela na pořádání a inventarizaci Okresní odborové rady Trutnov, Hygie Dvůr Králové n. L., Úpavanu Trutnov a druhé části inventáře Národní fronta – okresní výbor Trutnov, dále vypomáhal v archivu student Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Václav Horák (2. 7.–31. 8. 2001), který inventarizoval fondy obcí Chvaleč a Vilantice a reinventarizoval fond obce Vlčice. Jako posila pro stěhování archiválií do depozitáře v Trutnově-Poříčí byl přijat Jan Roček (3. 9.–31. 12. 2001). Stáž od Úřadu práce vykonával v archivu Jan Chmelař (9. 1.–31. 8. 2001), který se seznámil s chodem SOkA a vyhotovil několik inventářů ke spolkovým fondům a obce Bobr. Další 4 studenti vykonávali v našem archivu praxi v rámci svého studia archivnictví, jednalo se o Miroslavu Tylšovou (16. 7.–30. 7. 2001), která zpracovávala Archiv obce Horní Dehtov, Miloše Buroně (16. 7.–30. 7. 2001), který zpracovával Archiv obce Hodkovice, Aleše Petříčka, který inventarizoval spolkový fond Stolová společnost Obec Cvrndorf Dvůr Králové n. L., a Luďka Švadlenu, který zpracovával spolkový fond Pěvecký spolek Foerster-Smetana, Úpice. Středoškolský student Lukáš Slanina se za své praxe v SOkA (14. 5.–25. 5. 2001) zajímal o chod SOkA.

Prostorová situace

V roce 2001 jsme dovybavovali přistavěné 5. podlaží archivu. Jednalo se o vybavení knihovny a pořádací místnosti nábytkem na zakázku od firmy PRIMA Hajnice za dalších cca 460 000,- Kč, které bylo ukončeno počátkem března 2001. Do 16. 3. 2001 pak byla do nových prostor přestěhována knihovna SOkA. Staré prostory knihovny tak začaly sloužit jako pořádací místnost a ukládací prostor pro mapovou sbírku, na kterou jsme pořídili celkem 6 nových mapových skříní za cca 100 000,- Kč.

Důležitým a významným krokem v roce 2001 bylo získání vhodného depozitáře pro ukládání archiválií, protože současná kapacita SOkA již nedovolovala ukládat písemnosti v centrále archivu. Okresní úřad Trutnov proto vyhlásil podle zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěž na pronájem prostorů pro potřeby SOkA Trutnov, která byla publikována v Obchodním věstníku č. 10/2001 na straně A/29 dne 7. 3. 2001. Soutěž byla vyhodnocena stanovenou komisí dne 19. 4. 2001 a jako vítěz a jediný účastník soutěže byla vybrána akciová společnost PRATR Trutnov, která užívá průmyslové haly a prostory likvidovaného podniku KARA Trutnov. Zde také, ve 2. podlaží zadního traktu firmy, se nachází depozitní prostor, který začal na základě výsledku této soutěže sloužit podle uzavřené smlouvy ze dne 11. 6. 2001 jako depozitář Státnímu okresnímu archivu Trutnov. Fakticky však byl tento prostor předán k užívání až po požadovaných úpravách dne 12. 12. 2001. Depotní prostor má rozměry 92,05×10,4 metrů, a jak bylo zmíněno, je umístěn ve 2. podlaží pronajatého objektu a. s. PRATR Trutnov v ulici Náchodské čp. 524 v Trutnově-Poříčí. Depozitář je od centrály archivu vzdálen 4 km po silnici. Skládá se ze dvou velkých depotních bloků (359,55 m2 a 284,16 m2), kanceláře pro mikrofilmování (33,02 m2), kanceláře pro archiváře (37,15 m2), manipulačního prostoru (76,88 m2), WC a sprchy. Pro manipulaci písemností slouží jak nákladní výtah (jen do 1. podlaží), tak i zdviž (z 1. podlaží do 2. podlaží). V nabídkovém řízení na vybavení regály pro tyto získané depozitáře byla vybrána brněnská firma BEG BOHEMIA, která realizovala tuto zakázku za 1 206 450,- Kč ve dvou etapách. První etapa (jeden depozitář) byla realizována na přelomu srpna a září 2001, druhá část v měsíci prosinci 2001. Depozitář byl vybaven elektronickým protipožárním zabezpečením a elektronickým zabezpečovacím systémem. Roční nájem tohoto prostoru byl sjednán na částku 634 410,- Kč +služby (teplo, elektrická energie, vodné, stočné, hlídání objektu).

V centrále archivu byla doplněna stávající čidla elektronického zabezpečovacího systému o další 3 kusy v garáži a kanceláři, v listopadu byl nainstalován videopřehrávač pro nahrávání badatelů v úředních dnech. V listopadu bylo zkušebně nainstalováno zařízení dálkového přenosu pro hlášení požáru signálem zn. NAM od firmy ASTOR-KOMPLEX Hradec Králové k hasičskému záchrannému sboru. Dokončeny byly rovněž práce po přístavbě SOkA na venkovní rampě a realizovány nátěry obvodového venkovního plotu, mříží a dveří.

Předarchivní péče

Předarchivní péči jsme se z pochopitelných důvodů nevěnovali tak jako v předchozích letech. Navíc se pracovnice, která má na starost předarchivní péči, zabývala generální inventurou v archivu. Přesto bylo vykonáno 10 kontrol u podniků a úřadů: Okresní hygienická stanice Trutnov (v rámci kontrol Okresního úřadu), Městský úřad Vrchlabí (v rámci kontrol Okresního úřadu), Lanová dráha Sněžka, Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, Domov důchodců Vrchlabí (v rámci kontrol Okresního úřadu), Městský úřad Úpice (v rámci kontrol Okresního úřadu), Základní umělecká škola Úpice, Základní umělecká škola Dvůr Králové n. L., Základní umělecká škola Vrchlabí, Základní umělecká škola Úpice, Základní umělecká škola Trutnov.

U subjektů již kontrolovaných v minulých letech jsme se věnovali pátrání po archiváliích, které nebyly předány v minulých letech do SOkA. To je případ Městského úřadu Vrchlabí, odkud nebyly předány poválečné kroniky, o kterých ani úředníci úřadu nevěděli. Po výzvě zveřejněné v místním zpravodaji byly dohledány a do archivu předáno celkem 6 knih a sešitů a 1 fotoalbum z let 1946–1985. Ředitel archivu se věnoval také pátrání po jiných kronikách. Z obce Verdek byla od rodiny Klejšmídovy získána kronika obce z let 1926–1980. Prověřena byla také informace o uložení obecní kroniky Sedlce v místní knihovně v Lanžově s kladným výsledkem. Nacházela se zde obecní kronika Sedlce z let 1923–1952. Rovněž tak při pořádání fondu Hygie, družstvo kadeřníků a holičů, Dvůr Králové n. L. byla zjištěna informace o existenci kroniky tohoto družstva. U bývalého likvidátora bylo následně zjištěno, že kronika pravděpodobně existuje u jednoho ze zakladatelů družstva. Po návštěvě ředitele archivu u této osoby byly kroniky předány a spolu s ostatním archivním materiálem inventarizovány. Snaha o převzetí obecního fotoalba obce Libeč od soukromé osoby, která se datuje již od roku 1995, byla korunována úspěchem a za pomoci Městského úřadu v Trutnově bylo album z roku 1932 předáno do archivu. Do archivu bylo tak v roce 2001 převzato celkem 12 kronik a 2 fotoalba.

Z dalších významnějších přírůstků, kterých bylo v roce 2001 získáno celkem 42 v rozsahu 45,27 bm, byl do archivu předán kompletní spolkový materiál Dramatického spolku Palcát ve Dvoře Králové nad Labem z let 1922–1960 (7 kartonů), a to zásluhou pana Rudolfa Fialy. Při návštěvě Městského muzea v Úpici archiváři převzali další písemnosti z let 1926–1979 (např. Okresního výboru Levé fronty, MěNV Úpice, MO KSČ aj.).

Vzhledem k tomu, že v roce 2001 probíhala v archivu generální inventura, nedošlo k žádné delimitaci do ani z archivu. Výjimkou je 1 kniha Cechu řezníků Úpice, předaná ze SOA Zámrsk.

Mezi nejstaršími přírůstky v roce 2001 je již zmiňovaná kniha cechu řezníků Úpice z let 1682–1835 nebo 2 knihy farního úřadu Mladé Buky z let 1747–1942.

Z plánovaných akcí se dosud nepodařilo převzít archiv ochotníků v Úpici, jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších ochotnických archivů v okrese.

Za rok 2001 jsme vyřídili celkem 30 skartačních řízení u následujících organizací: ZD Radeč, Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou, Ústav sociální péče Hajnice, Dětská ozdravovna Vrchlabí, DOS Bílá Třemešná (prostřednictvím NP Publikation Hradec Králové), Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hostinné, Aboemis, a. s., Úpice (prostřednictvím NP Publikation Hradec Králové), Celní úřad Trutnov (2×), Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Okresní úřad Trutnov (školský ref., utaj. písemnosti, finanční ref.), Městský úřad Trutnov, SPŠ a SOU Trutnov, OSSZ Trutnov, Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, Městská knihovna Trutnov, Dětský domov Dvůr Králové nad Labem, Okresní bytový podnik v likvidaci Trutnov, Zvláštní a pomocná škola Trutnov, Domov důchodců Lampertice, Státní oblastní nemocnice Trutnov (2×), Gymnázium Úpice, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, Obecní úřad Havlovice, Základní škola, Školní ul., Trutnov, OHS Trutnov, Městský úřad Pec pod Sněžkou.

Nejrozsáhlejší a nejnáročnější skartační řízení probíhalo u Městského úřadu v Peci pod Sněžkou. Celkem 2 pracovníci archivu prováděli skartaci u tohoto úřadu 3 dny. Výsledkem toho bylo předání archiválií v rozsahu 3,83 bm z let 1874–1990, a to nejen Městského národního výboru Pec pod Sněžkou, ale také MNV Velká Úpa z let 1945–1960 a dalších drobných fondů.

V rámci kontroly Okresní hygienické stanice Trutnov bylo pro jejích 10 pracovníků provedeno školení ve spisové službě. Plánované školení pracovníků spisoven okresu Trutnov nebylo z časových důvodů uskutečněno. Rovněž bylo přesunuto do následujícího roku školení kronikářů. Archiváři se věnovali v souladu s připravovaným zrušením Okresního úřadu i přípravě některých druhů písemností k předání do archivu. Jednalo se hlavně o očišťování, rovnání, třídění a kartonování spisů k vodní knize.

Zpracování archiválií

Na základě plánu práce bylo přistoupeno v roce 2001 k pořádání a inventarizaci archiválií. Do evidence Státního oblastního archivu Zámrsk a Archivní správy Ministerstva vnitra ČR bylo zasláno celkem 68 připomínkovaných a svázaných pomůcek:

a) archivů měst a městysů

b) obcí

c) úřadů s okresní působností

d) družstev

e) cechů

f) spolků

g) osobních fondů

h) státních podniků

U těchto 68 pomůcek bylo již 12 pomůcek evidováno jako inventarizované (v rozsahu 0,8 bm) v roce 2000 a u třech fondů (celkem 1,82 bm) bylo přistoupeno k reinventarizaci (Archiv městyse Velký Vřešťov, Archivy obcí Bernartice a Arnultovice). Inventář Archivu města Svoboda nad Úpou byl vykázán již v roce 1995. Vnitřní skartací bylo vyřazeno při inventarizaci celkem 14,6 bm písemností. Celkem tedy bylo v roce 2001 po odečtech výše uvedených fondů zpracováno 145,46 bm písemností.

Zbývající plánované fondy budou předloženy k připomínkování v prvním čtvrtletí 2002 (jedná se o inventáře Archiv města Dvůr Králové n. L. 1417–1850, Archiv městyse Choustníkovo Hradiště 1819–1937, Archiv městyse Maršov I. 1850–1944, Archiv městyse Maršov II. 1801–1941, Archiv městyse Maršov III. 1923–1936, Archiv městyse Maršov IV. 1653–1944, Archiv městyse Černý Důl 1850–1945, Archiv města Pilníkov 1773–1945). Plánované pořádání fondu ONV Trutnov v rozsahu 90 kartonů nebylo rovněž provedeno z časových důvodů, katalogizace Schulzova archivu města Dvora Králové nad Labem byla přesunuta do roku 2002.

Evidence Jednotného archivního fondu

Po generální inventuře v SOkA Trutnov archiv eviduje celkem 2 121 archivních fondů a sbírek v celkovém rozsahu 3 495,09 bm archiválií (včetně depozitní smlouvy v JZD Dolní Kalná na 3 fondy o rozsahu 0,62 bm). Pomůcek po opravách a doplnění evidujeme celkem 461. Po generální inventuře v archivu byl ve srovnání s rokem 2000 upraven celkový rozsah archivu na 3 494,47 bm, ve srovnání s rokem 2000 tedy o 69,85 bm méně. Všechna data jsou uvedena ve zvláštním protokolu. Generální inventuru prováděla po celý rok hlavně Blanka Dvořáková, fyzicky pomáhala Eva Cabadajová. Dohled nad správností inventury prováděl Luděk Jirásek, který vyhotovil také závěrečný protokol.

Ochrana archiválií

Prostřednictvím uklízečky jsme zabezpečovali odprašování kartonů a knih. Sledovali jsme také pravidelně teplotu a vlhkost v depozitářích. Průměrná teplota činila 19,6°C a průměrná relativní vlhkost činila 46 %.

V roce 2001 bylo realizováno několik restaurátorských zásahů. Předně byl restaurován zbytek (2/3) listin Archivu města Hostinné. Jednalo se o celkem 15 listin, které zrestauroval hodonínský restaurátor Bohumil Šimeček za 200 000,- Kč. U restaurátorky Zuzany Novákové v Pardubicích byla zrestaurována kniha rodokmenů z Horní Malé Úpy za 25 300,- Kč a další 3 plány města Trutnova, včetně pamětních listin z věže farního kostela v Kohoutově za 5 200,- Kč. Další nepatrná část (cca 0,2 bm) zaplísněných písemností Farního úřadu Horní Maršov byla očištěna a dezinfikována ve Státním oblastním archivu Zámrsk.

Využívání archiválií

SOkA Trutnov navštívilo v roce 2001 celkem 161 badatelů, z toho 29 badatelů z ciziny. Badatelé vykonali v našem archivu celkem 567 návštěv (z toho cizinci 84 návštěv). Ve srovnání s rokem 2000 zaznamenáváme pokles počtu badatelů i badatelských návštěv (viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

Badatelská agenda zaznamenala nárůst ve srovnání s rokem 2000. Za rok 2001 jsme vyřídili celkem 326 dotazů a žádostí, včetně 1 rešerše, což je ve srovnání s rokem 2000 nárůst o 40 žádostí. Nárůst badatelské agendy vyjadřuje graf v příloze. Z celkového počtu 325 dotazů a žádostí bylo 121 žádostí o potvrzení nuceného nasazení, 61 informací o archivních materiálech, 56 pátrání po osobách či doplnění osobních údajů, 34 žádostí týkajících se státního občanství, 29 žádostí o potvrzení studia či učební doby, 10 žádostí o potvrzení vazby, 9 případů týkajících se potvrzení zaměstnání, 3 žádosti týkající se restitucí a 2 žádosti o potvrzení odsunu. Rešerši jsme vyhotovovali na soupis německých sportovních spolků pro Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha.

Z archivu byl zapůjčen archivní materiál celkem ve 24 případech, zápůjčky byly realizovány celkem 3. Za rok 2001 bylo nakopírováno celkem 38 939 elektrografických kopií (například hlavně kroniky).

V roce 2001 navštívilo náš archiv celkem 8 exkurzí v celkovém počtu 198 osob (hlavně studenti Gymnázia Trutnov, Obchodní akademie Trutnov, základních škol ve Vrchlabí a Pilníkově).

Z důvodu generální inventury v archivu nebyl prezentován žádný archivní materiál na jakékoliv výstavě.

Prezentace archivu

O archivu a jeho činnosti byly v tisku prezentovány články:

SOkA Trutnov připravil v roce 2001 vydání další Ročenky SOkA (Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2000. 1. vyd. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 2001. 232 s. ISBN 80-902709-2-1, ISSN 1212-5229), její vydání je posunuto a připraveno na začátek roku 2002.

Archiváři se v roce 2001 prezentovali v tisku článkem REIL, Roman: Maloúpská kniha rodokmenů. In: Rodopisná revue 3/2001, s. 26–27.

Archivář Luděk Jirásek se redakčně podílí na vydání Historického atlasu města Trutnova, který je připravován pod záštitou Akademie věd ČR, a autorsky připravuje v rámci edice Odkazy další díl pod názvem „Kaple na území města Trutnova“. Archiváři Roman Reil, Luděk Jirásek a Mgr. Eva Tomková jsou spoluautory vydané publikace o obci Havlovice (Havlovice a čas. Procházka historií obce nad řekou Úpou. 1. vyd. Vydal Obecní úřad Havlovice ve spolupráci se Státním okresním archivem Trutnov 2001. 88 s. ISBN 80-902709-3-X).

Dne 14. 2. 2001 natáčela Česká televize v SOkA Trutnov dokument „Pan Kneifel“.

Celkem 10× se sešla v roce 2001 o sobotách Komise pro posouzení překladu kroniky Simona Hüttela, která připravuje české vydání tohoto zajímavého historického pramene. Jejími členy jsou Roman Reil a Luděk Jirásek za SOkA Trutnov.

Prostřednictvím knihkupectví „Galerie Alfa“ v Trutnově bylo odkoupeno celkem 55 překreslených pečetí obcí a měst okresu Trutnov od Evy Dostálové z Úpice.

Využívání knihovny

V archivní knihovně se nacházelo k 31. 12. 2001 celkem 9 961 svazků knih. Přírůstek za rok 2001 činí 359 svazků, které byly převážně zakoupeny v knihkupectví Galerie Alfa v Trutnově, část (210) archiv získal jako dary. Vyřazeno bylo 18 knih.

Evidujeme celkem 138 zápůjček z archivní knihovny, hlavně z řad archivářů, ale také externích spolupracovníků.

K nejzajímavějším přírůstkům regionálního významu patří například publikace Erwina Heinzela vydaná v 50 výtiscích zásluhou Střediska česko-německého porozumění v Trutnově pod názvem Die Ortsnamen des Bezirkes Trautenau. O další málonákladový počinek se postaral Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší, který uskutečnil 3. vydání Rtyňské vlastivědy. Z další regionální literatury je nutno připomenout publikaci Radana Láška: Opevnění v Krkonoších z let 1936–1938 (vydal Radan Lášek Codyprint Praha 2001) nebo publikaci Josefa Koláčka: Samuel z Trutnova (vydalo Refugium Velehrad-Roma 2000). Ze sudetoněmecké produkce jsme získali ze SRN publikaci autorů Pepi Erbena a Hanse Adolfa: Die Riesengebirgsgemeinde Pommerndorf (vydal Heimatkreis Hohenelbe, Marktoberdorf 2000) o obci Strážné nebo publikaci Maxe Joachima Krause: Unser Heimatort Krausebauden (vydal Heimatkreis Hohenelbe, Marktoberdorf 2000) o Krausových Boudách (nyní součást Špindlerova Mlýna).

Pravidelně jsme sledovali regionální produkci periodik a průběžně doplňovali i staršími regionální periodiky, která získáváme terénním sběrem. Katalog periodik do roku 2000, avizovaný v minulých letech, byl dokončen a je k dispozici pro badatele i archiváře prostřednictvím programu Periodika. V roce 2002 by měl být dokončen katalog periodik.

Hospodářské a správní záležitosti

Pracovníci archivu byli úkolováni na poradách a plnění těchto úkolů bylo pravidelně sledováno. Ředitel archivu se účastnil porad vedoucích Kanceláře přednosty Okresního úřadu Trutnov a dvou porad ředitelů okresních archivů (1× zástupce ředitele).

Čerpání rozpočtu archivu bylo čtvrtletně pravidelně sledováno na výpisech ředitelem archivu. Rozpočet archivu v celkové výši 5 000 000,- Kč (včetně osobních výdajů) byl zcela vyčerpán.

Výpočetní technika

Koncem roku 2001 získal archiv z okresního úřadu 5 starších osobních počítačů Compaq s procesory Intel Pentium, zároveň s tím byly ze stávajícího vybavení archivu vyřazeny 2 technicky nedostačující počítače s procesory 80486. Počítačové vybavení SOkA bylo posíleno rovněž o 1 inkoustovou a 1 laserovou tiskárnu. K 31. 12. 2001 disponoval archiv celkem 15 osobními počítači, z nichž 12 využívali zaměstnanci ke své práci v rámci lokální sítě, 1 sloužil jako síťový server, 1 byl vyčleněn pro pracoviště v Trutnově-Poříčí a 1 sloužil veřejnosti v badatelně archivu.

Správa internetové prezentace archivu (http://www.oku-tu.cz/soka/) spočívala v uplynulém roce v průběžné aktualizaci stávajících stránek a v rozšíření zejména o soupis kronik uložených v SOkA Trutnov. V období od 2. 1. 2001 do 2. 1. 2002 jsme zaznamenali celkem 1 414 přístupů na naše webovské stránky.

Také v roce 2001 jsme pokračovali ve vývoji vlastních databázových aplikací pod MS Access 97: V databázi Badatelské listy, jejíž nová verze již neobsahuje údaje o národnosti a zaměstnání badatele, a v databázích Evidence fondů, Katalog událostí a Knihovna byly zdokonaleny zejména vyhledávací funkce, uživatelské rozhraní, tiskové sestavy a způsob jednoznačné identifikace záznamů. Z důvodu nutnosti lepší evidence periodik uložených v SOkA a tisku jejich aktuálního soupisu byla vytvořena zcela nová databáze Periodika, jejíž datový návrh i integrované funkce korespondují s databází Knihovna a plně vyhovují potřebám archivu. Novinkou minulého roku je také databáze Obrazové dokumenty, určená k evidenci údajů o fotografiích, pohlednicích a dalších obrazových dokumentech, která umožňuje pracovat mj. s časovým zařazením jednotlivých záznamů, evidovat, prohlížet a tisknout obrázky apod.

V průběhu uplynulého roku byl dále zdokonalován systém nástrojů pro elektronickou sazbu dokumentů a tiskových předloh – alTeX, což se projevilo zejména zefektivněním typografické práce na Ročence 2000 a inventářích SOkA.

V roce 2001 jsme pokračovali ve spolupráci s východočeskými okresními archivy v rámci Pracovní skupiny pro výpočetní techniku. Nejvýznamnějším výsledkem činnosti skupiny bylo dokončení návrhu popisných polí pro databázovou evidenci uceleného souboru základních typů archiválií a předložení tohoto návrhu širší archivářské veřejnosti k diskusi.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  15. 05. 2006