Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 2000

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 2000

(Opis zprávy 1.1
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 2000.)


V roce 2000 jsme se ve Státním okresním archivu v Trutnově zaměřili na přejímání písemností, a to hlavně spolkových. Začali jsme také systematicky se zpracováváním archivního materiálu a pokračovalo úsilí o získání vhodných depozitářů, poněvadž kapacita archivu byla v roce 2000 vyčerpána. Novou přístavbu jsme se snažili vybavit novým nábytkem a výpočetní technikou, a to tak, aby při nedostatku finančních zdrojů mohla být vybavena a zpřístupněna nová badatelna, což se v červnu 2000 podařilo. Nadále zaznamenáváme nárůst badatelské agendy a stále větší zájem o služby archivu z řad veřejnosti.

Personální záležitosti

K 31. 12. 2000 bylo v archivu zaměstnáno celkem 9 odborných pracovníků, 2 pracovníci obslužných profesí, 1 pracovník civilní služby a 1 brigádník:

Roman Reil – ředitel archivu, věnoval se, kromě správních činností spojených s chodem archivu, hlavně předarchivní péči, prezentaci archivu a terénnímu výzkumu archiválií, podílel se autorsky na přípravě publikace o obci Havlovice, redakčně na přípravě Ročenky SOkA, působil v redakční radě časopisu Krkonoše a publikoval zde několik článků (viz bibliografie archivářů), zabezpečil školení pracovníků úřadů a kronikářů, realizoval výstavu ke století dokončení přestavby děkanského kostela ve Dvoře Králové n. L., je členem komise pro vydání kroniky Simona Hüttela, prováděl výběr a nákup nových knih do SOkA;

Luděk Jirásek – zástupce ředitele, měl v průběhu roku 2000 na starosti technické záležitosti spojené s chodem archivu, vykonával dozor v badatelně, podílel se na prezentaci archivu a zpracování archivního materiálu, podílel se autorsky na přípravě publikace o obci Havlovice, redakčně i autorsky na přípravě Ročenky SOkA, podílí se redakčně na přípravě historického atlasu Trutnova pod záštitou Akademie věd ČR a jako autor další publikace z řady edice Odkazy s názvem „Kaple na území města Trutnova“, je členem komise pro vydání kroniky Simona Hüttela;

Mgr. Eva Tomková – archivářka, po nástupu ve druhé polovině roku uspořádala několik archivů obcí, opatřila inventářem uspořádaný fond Archiv města Hostinné a podílela se autorsky na přípravě publikace o obci Havlovice;

Věra Vaňková – archivářka, zabezpečovala stále narůstající badatelskou agendu, a to nejen písemné dotazy, ale také jako služba v badatelně, podílela se na pořádání písemností ONV Trutnov z období 1960–1976 a Osobní fond Tomáše Halíka a inventarizovala fond Okresní zemědělská správa Trutnov, cechy Svoboda nad Úpou a Pilníkov;

Blanka Dvořáková – archivářka, zabezpečovala evidenci a opravy JAF, včetně oprav v novém programu PEvA a podílela se na pořádání písemností ONV Trutnov z období 1960–1976 a na inventarizaci fondů cechy Svoboda nad Úpou a Pilníkov a Okresní zemědělská správa Trutnov;

Eva Cabadajová – archivářka, vykonávala předarchivní péči, včetně skartací, zabezpečovala předběžné pořádání písemností po příjmu do SOkA a pokračovala v evidenci soudobé dokumentace v počítačové databázi;

Květa Skalská– archivářka-knihovnice, měla na starosti knihovnu SOkA, evidenci nejen nových knih, ale také periodik z okresu Trutnov, vzhledem k tomu, že byla od října 2000 v pracovní neschopnosti, nedokončila plánovanou katalogizaci periodik SOkA;

Lenka Šormová – archivářka, po celý rok se věnovala pořádání a inventarizaci fondu cechy Vrchlabí (nepředloženo do SOA z důvodu nálezu dalších cechovních typářů v Krkonošském muzeu Vrchlabí), Archiv města Dvůr Králové n. L. a dokončení inventáře Archiv města Vrchlabí;

Ing. Jaroslav Řezníček – správce počítačů, vytvářel programy a databázové aplikace, typograficky zpracovával dokumenty a inventáře, připravoval Ročenku SOkA pro tisk;

Josef Šmída – domovník (1/2 úvazku);

Iva Weissová – uklízečka;

Michal Vladyka – pracovník civilní služby, prováděl odprašování písemností, kartonování, rejstříkování a kopírování;

Věra Hepnarová – brigádnice (úvazek na 6 hodin denně), podílela se na pořádání a inventarizaci 5 fondů.

Na základě žádosti byl archiv personálně posílen a od 3. července byla přijata Mgr. Eva Tomková, absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno (obor historie-archivnictví). Další změnou je přijetí brigádnice Věry Hepnarové na dobu určitou (od 3. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 31. 12.), která vypomáhala při zpracování fondů (Okresní výbor Svazu československo-sovětského přátelství Trutnov, Vkus Vrchlabí, Vkus Dvůr Králové n. L., Oděva Trutnov a Okresní odborová rada Trutnov). Další změnou je příchod nové uklízečky Ivy Weissové od 7. ledna a zvýšení jejího pracovního úvazku od 1. března na celý úvazek, vzhledem k tomu, že se zvýšila plocha archivu. Dne 30. června ukončil výkon civilní služby v archivu Mgr. Jan Rejl. V rámci své studentské praxe vypomáhaly v archivu studentky Ústavu historických věd Univerzity v Hradci Králové Lenka Hýblerová (4.–15. 9.) a Miroslava Tylšová (28. 8.–8. 9.).

Prostorová situace

V roce 1999 přistavěné 5. podlaží archivu jsme se snažili vybavit v roce 2000 potřebným nábytkem a výpočetní technikou alespoň tak, aby bylo možné uvést do provozu novou badatelnu. Skutečnost je taková, že společně s badatelnou se podařilo vybavit a tím také využívat šatnu badatelny a dvě kanceláře – novou ředitelnu a kancelář knihovnice. Předtím, již 22. 5., se podařilo zahájit provizorní provoz v nové badatelně se starým nábytkem a po instalaci nového nábytku ve dnech 15.–20. 6. byla zpřístupněna nová badatelna se 14 místy pro klasické badatele, 2 místy pro využití počítače a 4 místy pro pohodlné studium literatury. Nábytek v celém 5. podlaží byl vyroben na zakázku firmou PRIMA Hajnice za cca 667 000,- Kč a další část této zakázky, tj. vybavení pořádací místnosti, knihovny a další kanceláře, bude dokončeno počátkem roku 2001.

Pro zabezpečení písemností v badatelně a pro sledování pohybu badatelů byl nainstalován v polovině května firmou EXPAN ELEKTRO Jaroměř kamerový systém za bezmála 68 000,- Kč. Ten zabezpečuje sledování badatelů od vchodu až po badatelnu.

Dne 27. 6. byla ukončena instalace telefonní a počítačové sítě, včetně nové telefonní ústředny, za cca 374 000,- Kč a elektronického zabezpečovacího systému v přístavbě, kterou realizovala firma ADC Trutnov. Do každé místnosti (včetně depozitářů) byly namontovány zásuvky pro telefon i počítač a nainstalován místo analogové telefonní sítě systém euroISDN, který zdvojnásobil kapacitu stávajících telefonních linek (místo dvou můžeme nyní využívat 4 linky současně). Zároveň proběhla změna telefonního čísla pro SOkA Trutnov (82 94 XX).

Dokončeny byly po přístavbě SOkA rovněž práce na venkovní rampě a některé nátěry. Všechny tyto práce vázaly pozornost vždy alespoň jednoho archiváře, protože pracovníci uvedených firem se pohybovali po celé budově SOkA.

Od srpna 2000 byl ředitel archivu pověřen vést jednání s potencionálními pronajímateli o novém depozitáři pro SOkA Trutnov. Po neúspěšném jednání s a. s. Texlen Trutnov bylo vyvoláno jednání s likvidátorem a. s. KARA Trutnov a následně se soukromou firmou PRATR a. s., která odkoupila od likvidované firmy KARA tovární objekty a nabídla je SOkA Trutnov k využití (jedná se o cca 900 m2). Vše bude řešeno v roce 2001 výběrovým řízením.

Předarchivní péče

Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2000 jsme se věnovali stahování písemností trvalé dokumentární povahy do SOkA. Zaměřovali jsme se hlavně na terénní archivní výzkum u soukromých osob a členů spolků a institucí. Bylo provedeno celkem 17 kontrol u úřadů: PeKaS, s. r. o., Kocbeře, Hvězdárna Úpice, Obecní úřad Horní Kalná, Městský úřad Dvůr Králové n. L., Městský úřad Trutnov, Městská knihovna Trutnov (bývalá okresní), Klub českých turistů Dvůr Králové n. L., TJ Sokol Lipnice, Zvláštní škola Dvůr Králové n. L., Speciální základní škola Choustníkovo Hradiště, Zvláštní škola Hostinné, Zvláštní škola Trutnov, Zvláštní škola Úpice, Střední průmyslová škola a odborné učiliště Trutnov, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Hasičský záchranný sbor okresu Trutnov.

U Hvězdárny Úpice, Městských úřadů ve Dvoře Králové n. L. a Trutnově a Hasičského záchranného sboru okresu Trutnov byly provedeny hloubkové kontroly v rámci kontrol společně s Okresním úřadem Trutnov. Při těchto kontrolách jsme se zaměřovali hlavně na existenci písemností trvalé dokumentární povahy a spisové plány a skartační řády. Zásadní nedostatky nebyly zjištěny, žádné správní řízení nebylo vyvoláno. Ředitel archivu uskutečnil po zjištění zájmu Městského úřadu Dvůr Králové n. L. školení pracovníků úřadu, které se uskutečnilo ve dnech 26. 10. a 5. 12. 2000. Školení absolvovalo cca 68 úředníků. Bylo zaměřeno na funkci archivu, vyřazování písemností při skartačním řízení a vyřazování písemností do centrální spisovny.

I v roce 2000 jsme pokračovali v pátrání po písemnostech u soukromých osob. Provedli jsme průzkum v Arnultovicích (pátrání po obecních a školních písemnostech), v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě (písemnosti Občanského fóra), v Úpici (písemnosti loutkového spolku a kulturního klubu), v Horní Brusnici (písemnosti menšinové školy) a Maršově I. (písemnosti k dějinám Krkonoš u soukromého sběratele). Největší množství písemností jsme objevili u bývalého vedoucího Kulturního domu v Úpici, který všechny písemnosti z období existence tohoto zařízení z let 1958–1990 převzal do své úschovy. S touto osobou jsme se domluvili, že vše předá v roce 2002, do kdy zpracuje dějiny KD Úpice.

Ředitel archivu se věnoval také pátrání po písemnostech bývalých společenských organizací, sdružených v bývalé národní frontě. Kontaktoval proto předsedu Okresního výboru Českého svazu včelařů a zúčastnil se jejich výborové schůze, kde vysvětloval funkci archivu a archivaci písemností spolků. Poté byl předán do SOkA nejen archiv OV ČSV Trutnov z let 1960–1984 (1,87 bm), ale také písemnosti starších včelařských spolků, např. Včelařského spolku pro Úpici a okolí (2 knihy zápisů z let 1910–1952), Včelařského spolku pro Bílou Třemešnou a okolí (2 knihy zápisů z let 1930–1962) a mladší písemnosti, např. ZO ČSV Vrchlabí (5 kartonů z let 1953–1995). S dalšími včelaři, hlavně však s předsedou nejstaršího včelařského spolku na okrese, ve Dvoře Králové n. L., jsme domluveni o předání písemností do archivu v roce 2001.

Další zájem ředitele archivu směřoval k Okresnímu výboru Svazu bojovníků za svobodu, protože v předcházejících letech, jak bylo zjištěno kontrolou, byly některé písemnosti při stěhování skartovány. Rovněž i zde se ředitel archivu zúčastnil výborové schůze a jednotliví zástupci základních organizací přislíbili předání svých starších písemností k archivaci do SOkA. Písemnosti byly předány ze základních organizací Trutnov, Dvůr Králové n. L., Hostinné, Chvaleč a Jívka, z nichž nejzajímavější byly předány ze Dvora Králové n. L. z let 1945–1987 (10 kartonů a 1 kniha), kde jsou kromě jiného písemnosti a fotografie z exhumace zavražděných zajatců z pochodu smrti z Gross Rosenu nebo písemnosti ke stavbě památníku obětem tohoto pochodu v Choustníkově Hradišti (např. fotografie ze slavnostního odhalení památníku a z každoročních slavností za přítomnosti gen. L. Svobody).

Tematická pátrání byla zaměřena na písemnosti Klubu českých turistů (např. od KČT Trutnov, Žacléř, Malé Svatoňovice, Úpice a Dvůr Králové n. L.), na písemnosti ochotnických a loutkových spolků (převzaty například písemnosti Loutkového souboru Klíček ze Dvora Králové n. L. z let 1947–1992 nebo Loutkového spolku Radvanice z let 1970–1974).

Z Městského muzea v Úpici se podařilo na základě již dříve přijaté dohody, schválené městským zastupitelstvem, převzít některé městské a spolkové písemnosti (více jak 1 bm), např. Klubu českých turistů Úpice z let 1921–1943, Čtenářské besedy Úpice z let 1879–1905, Řemeslnicko-živnostenské besedy Úpice z let 1883–1906, Dělnické tělovýchovné jednoty Úpice z let 1934–1938, Českého klubu velocipedistů Úpice z let 1895–1945, Pěvecko-tělocvičné jednoty Úpice z let 1869–1902, kroniku města Úpice z roku 1838, kroniku obce Radeč z let 1924–1938 aj.

Do SOkA Trutnov bylo v roce 2000 přijato celkem 151 přírůstků o rozsahu 231,61 bm, z toho velkou část (50,79 bm) tvořila delimitace ze SOA Zámrsk (státní policejní expozitury z let 1936–1938, Standesamty z let 1939–1945, četnické stanice z let 1920–1945, okresní výbory KSČ Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové n. L. z let 1945–1988, okresní prokuratury z let 1949–1992). Největší přírůstek byl po skartaci převzat od Okresního soudu Trutnov v rozsahu 107,65 bm z let 1938–1990. Z dalších větších přírůstků bylo převzato celkem 12,41 bm písemností výrobního krejčovského družstva Vkus Dvůr Králové n. L. a Vrchlabí z let 1927–1980 a do sbírky dokumentace bylo vedle běžných přírůstků připsáno také 14,67 bm dosud evidenčně nepodchycených přírůstků z let 1450–2000.

Úbytků archiv eviduje celkem 8 v celkovém rozsahu 29,51 bm, z to 7 delimitací a jednu vnitřní skartaci Okresní zemědělské správy Trutnov v rozsahu 25,08 bm. Celkem 7 delimitací bylo realizováno do SOA Zámrsk (Úřad práce Trutnov, 1939–1945, 1,1 bm, Raiffeisenkasse Dolní Orlice, 0,01 bm, Tiba Dvůr Králové n. L., 1969–1979, 0,1 bm, TJ Tiba Dvůr Králové n. L., 1956–1965, 0,05 bm, Ettel Vrchlabí, 1866–1946, 0,18 bm, Pěvecká a hudební župa Dvůr Králové n. L., 1892–1951, 0,01 bm, Úřad práce Dvůr Králové n. L., 1940–1945, 2,97 bm) a 1 delimitace do SOkA Chrudim (Mlékařské družstvo Chrudim, 1934–1937, 0,01 bm).

Mezi nejstaršími přírůstky jsou školní kronika obce Voletiny z let 1826–1911 nebo kronika města Úpice z roku 1838.

I v roce 2000 jsme prostřednictvím antikvariátu zakoupili některé archiválie. V pražském antikvariátu v Celetné ulici se podařilo objevit a zakoupit veduty měst okresu Trutnov (celkem 5 kusů) z období okolo roku 1860.

Od soukromých osob byly do SOkA předány bezplatně dva osobní archivy. Osobní archiv novináře Josefa Farského z Trutnova v rozsahu 2 kartonů z let 1961–2000 a 22 kartonů písemností vlastivědného a kulturního pracovníka Rudolfa Fialy ze Dvora Králové n. L. z let 1906–2000, bývalého zaměstnance Československého rozhlasu, Dětského domu v Praze, Ministerstva vnitřního obchodu v Praze a Národního divadla v Praze. Součástí tohoto archivu jsou nejen osobní a rodinné písemnosti a fotografie, ale i písemnosti Jednoty mládeže církve československé, Klubu mladých a Palcátu ve Dvoře Králové n. L., písemnosti a fotografie malíře a architekta Aloise Wachsmana, vzpomínky a fotografie z květnového povstání 1945 ve Dvoře Králové n. L. nebo fotografie a písemnosti z období zaměstnání R. Fialy v Národním divadle, články v novinách a časopisech, osobní vzpomínky aj.

Z dalších kulturních institucí se dosud nepodařilo převzít archiv ochotníků v Úpici, jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších ochotnických archivů v okrese, o němž sice ředitel archivu jednal, ale přislíbeno bylo předat jej až v roce 2001. V rozsahu 19 kartonů z let 1946–1990 převzal archiv písemnosti bývalé Okresní knihovny v Trutnově.

Tradičním zájmem našeho archivu je nalézt a převzít všechny uzavřené svazky obecních, městských, školních a spolkových kronik. Za rok 2000 se podařilo do archivu převzít 65 kronik, z toho 9 kopií. Z originálů bylo dohledáno a převzato celkem 13 kronik do roku 1945, z toho 4 kroniky obcí a měst (kroniky Chvalče z let 1898–1941, Voletin z let 1929–1944, Radče z let 1924–1938 a Úpice z roku 1838), 3 školní kroniky (dvě z Voletin z let 1826–1938 a z Havlovic z let 1845–1885) a 6 spolkových kronik (Klubu českých turistů Úpice z let 1921–1943, Sport-Boxing-Clubu Úpice z let 1933–1942, Dělnické tělovýchovné jednoty Úpice z let 1934–1938, Spolku Úpavan Úpice z let 1899–1935, Četnické stanice ve Vrchlabí z let 1849–1948 a Sportovního klubu Amatéři Dvůr Králové n. L. z let 1926–1951). Do archivu jsme převzali celkem 9 kopií kronik, které odmítly obce Doubravice a Vilantice do SOkA předat. Názorným příkladem při pátrání po německých kronikách je kronika obce Chvaleč z let 1898–1941, o jejíž existenci pracovníci archivu sice věděli, ale nevěděli, zda je již v SRN, či na našem území. Informaci o této kronice zachytil archivář Luděk Jirásek. Za zmínku stojí, že tato kronika byla k odeslání do SRN připravena.

Za rok 2000 jsme vyřídili celkem 38 skartačních řízení u následujících organizací: Zemědělské družstvo Radeč, Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou, Okresní úřad Trutnov, referát obrany a ochrany, Ústav sociální péče Hajnice, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, PeKaS, s. r. o., Kocbeře, Léčebna dlouhodobě nemocných Hostinné, Obecní úřad Batňovice, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Městský úřad Žacléř, Dům kultury Trutnov, Městský úřad Úpice, Základní škola Mladé Buky, Obecní úřad Vítězná, Rehamedica Žacléř, TVP Dvůr Králové n. L., PeKaS, s. r. o., Kocbeře, Útvar krizového managementu Trutnov (býv. OÚNZ), Úpavan, a. s., Trutnov, Zemědělské družstvo Vlčkovice v Podkrkonoší, Městský úřad Dvůr Králové n. L., Elektrokov, a. s., Trutnov, Školský úřad Trutnov, OREA Špindlerův Mlýn, Dětský výchovný ústav Horní Maršov, OREA Špindlerův Mlýn, Státní oblastní nemocnice Trutnov, Okresní úřad Trutnov, referát sociálních věcí, Střední průmyslová škola a odborné učiliště Trutnov, Okresní soud Trutnov, Domov důchodců Tmavý Důl, Zvláštní škola Hostinné, Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, Okresní hygienická stanice Trutnov, Zvláštní škola Úpice, Městské muzeum Dvůr Králové n. L., Státní oblastní nemocnice Trutnov.

V rámci průzkumu spisové manipulace u Okresního úřadu v Trutnově informoval ředitel SOkA svým dopisem SOA Zámrsk o nedostatečné ukládací kapacitě SOkA Trutnov pro příjem většího počtu písemností z Okresního úřadu Trutnov. Tato situace se však řeší jednáním s potencionálními subjekty, které vlastní větší ukládací a skladové haly. Vše bude v roce 2001 řešeno výběrovým řízením. Pokud vše bude řešeno na základě dodaných informací, bude možno případný depozitář zaplňovat ve 3. čtvrtletí 2001, provést skartační řízení u Okresního úřadu Trutnov a začít přijímat písemnosti nejprve z období ONV do roku 1990, poté další písemnosti Okresního úřadu Trutnov. Odhadem je v současné době uloženo u Okresního úřadu Trutnov ještě cca 230 bm písemností povahy =A= (vodní knihy ještě z období Okresního úřadu Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem do roku 1938, resp. 1945) a cca 300 bm dalších písemností všech skartačních znaků.

Na Okresním úřadě Trutnov jsme provedli průzkum písemností nadací. Na referátu vnitřních věcí se nacházejí dva pořadače těchto materiálů.

Zpracování archiválií

Na základě plánu práce bylo přistoupeno v roce 2000 k pořádání a inventarizaci. Státnímu oblastnímu archivu byly zaslány k připomínkování následující pomůcky:

Do konce roku 2000 se však nepodařilo přes všechnu snahu zaslat zbývající rozpracované inventáře:

Tyto uvedené a do SOA Zámrsk dosud nezaslané inventáře jsou však zpracovány. Po menších úpravách a opravách budou v průběhu ledna, nejpozději února 2001, zaslány do SOA Zámrsk k posouzení.

Pokud se týká pořádacích prací, plánovaných na rok 2000, bylo zpracováno více běžných metrů, než bylo plánem deklarováno. Archivářky Věra Vaňková a Blanka Dvořáková uspořádaly nejen plánovaných 10,4 bm písemností ONV Trutnov z období 1960–1976, ale navíc ještě 4 bm z tohoto období. Při pořádání Okresní zemědělské správy Trutnov uspořádaly a prozatímním seznamem opatřily 2,75 bm písemností Územního odboru Ministerstva zemědělství Trutnov. Archivářka Lenka Šormová uspořádala 2,53 bm písemností Archivu města Dvora Králové n. L. Archivářka Eva Cabadajová zapsala do počítačové databáze jen 47 kartonů, na místo 60 kartonů, písemností ze sbírky dokumentace. Tento nedostatek je však vyvážen zpracovaností cca 22,11 bm písemností do fáze soupisu u přijatých písemností.

Plánovaná katalogizace nebyla provedena u sbírky novin a časopisů z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti knihovnice Květy Skalské a tento úkol přechází do roku 2001. U Schulzova archivu (Archiv města Dvora Králové n. L.) bylo provedeno jen 50 záznamů.

Mimo plán práce byly uspořádány novou pracovnicí SOkA Mgr. Evou Tomkovou archivy obcí Arnultovice (0,47 bm), Babí (0,05 bm), Bečkov (0,08 bm), Bernartice (0,6 bm), Batňovice-Zálesí (0,2 bm), Archiv městyse Velký Vřešťov (0,75 bm). Archivářky Věra Vaňková a Blanka Dvořáková uspořádaly Osobní fond Tomáše Halíka (0,44 bm). Nově přijatá brigádnice Věra Hepnarová uspořádala fondy Vkus Vrchlabí (10,71 bm), Vkus Dvůr Králové n. L. (1,7 bm) – z tohoto fondu byl vymanipulován další fond Oděva Trutnov, Okresní výbor Svazu československo-sovětského přátelství Trutnov (6,38 bm). Studentem Slezské univerzity v Opavě Jiřím Šílem byly uspořádány a inventářem opatřeny fondy Jednota pro přestavbu děkanského kostela Dvůr Králové n. L. (0,11 bm), Archiv městyse Žireč a Archiv obce Žireč (0,32 bm) a Spolek „Pod Zvičinou“, Dvůr Králové n. L. (0,25 bm). U všech těchto zpracovaných fondů bude dokončen v roce 2001 inventář a budou zaslány k připomínkování do SOA Zámrsk (viz plán práce na rok 2001).

Z rejstříkovacích prací bylo mimo plán práce vyhotoveno celkem 16 172 záznamů čs. státního občanství ONV Dvůr Králové (1945–1960) pracovníkem civilní služby Michalem Vladykou a rejstříky jsou uloženy v počítačové databázi.

Evidence Jednotného archivního fondu

SOkA Trutnov eviduje k 31. 12. 2000 celkem 2 113 fondů a sbírek v rozsahu 3 564,32 bm. Během roku přibylo 133 nových JAF a oprav bylo provedeno celkem 87. I nadále byly karty JAF opravovány a vylepšovány.

Ochrana archiválií

Prostřednictvím pracovníka civilní služby jsme zabezpečovali odprašování kartonů a knih. Sledovali jsme také pravidelně teplotu a relativní vlhkost v depozitářích. Průměrná teplota činila 19,5°C a průměrná relativní vlhkost činila 47 %.

Z důvodu nedostatku financí nebylo realizováno restaurování zbylých 2/3 listin z archivu města Hostinné u restaurátora Bohumila Šimečky v Hodoníně. V restaurátorské dílně SOkA Pardubice jsme nechali zrestaurovat 12 plánů architekta Františka Schmoranze, které byly později použity na výstavě o století dostavby děkanského kostela ve Dvoře Králové n. L.

Uskutečnili jsme nákup dalších 1 500 archivních krabic od firmy EMBA Paseky nad Jizerou.

Využívání archiválií

SOkA Trutnov navštívilo v roce 2000 celkem 202 badatelů, z toho 36 badatelů z ciziny. Badatelé vykonali v našem archivu celkem 684 návštěv (z toho cizinci 121 návštěv). Nárůst počtu badatelů činí ve srovnání s předchozím rokem více jak 20 %, nárůst badatelských návštěv cca 19 % (viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

Nárůst zaznamenala ve srovnání s rokem 1999 také badatelská agenda. Za rok 2000 jsme vyřídili celkem 285 dotazů a žádostí, což je ve srovnání s rokem 1999 nárůst o 37 %. Nárůst badatelské agendy vyjadřuje graf v příloze. Z celkového počtu 285 dotazů a žádostí bylo 83 rešerší (např. 41 rešerší k osobám a rodinám, 4 rešerše ke znakům a znamením měst a obcí okresu Trutnov, 3 rešerše k dějinám obcí, rešerše o hřbitově a kapli ve Vrchlabí, pátrání po pojistkách obětí holocaustu, k domovům řeckých dětí, k mlýnu ve Chvalči, aj.), 168 výpisů a opisů (102× o pracovním nasazení, 18× potvrzení školní docházky, 16× potvrzení konfiskace, 15× potvrzení zaměstnání, 6× k restitucím, 4× k dědickým záležitostem, 4× k dokumentaci domů, 3× k čs. státnímu občanství) a celkem 34 dohledávek pro Okresní soud Trutnov.

Z archivu byl zapůjčen archivní materiál celkem ve 33 případech, zápůjček bylo realizováno celkem 13. Za rok 2000 bylo nakopírováno celkem 47 980 elektrografických kopií (hlavně kroniky).

V roce 2000 navštívilo náš archiv 8 exkurzí v celkovém počtu 197 osob (hlavně studenti Gymnázia Trutnov, Obchodní akademie Trutnov, Střední lesnicko-technické školy Trutnov nebo také členové Klubu seniorů Trutnov).

Náš archivní materiál byl prezentován na celkem 3 výstavách, z toho jedna výstava („František Schmoranz – 100 let od dokončení děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové n. L.“) probíhala ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové n. L. a se Státním okresním archivem v Chrudimi. Na další výstavy jsme zapůjčovali archivní materiál. Jednalo se o výstavu „100 let Národního domu v Trutnově“ a výstavu archiválií obce a školy v Lánově.

Prezentace archivu

O archivu a jeho činnosti byly v tisku prezentovány články:

SOkA Trutnov sice připravil v roce 2000 vydání další Ročenky SOkA (Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1999. 1. vyd. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 2000. 240 s. ISBN 80-902709-1-3, ISSN 1212-5229), ale její vydání je pozdrženo a připraveno na začátek roku 2001.

Archiváři se v roce 2000 prezentovali v tisku celkem 14 články:

Archivář Luděk Jirásek se redakčně podílí na vydání Historického atlasu města Trutnova, který je připravován pod záštitou Akademie věd ČR, a autorsky připravuje v rámci edice ODKAZY další díl pod názvem „Kaple na území města Trutnova“. Archiváři Roman Reil, Luděk Jirásek a Mgr. Eva Tomková jsou autory připravované publikace o obci Havlovice.

Dne 17. 4. 2000 spolupracoval s Českým rozhlasem Hradec Králové ředitel archivu – natáčel reportáž o studiu archivnictví.

Celkem 9× se sešla v roce 2000 o sobotách (5× celý den, 4× dopoledne) Komise pro posouzení překladu kroniky Simona Hüttela, připravující české vydání tohoto zajímavého historického pramene. Jejími členy jsou Roman Reil a Luděk Jirásek za SOkA Trutnov.

Prostřednictvím knihkupectví „Galerie Alfa“ v Trutnově bylo odkoupeno celkem 26 překreslených pečetí obcí a měst okresu Trutnov od Evy Dostálové z Úpice.

Využívání knihovny

V archivní knihovně se nacházelo k 31. 12. 2000 celkem 9 582 svazků knih. Přírůstek za rok 2000 činí 580 svazků, které byly převážně zakoupeny v knihkupectví Galerie Alfa v Trutnově, část archiv získal jako dary.

Evidujeme celkem 65 zápůjček z archivní knihovny, hlavně z řad archivářů, ale také externích spolupracovníků.

K nejzajímavějším přírůstkům patří lexikony, např. dva svazky „Lexikon zur deutschen Musik-Kultur, Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien“ (vydal Sudetendeutsches Musikinstitut v Řezně roku 2000), třísvazkový „Mittelhochdeutsches Handwörterbuch“ od Matthiase Lexera (osvědčil se při revizi překladu kroniky Simona Hüttela), velkým pomocníkem při naší práci se stala publikace vydaná polským vydavatelstvím Silesia ve Wroclavi s názvem „Slownik nazewnictva krajoznawczego“ (Wörterbuch der Landeskundliches Namen), který obsahuje polsko-německý a německo-polský přehled obcí, měst, potoků, řek a jiných geografických objektů ve Slezsku. Z edice „Handbuch der historischen Stätten“ získal archiv svazek Slezsko. Z jiných publikací, které stojí za zmínku, byl získán reprint publikace Augusta von Doerra „Der Adel der böhmischen Kronländer“ (vydáno v Praze 1900), či publikace Friedricha Lehmanna „Der Wandel der Ortsnamen in den ehemals deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei“ (vydáno v Marburgu 1999).

Z antikvárních knih se podařilo do SOkA zakoupit například publikaci „Sedm-pramenitá studnice na osvícené vysoce knížecí milosti Piccolomini Arragona panství Náchodským blíž Svatoňovic …“ (vydal Tybély v roce 1755) nebo knihu „Der politische Bezirk Trautenau“ od Adolfa Ettelta (vydáno v Trutnově roku 1873).

Badateli je velice oceňovaná řada publikací České genealogické a heraldické společnosti v Praze, zvláště pak publikace „Německo-český slovník pro genealogy“ nebo „Slabikář a čítanka pro laické genealogy“.

Z regionální literatury jsme získali např. publikaci „Lánov 1355–2000“ (vydalo pro Obecní úřad Lánov vydavatelství Gentiana Jilemnice v roce 2000), v rámci tzv. Batňovického milénia byly vydány publikace o historii obce Batňovice pod názvem „Může za to Bartoloměj“ nebo dějiny školy téže obce pod názvem „Velké dějiny malé školy“ (obě vydány v roce 1999). Další drobné tisky obohatily naši knihovnu, jako např. „Almanach k 50. výročí založení Střední zdravotnické školy v Trutnově“ (vydáno v Trutnově 1999), „Vzpomínky na vznik a rozvoj Hvězdárny v Úpici“ od Vladimíra Mlejnka (vydáno v Úpici 1999) nebo publikace „TJ SOKOL Havlovice nad Úpou v letech 1914–1948“ (vydáno v Libňatově 1999). Z německé regionální produkce je nutno připomenout katalog k výstavě o Krakonošovi pod názvem „Der Herr der Berge Rübezahl“ (vydáno v Königswinter-Heisterbacherrot roku 2000) nebo katalog k výstavě map ve Státní knihovně pruského dědictví v Berlíně pod názvem „Zwischen Oder und Riesengebirge“.

Pravidelně jsme sledovali regionální produkci periodik a průběžně doplňovali i starší regionální periodika, která získáváme terénním sběrem. Katalog periodik bude, jak bylo poznamenáno dříve, vzhledem k pracovní neschopnosti archivářky pověřené vedením knihovny, zpracován v roce 2001.

Hospodářské a správní záležitosti

Pracovníci archivu byli úkolováni na poradách a plnění těchto úkolů bylo pravidelně sledováno. Ředitel archivu se účastnil porad vedoucích Kanceláře přednosty Okresního úřadu Trutnov a dvou porad ředitelů okresních archivů (1× zástupce ředitele).

Čerpání rozpočtu archivu bylo čtvrtletně pravidelně sledováno na výpisech ředitelem archivu. Rozpočet archivu v celkové výši 4 788 000,- Kč (včetně osobních výdajů) byl zcela vyčerpán.

Výpočetní technika

V průběhu roku 2000 se podařilo rozšířit vybavení archivu o 5 osobních počítačů s procesory Intel Celeron, dále byly zakoupeny 4 inkoustové a 1 laserová tiskárna, zapisovací CD mechanika a skener s nástavcem pro snímání transparentních předloh. V závěru uplynulého roku disponoval archiv celkem 12 osobními počítači, z nichž 10 využívali pracovníci archivu ke své práci, 1 sloužil jako síťový server a 1 byl odpojen z lokální sítě a zpřístupněn badatelům.

Po instalaci strukturované kabeláže v celé budově archivu bylo v červenci 2000 stávající přenosové medium počítačové sítě – koaxiální kabel – nahrazeno technologií „twisted-pair“. Tento přechod se uskutečnil prakticky bez omezení provozu lokální sítě a přinesl zejména možnost snadnější rekonfigurace jejího fyzického uspořádání a zvýšení přenosové rychlosti pro většinu stanic na 100 Mb/s.

Dne 1. března 2000 byla na server okresního úřadu umístěna inovovaná a rozšířená verze webovských stránek archivu (http://www.oku-tu.cz/soka/). Novinkou bylo např. zařazení výročních zpráv a soupisu fondů SOkA Trutnov, prezentace ročenky a činnosti archivu v oblasti vývoje databázových aplikací, rozšíření galerie obrazových dokumentů, rozsáhlý rejstřík stránek aj. V období od 1. 3. 2000 do 2. 1. 2001 jsme zaznamenali celkem 1 118 přístupů na naše webovské stránky.

V uplynulém roce jsme také pokračovali ve vývoji vlastních databázových aplikací pod MS Access 97: Badatelské listy a Deník – nové verze již užívaných databází, zdokonalené na základě zkušeností s dosavadním provozem. Nová verze databáze Evidence fondů se stala efektivnější variantou vyhledávání všech často užívaných dat o fondech uložených v SOkA Trutnov, čímž odpadla nutnost složitějšího a časově náročnějšího vyhledávání v programu PEvA. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu dat v dosavadní evidenci archivní knihovny bylo v září 2000 rozhodnuto o nahrazení systému LANius vlastní, zcela novou databází. Takto vzniklá databáze Knihovna lépe vyhovuje potřebám evidence knihovny okresního archivu, a to jak z hlediska integrovaných funkcí, tak z hlediska datového návrhu. Současně s převodem dat ze systému LANius do nové databáze byla provedena rozsáhlá kontrola jejich formální a částečně i obsahové stránky.

Během celého roku byl postupně zdokonalován systém nástrojů pro elektronickou sazbu dokumentů a tiskových předloh – alTeX, což přispělo ke sjednocení typografického zpracování tiskových výstupů archivu.

V roce 2000 jsme se taktéž účastnili spolupráce východočeských archivů v rámci Pracovní skupiny pro výpočetní techniku. Kromě řešení aktuálních otázek spojených s aplikací výpočetní techniky v archivní praxi je významným výsledkem činnosti skupiny návrh struktury a deskriptorů dalších databází pro archivní evidence (inventární seznamy, fotosbírky, mapy a plány, soudobá dokumentace, listiny, reprodukce).


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  15. 05. 2006