Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 1999

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 1999

(Opis zprávy 1.1
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1999.)


Rok 1999 v činnosti Státního okresního archivu v Trutnově je možno stručně charakterizovat jako rok stavebních úprav. Tato činnost ovlivnila také samotný provoz SOkA, protože předpokládané ukončení stavebních prací se zpozdilo a ukončeno bylo místo plánovaného února až v měsíci listopadu. I přes nárůst badatelské agendy jsme se snažili ponechat v provozu badatelnu archivu, a umožnit tak navzdory nepříznivým pracovním i studijním podmínkám studium všem zájemcům.

Personální záležitosti

K 31. prosinci 1999 bylo v archivu zaměstnáno celkem 8 odborných pracovníků (Roman Reil, Luděk Jirásek, Ing. Jaroslav Řezníček, Věra Vaňková, Blanka Dvořáková, Eva Cabadajová, Lenka Šormová a Květa Skalská), 2 pracovníci obslužných profesí (po půl úvazcích domovník Josef Šmída a uklízečka Jaroslava Kubíčková) a 2 pracovníci civilní služby (Mgr. Jan Rejl a Michal Vladyka).

Z uvedených jmen vyplývá, že v roce 1999 došlo v SOkA Trutnov k několika personálním změnám. Po schválení navýšení počtu odborných pracovníků byl od 1. října 1999 přijat jako správce počítačů Ing. Jaroslav Řezníček, do té doby pracovník civilní služby v našem archivu. Jeho hlavní pracovní náplní je správa počítačů, tvorba programů, počítačová evidence JAF, digitalizace a technická příprava textů pro vydávání publikací a archivních pomůcek. Ing. Řezníček tak nahradil odborného archiváře Luďka Jiráska, do té doby správce počítačů. Další změnou je odchod uklízečky Vlasty Hornychové k 30. listopadu. Od 1. 12. na její místo nastoupila paní Jaroslava Kubíčková, která však pracovní poměr v SOkA ukončila již k 31. 12. 1999.

Archiv i v roce 1999 zaměstnával dva pracovníky civilní služby, po celý rok Mgr. Jana Rejla a od 1. 10. Michala Vladyku. Oba dva spolupracovali na úklidu uvnitř budovy při přestavbě, při montážních pracích (demontáž a opětná montáž regálů), při vnitřním stěhování archivního materiálu a vykonávali také jednoduché rejstříkovací a adjustační práce.

V letních i podzimních měsících jsme využívali brigádnické pomoci 4 středoškolských i vysokoškolských studentů, jmenovitě studentky Jitky Hoškové ze Střední obchodní školy podnikatelské v Trutnově (31. 5.–4. 6.), Lenky Hýblerové, studentky bakalářského archivního studia Pedagogické fakulty v Hradci Králové (24. 6.–8. 7.), Evy Tomkové, studentky historie a archivnictví na Masarykově univerzitě v Brně (19.–30. 7.), a Michala Vojtěcha, studenta Integrované střední školy v Úpici (31. 5.–25. 6., 27. 9.–8. 10.).

Tři archiváři našeho archivu se zúčastnili ve dnech 5.–7. května celostátní archivní konference v Prachaticích, ředitel archivu navštívil o své dovolené ve dnech 24.–27. 11. Státní archiv ve Vídni (Kriegsarchiv) a seznámil se s plány Trutnova a Dvora Králové n. L. od poloviny 18. století. Všichni pracovníci SOkA rovněž navštívili obnovené Městské muzeum v Žacléři a výstavu kronik ve Dvoře Králové n. L.

Prostorová situace

Kolaudací dne 18. 11. 1999 byla dokončena první fáze přístavby archivu. Vzhledem k nedostatku financí nebude bohužel dokončena druhá fáze přístavby a absenci tolik potřebných depozitářů bude nutno řešit pronájmem. V dokončeném 5. podlaží, které zůstává prozatím nevybavené nábytkem i počítači, byla vybudována klimatizovaná hala pro knihy, listiny a kroniky (163 m2), pořádací místnost (58 m2), badatelna (103 m2), šatna pro badatele (22 m2), kancelář pro správce počítačů a digitalizaci (16 m2), kancelář pracovníka knihovny (20 m2), ředitelna (23 m2), toalety pro badatele, sociální zázemí pro archiváře (toalety, sprchy), toaleta pro imobilní občany, 4 menší skladové prostory (celkem 18 m2) a osobní výtah pro 8 osob s bezbariérovým přístupem. Archiv tak získal tolik potřebné provozní místnosti nutné pro kvalitní provoz. Přístavba vyřešila značné tepelné úniky i zatékání nevhodně řešenou původní střechou, pozitivní změnou je i příznivější vzhled budovy. Celkem bylo na přístavbě první fáze budovy archivu v letech 1998–1999 proinvestováno cca 14,9 milionu Kč, z toho jen v roce 1999 cca 7,6 milionu Kč. Veškeré prostředky na přístavbu archivu použil Okresní úřad v Trutnově z vlastních zdrojů. Přestavba se netýkala jen 5. podlaží, ale ve stávající budově bylo nutno provést další stavební úpravy (připojení elektrické a vodovodní sítě a s tím spojené prosekávání zdi uvnitř archivu, napojení topného systému, to vše přes stávající depozitáře a za plného provozu) spojené s dalšími provozními problémy, jako je stěhování archiválií, demontáž a montáž regálů, zabezpečení dohledu při úpravách v depozitářích atd.

Po zjištění, že nebudou prostředky na přístavbu druhé části budovy, bylo rozhodnuto vyvolat jednání o možném pronájmu vhodných nebytových skladových prostor, nejlépe ve městě Trutnově. Jako možná varianta se nabízí pronájem skladových prostor v areálu akciové společnosti Texlen Trutnov v Horním Starém Městě (bývalý závod 011 v Tovární ulici, dříve továrna firmy Ignác Etrich). Jednání o možnosti pronájmu vedli v roce 1999 ředitel SOkA a vedoucí hospodářské správy OkÚ s představiteli společnosti Texlen Trutnov. Další jednání o možném využití těchto nebo jiných prostor proběhne v roce 2000, protože nedostatek volné kapacity v současné budově již neumožňuje ukládat přírůstky archiválií do stávajících depozitářů.

Předarchivní péče

Této činnosti věnuje náš archiv stále zvýšenou pozornost, ale vzhledem k tomu, že v minulých letech byla tato činnost prioritní a byla zkontrolována valná většina všech důležitých podniků a subjektů v přímé předarchivní péči SOkA, nebyl počet kontrolovaných subjektů v roce 1999 vysoký. Celkem bylo provedeno 16 kontrol u následujících subjektů: Jednota Dvůr Králové n. L., Domov důchodců Lampertice, Obecní úřad Radvanice, Obecní úřad Jívka, Obecní úřad Klášterská Lhota, Český svaz zahrádkářů Trutnov (bývalý okresní výbor), Městský úřad Žacléř, Muzeum Podkrkonoší Trutnov, Obecní úřad Pilníkov, Ministerstvo zemědělství Trutnov – územní odbor, Městský úřad Úpice, Městský úřad Svoboda nad Úpou, Obecní úřad Dubenec, Obecní úřad Jívka (opakovaná), Obecní úřad Horní Maršov, Ústav sociální péče Hajnice.

Z výše jmenovaných úřadů byly u městských úřadů v Žacléři a Svobodě nad Úpou a v Muzeu Podkrkonoší Trutnov provedeny společně s ostatními referáty Okresního úřadu v Trutnově hloubkové kontroly zaměřené na existenci spisových plánů a skartačních řádů a vyřazování písemností podle nich. Bez okresního úřadu pak archiv provedl hloubkovou kontrolu Městského úřadu v Úpici. Zásadní nedostatky nebyly nalezeny. Všechny písemnosti trvalé dokumentární povahy do roku 1990 byly z těchto úřadů předány. Ředitel archivu se u těchto a dalších úřadů zaměřuje na znalost skartačních norem a spisových plánů pracovníků městských úřadů. Z tohoto důvodu byla také provedena školení úředníků Městského úřadu ve Vrchlabí (15 lidí), Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (8 lidí) a Městského úřadu v Úpici (účast 12 lidí). V této činnosti hodláme i nadále pokračovat. Důležitým poznatkem je, že na základě pečlivých kontrol u těchto úřadů se například zásadně změnil stav spisoven a povědomí o skartačním řízení (MěÚ Úpice má spisovnu ve vzorném pořádku, stejně tak MěÚ Vrchlabí).

V roce 1999 jsme se zaměřovali a v následujících letech se budeme stále více zaměřovat na terénní archivní výzkum u soukromých osob a funkcionářů spolků. V roce 1999 byl uskutečněn terénní výzkum v Dolní Olešnici (zjištěna například kronika Sokola), Radvanicích (písemnosti loutkářského spolku, kronika hasičů) a Havlovicích, kde společně s Obecním úřadem probíhá pátrání po písemnostech spolků (ochotníci, Sokol, hasiči, rybářský spolek, osvětová beseda aj.). Po písemnostech ochotnických spolků jsme pátrali v Libňatově, Malých Svatoňovicích, Suchovršicích a Maršově u Úpice. Podobný výzkum provedeme u dalších obcí i v následujících letech.

V roce 1999 jsme povolili celkem 43 skartačních návrhů (1. Městský úřad Dvůr Králové n. L., 2. Městský úřad Dvůr Králové n. L., 3. Domov důchodců Lampertice, 4. Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou, 5. Školský úřad Trutnov, 6. Okresní úřad Trutnov – finanční referát, 7. Zemědělské družstvo Pilníkov, 8. Služby Dvůr Králové n. L., 9. Městský úřad Trutnov, 10. Hasičský záchranný sbor okresu Trutnov, 11. Obecní úřad Klášterská Lhota, 12. OREA, hotel Arnika Špindlerův Mlýn, 13. Dětská ozdravovna Vrchlabí, 14. Hasičský záchranný sbor okresu Trutnov, 15. Okresní bytový podnik v likvidaci Trutnov, 16. Obecní úřad Černý Důl, 17. Školský úřad Trutnov, 18. Základní škola Rtyně v Podkrkonoší, 19. Český zahrádkářský svaz Trutnov, 20. Státní oblastní nemocnice Trutnov, 21. Technické služby Trutnov, 22. Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, 23. Městský úřad Vrchlabí, 24. Okresní bytový podnik v likvidaci Trutnov, 25. Celní úřad Trutnov, 26. Státní oblastní nemocnice Trutnov, 27. Stavební bytové družstvo Trutnov, 28. Obecní úřad Dolní Lánov, 29. Střední zdravotní škola Trutnov, 30. Dětský výchovný ústav Horní Maršov, 31. Městský úřad Trutnov, 32. Střední odborné učiliště Malé Svatoňovice, 33. OREA, hotel Horal Špindlerův Mlýn, 34. Stavební bytové družstvo Dvůr Králové nad Labem, 35. SATOS Dvůr Králové nad Labem, 36. Zemědělské družstvo Radeč, 37. Střední odborná škola a odborné učiliště Dvůr Králové nad Labem, 38. Městský úřad Úpice, 39. Technické služby Trutnov, 40. Obecní úřad Jívka, 41. ABOEMIS, a. s., Úpice, 42. Střední lesnická škola – školní polesí, Trutnov, 43. Městský úřad Trutnov).

Nejnáročnější skartační řízení probíhala u obecních a městských úřadů, jmenovitě u Městského úřadu Žacléř (3 dny), Obecního úřadu Jívka (2 dny) a u Českého zahrádkářského svazu Trutnov (1 den), kde museli pracovníci archivu vybrat a převzít písemnosti trvalé dokumentární povahy.

Pravidelně jsme sledovali a zasílali likvidátorům podniků upozorňující dopis týkající se vyřazování písemností trvalé dokumentární povahy do SOkA Trutnov (41 případů).

Do archivu jsme v roce 1999 převzali celkem 89 přírůstků v celkovém rozsahu 74,6 běžných metrů. Archiv je k 31. 12. 1999 zcela zaplněn.

Evidujeme také celkem 2 úbytky, většina písemností v počtu 2,04 bm byla delimitována do SOA Zámrsk (státní policejní expozitury Žacléř, Vrchlabí, Maršov a Trutnov, písemnosti cihelny města Trutnova a okresní úřady ochrany práce Dvůr Králové n. L. a Trutnov).

Největšími přírůstky byly písemnosti územního odboru ministerstva zemědělství v Trutnově, odkud bylo převzato celkem 33,23 bm písemností. Tyto písemnosti se pořádají a připravuje se jejich inventarizace.

Mezi nejstarší přírůstky patří písemnosti farních úřadů v Markoušovicích z let 1787–1959 (celkem 1,5 bm) a Rtyně v Podkrkonoší z let 1814–1958 (0,09 bm). Součástí přejímky farních písemností byla také pozůstalost faráře Cyrila Štěrby z let 1789–1961 (0,47 bm) nebo písemnosti Spolku pro zvelebení poutního místa v Malých Svatoňovicích z let 1926–1951 (0,06 bm) a Katolické charity Malé Svatoňovice z let 1946–1949 (0,01 bm). Všechny tyto přírůstky byly předány Římsko-katolickou duchovní správou v Malých Svatoňovicích, protože hrozilo nebezpečí zničení těchto archiválií. Předání těchto písemností církve je prozatím ojedinělou akcí v rámci okresu Trutnov. Rovněž proběhlo několik jednání s trutnovským vikářem panem Janouchem o stavu farních archivů. Jediné, co se podařilo, byly soupisy farních kronik, které si ředitel SOkA s panem vikářem vyměnili. Víme tedy nyní, které kroniky jsou uloženy v archivu, které na farních úřadech a které pohřešujeme.

Díky terénnímu pátrání po písemnostech spolků došlo k objevení písemností některých ochotnických spolků, z nichž například Ochotnický spolek „U nás“ v Suchovršicích z let 1884–1990 (rozsah 2,63 bm) byl převzat do trvalé úschovy SOkA Trutnov, stejně tak Ochotnický vzdělávací spolek „Tyl“ Havlovice z let 1884–1944 (rozsah 0,18 bm) byl protokolárně převzat do archivu. U ostatních ochotnických spolků budeme dál jednat o předání.

Tradičně se daří také získávat archiválie prostřednictvím antikvariátu. V roce 1999 se podařilo odkoupit od potomků bývalého řídícího učitele z Dolního Nemojova celkem 3 školní kroniky z let 1909–1936, o kterých jsme měli informaci z obecní kroniky, že byly demonstrativně spáleny při příchodu německé armády v roce 1938 (tato informace se nepotvrdila).

Z dalších přírůstků stojících za zmínku se podařilo převzít například písemnosti bývalého Okresního výboru Českého zahrádkářského svazu v Trutnově z let 1960–1994 v rozsahu 2,1 bm nebo nově objevené písemnosti Obecné školy ve Rtyni v Podkrkonoší z let 1850–1953 v rozsahu 3,08 bm.

Jako odúmrť připadla archivu pozůstalost trutnovské rodiny Payerovy (včetně knih) z let 1903–1998 o rozsahu 1,81 bm (fotografie starého Trutnova, písemnosti ing. Payera – významného úředníka čs. drah aj.).

Od praktikantky Gabriely Vaňkové jsme získali kopie všech výpisů pro zemědělská družstva a státní statky na území okresu Trutnov (123 složek) uložených u obchodního rejstříku v Hradci Králové.

Pokračovali jsme v pátrání po obecních, školních, farních i spolkových kronikách. Do SOkA Trutnov se podařilo v roce 1999 získat dalších 13 kronik, z toho 10 obecních (mezi nimi 3 kopie) a 3 již zmíněné školní z Dolního Nemojova. Z obecních kronik byly do archivu předány celkem 4 kroniky Městského úřadu v Úpici z let 1989–1997, 1 kronika Městského národního výboru ve Svobodě nad Úpou z let 1951–1988, 1 kronika Městského národního výboru ve Špindlerově Mlýně z let 1945–1990, 1 kronika Místního národního výboru v Hodkovicích z let 1945–1977 a kopie kroniky obce Strážné (něm. Pommerndorf), kterou archiv získal prostřednictvím našeho spolupracovníka v SRN. U této kroniky bylo zjištěno, že do roku 1966 byla uložena v depozitáři Okresního archivu Trutnov, odtud byla zapůjčena Místnímu národnímu výboru ve Strážném a po úmrtí bývalého předsedy MNV ji vdova nebo její druh neoprávněně prodali do SRN. Do archivu jsme získali také kopie obecních německých kronik Janovic a Maršova III. (o originálech nemáme žádné zprávy).

Zpracování archiválií

Zpracovávání archiválií v našem archivu se soustřeďuje na písemnosti státních úřadů a archivů měst. Podle plánu práce na rok 1999 byly zpracovány písemnosti Okresního národního výboru Trutnov z let 1945–1948 v počtu 307 kartonů (33,77 bm) a z období 1945–1960 celkem 431 knih a 1 fascikl v rozsahu 7,43 bm.

V rozsahu 222 kartonů (24,4 bm) uspořádaly archivářky Věra Vaňková a Blanka Dvořáková písemnosti Okresní zemědělské správy Trutnov z let 1963–1988. Zbytek písemností obě uspořádají v r. 2000 a vyhotoví inventář.

Archivářka Eva Cabadajová uspořádala celkem 30 kartonů písemností Sbírky dokumentace (včetně zápisu do programu v počítači). Zbytek času věnovala předarchivní péči a dohlídkám při přestavbě archivu.

Z Archivu města Dvora Králové n. L. bylo uspořádáno Lenkou Šormovou prozatím celkem 108 kartonů (11,88 bm) a dalších 23 kartonů bylo koncem roku 1999 převezeno do SOA Zámrsk k odplísnění, tudíž ještě čekají na uspořádání.

Mimo plán práce bylo uspořádáno celkem 2,28 bm písemností mlékařských družstev okresu Trutnov, dále 0,13 bm písemností cechů Pilníkov z let 1706–1870, 0,41 bm písemností cechů Svoboda nad Úpou z let 1569–1860 a 3,03 bm písemností cechů Vrchlabí z let 1554–1904. Ke všem bude v roce 2000 vyhotoven inventář.

S pomocí pracovníků civilní služby bylo vyhotoveno celkem 18 916 položek rejstříků ke státnímu občanství z fondů ONV Trutnov (11 345) a Landrát Vrchlabí (7 571).

Schváleny byly v SOA Zámrsk inventáře gymnázií v Trutnově (0,81 bm) a Dvoře Králové n. L. (4 bm) vypracované archivářkou Blankou Dvořákovou.

Evidence Jednotného archivního fondu

SOkA Trutnov eviduje k 31. 12. 1999 celkem 1 962 (z toho 10 nově zařazených fondů muzeí, archivem pouze evidovaných) archivních fondů a sbírek v rozsahu 3 380,44 běžných metrů. Během roku přibylo v evidenci 51 nových fondů. Hlavní činností na úseku evidence JAF byl převod stávající databáze z programu ARS do programu PEvA, což se neobešlo bez komplikací.

Ochrana archiválií

V souvislosti s přístavbou dalšího patra budovy jsme se zabývali intenzivně ochranou archiválií nejen kvůli prašnosti, ale také kvůli ztrátám písemností. Extrémně vysoké prašnosti jsme se bránili izolacemi dveří u depozitářů a pravidelnými úklidy. Archiváři museli během roku snášet nejen nepříjemné prašné pracovní podmínky, ale také hluk z vrtaček a sbíječek. Denní nutností byla stálá přítomnost pracovníků SOkA v depozitářích a pravidelné kontroly zabezpečení depozitářů, vodovodního řádu a klimatu v depozitářích. Problémem bylo řešení následků zatékání do depozitářů při oblevě, které bylo sice vyřešeno natažením igelitových plachet, ale nepříznivé mikroklima pod plachtami přálo vytváření plísní. Nakonec se nám podařilo vypořádat se se všemi nepříznivými vlivy.

Průběžně jsme během roku sledovali teplotu a také vlhkost. Průměr za všechny depozitáře činí 18,4°C a průměrná relativní vlhkost 46,9 %. Menší výkyvy teploty a vlhkosti jsou závislé na intenzitě pořádacích prací v depozitářích, ale hlavně na venkovních vlivech.

Hlavní činností při ochraně archiválií bylo pravidelné vysávání prachu z kartonů a knih, což zabezpečovali pracovníci civilní služby.

V roce 1999 jsme po příznivých dobrozdáních zvolili pro restaurování listin pana Bohumila Šimečka z Hodonína, který má certifikát Archivní správy MV ČR pro restaurování písemností z archivů. Naše restaurátorské zásahy byly zaměřeny na listiny města Hostinného a celá zakázka byla rozdělena, vzhledem k finanční náročnosti, na tři části. V roce 1999 jsme nechali zrestaurovat první část, tedy 8 listin. Celkové náklady činily celkem 95 000,- Kč.

Využívání archiválií

SOkA Trutnov navštívilo v roce 1999 celkem 167 badatelů (studovali celkem 168 témat), z toho 23 badatelů z ciziny (20 z Německa, 2 z USA a 1 z Rakouska). Badatelé v našem archivu vykonali za předchozí rok celkem 577 návštěv (z toho cizinci 108). Nadále pokračuje trend nárůstu badatelských návštěv (viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv), hlavně u tuzemských návštěvníků.

Badatelská agenda zaznamenala rovněž nárůst oproti předchozímu roku (cca o 50 %). Bylo vyřízeno celkem 208 žádostí; týkaly se hlavně pracovního nasazení cizinců v období 2. světové války (34), pátrání po osobách pro Český červený kříž a advokátní kanceláře (23), potvrzení o studiu na školách (21), potvrzení o zaměstnání (17), potvrzení o československém státním občanství (15), potvrzení konfiskace (13), nuceného nasazení Čechů (9), restitucí (7), potvrzení odsunu (3) nebo věznění (2). Dalších 64 žádostí se týkalo například vyhledání dokladů k vlastnictví bývalých zaniklých obcí, dědictví v cizině, stavební dokumentace a pronájmů domů, majetku církví, přídělových listin nemovitostí, potvrzování hrobových míst, plánu kostela v Radvanicích, informace o kazatelně v děkanském kostele v Hostinném, povolení kácení stromů aj.

Archiv vyhotovil z rešerší soupis k dotazu o mapových sbírkách, soupis pramenů k majetku židovských náboženských obcí, spolků a nadací, soupis česky psaných listů, soupis pramenů židovského movitého i nemovitého majetku a soupis fondů k evidenci německých válečných zajatců a civilních osob internovaných v bývalém Československu.

Z archivu byl vypůjčen archivní materiál celkem v 65 případech (z toho jen pro Okresní soud ve 28 případech), evidovaných zápůjček do našeho archivu je celkem 11.

Pracovníky archivu byl rovněž přepracován starší a nevyhovující badatelský řád, který byl schválen i přednostou okresního úřadu. Platí od 29. března 1999.

Ředitel archivu vykonal v rámci školení o předarchivní péči na městských úřadech ve Vrchlabí, Svobodě nad Úpou a Úpici pro cca 35 osob přednášku o archivu a jeho poslání. V roce 1999 navštívilo náš archiv celkem 5 exkurzí v počtu cca 65 osob, hlavně z řad středoškolských studentů z Gymnázia v Trutnově v rámci historického semináře.

Archivní materiál jsme prezentovali i na 4 výstavách, z toho na 3 výstavách byl prezentován archivní materiál z našich depozitářů bez přímé nebo jen s částečnou účastí archivářů (19.–20. 6. – „670 let trvání obce Chvaleč“, 4.–5. 9. – „100 let školy v Batňovicích“ a 28. 10. „100 let založení české školy v Dubenci a 770 let obce“). Větší výstavu připravil ředitel archivu s muzejními pracovníky ve dnech 12.–29. 10. v prostorech rekonstruovaného špýcharu v Městském muzeu ve Dvoře Králové n. L. na téma „Tradice kronikářství na Královédvorsku“, která tematicky navazovala na výstavu kronik v předchozím roce v Trutnově.

Prezentace archivu

O archivu i jeho činnosti byly v tisku prezentovány články:

Z vydavatelských aktivit archivu je třeba zmínit Ročenku (Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998. 1. vyd. Trutnov, SOkA Trutnov 1999. 208 s. ISBN 80-902709-0-5, ISSN 1212-5229), kterou archiv připravil a vydal. Prezentujeme v ní nejen vlastní práci archivu (výroční zprávu), ale také soupisy (v první Ročence například soupis fondů a sbírek), zásadní studie a články. Redakční rada připravuje vydávání Ročenky každý rok.

Archiváři se v tisku prezentovali v roce 1999 celkem 4 články (JIRÁSEK, Luděk … [aj.]: Mariánské a další světecké sloupy v okrese Trutnov. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998 (c. d.), s. 67–112; JIRÁSEK, Luděk: W. F. Cody v Trutnově-Poříčí. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998 (c. d.), s. 158–162; REIL, Roman: Historie Státního okresního archivu Trutnov, 1. část – Historie do roku 1960. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998 (c. d.), s. 57–67; ŠORMOVÁ, Lenka: Městská kniha kšaftů Dvora Králové nad Labem 1517–1719. In: Dvůr Králové nad Labem. Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí. II. řada, číslo 3, 20. 12. 1999, s. 22–24).

Dále jsme se podíleli (Luděk Jirásek a Ing. Jaroslav Řezníček) na vydání dalšího dílu edice „Odkazy“, tentokrát pod názvem „Hrady a tvrze, opevněné středověké stavby na území města Trutnova a integrovaných obcí“ (WOLF Vladimír: Hrady a tvrze. Opevněné středověké stavby na území města Trutnova a integrovaných obcí. 1. vyd. Trutnov, Město Trutnov 1999. 48 s), vydané městem Trutnovem.

Český rozhlas v Hradci Králové natáčel v SOkA Trutnov reportáž s ředitelem archivu o archivu a archivářích (vysíláno 13. 7.).

O sobotách (7×) se v budově SOkA Trutnov pravidelně scházela skupina historiků připravující české vydání Hüttelovy kroniky města Trutnova.

Prostřednictvím antikvariátu Galerie Alfa v Trutnově jsme odkupovali kresby pečetí obcí a měst v okrese Trutnov (za rok 1999 celkem 89 kreseb).

Využívání knihovny

V archivní knihovně se nacházelo k 31. 12. 1999 celkem 9 002 svazků. Přírůstek za rok 1999 činí 553 svazků, z toho archiv získal odúmrtí celkem 62 knih, dary 28 knih. Zbytek byl zakoupen hlavně v Galerii Alfa v Trutnově nebo v pražských knihkupectvích.

K nejzajímavějším přírůstkům patří například kompletní Meyerův lexikon (22 svazků) z odúmrti rodiny Payerovy, z antikvariátu pak například Kirchmayerova publikace o lázních v Kuksu z roku 1718 (Uralter Kuckus-Brun …) nebo publikace o cestách po Krkonoších z roku 1799 (Reise in das Riesengebirge), vydaná v německém městě Gotha. Formou darů jsme získali z Německa publikace týkající se našich měst a vesnic, například publikaci o Kocléřově, Borovnici a Borovničce. Neméně zajímavou je publikace Rudolfa Wlaschka – Juden in Böhmen – nebo přehledná publikace o kostelích v našem regionu pod názvem Gotteshäuser der Heimat.

V roce 1999 jsme ukončili vkládání dat do knihovního programu Lanius, vyhledávání knih je proto nyní daleko jednodušší.

Zaznamenali jsme celkem 46 výpůjček knih, hlavně z řad zaměstnanců.

Pravidelně sledujeme také regionální tisk a noviny (cca 42 periodik), které jsou pak v archivu uloženy. Doplňovali jsme také chybějící ročníky a čísla periodik již v archivu uložených (například Kulturní zpravodaj Trutnov 1982–90, Vlastivědná práce Trutnovska 1965–68, Zpravodaj Janské Lázně 1972–86 aj.) a připravovali se na vydání katalogu periodik.

Hospodářské a správní záležitosti

Pracovníci archivu byli úkolováni na poradách a plnění těchto úkolů bylo pravidelně sledováno a hodnoceno. Ředitel a jeho zástupce se zúčastnili dvou porad ředitelů okresních archivů v Pardubicích a Chrudimi a porad vedoucích oddělení Kanceláře přednosty Okresního úřadu Trutnov.

Čerpání rozpočtu sledoval ředitel po celý rok, přestože již v polovině roku bylo financování všech kapitol rozpočtu archivu omezeno kvůli přístavbě archivu. Celkově bylo v roce 1999 pro účely SOkA čerpáno cca 10,5 milionu Kč, z toho pro účely přístavby cca 7,5 milionu Kč.

Výpočetní technika

V roce 1999 jsme z okresního úřadu získali externí modem s přenosovou rychlostí do 28,8 b/s a jednotku pro 120 MB diskety. S výjimkou těchto dvou nových zařízení zůstalo hardwarové vybavení archivu po celý rok nezměněno. Pracovníci archivu nadále využívali ke své práci 7 počítačů, z toho 5 propojených lokální sítí (tabulky HW a SW vybavení archivu viz přílohy). Od 2. června 1999 je lokální síť archivu připojena přes komutovanou telefonní linku k síti okresního úřadu. Počínaje dnem 1. dubna 1999 jsou webovské stránky archivu, umístěné na serveru okresního úřadu, přístupné na internetu (http://www.oku-tu.cz/soka/kontakt.htm).

Přestože jsme v průběhu roku nezakoupili žádný komerční software, doznalo softwarové vybavení archivu výrazných změn. V dubnu jsme od Archivní správy obdrželi databázový Program pro evidence archivu – PEvA (koncem roku jsme přešli na verzi 1.1.1), který nahradil zastaralé aplikace JAF a ARKY – součásti dříve užívaného systému ARS. Podařilo se dokončit zprovoznění všech databázových aplikací v prostředí lokální sítě archivu.

Také v uplynulém roce jsme pokračovali ve vývoji vlastních databázových aplikací pod MS Access '97: Badatelské listy – nová verze již užívané databáze, vyvinutá na základě zkušeností a požadavků pracovníků východočeských okresních archivů; Deník – nová databáze pro denní evidenci událostí a vytváření přehledů za určité období; Inventární seznamy (pouze testovací verze) – databáze pro efektivní vytváření inventárních seznamů. V přípravě je nová verze databáze Evidence fondů, která bude navíc zpřístupňovat data programu PEvA ve formátu MS Access. Ve fázi návrhu je databáze Kroniky, která bude sloužit k evidenci kronik a kronikářů.

V průběhu roku 1999 se podařilo vytvořit obsáhlý systém nástrojů pro elektronickou sazbu dokumentů a tiskových předloh. Tento systém s názvem alTeX je naprogramován jako nadstavba freewarového produktu CSLaTeX verze 2.09 (součást balíku CSTeX). V systému alTeX byla realizována mj. také kompletní sazba textové části publikace „Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 1998“, kterou archiv v uplynulém roce vydal.

V průběhu celého roku jsme se aktivně účastnili spolupráce východočeských archivů v rámci Pracovní skupiny pro výpočetní techniku. Činnost této skupiny přinesla své výsledky zejména v případě návrhu nové struktury webovských stránek archivu a návrhu struktury a deskriptorů vybraných databází pro archivní evidence (Badatelské listy, Kroniky, Inventární seznamy).

V souvislosti s přechodem počítačových systémů na rok 2000 byl hardware i software používaný v archivu včas podroben testům připravenosti. U zjištěných nedostatků (způsobených zejména zastaralostí části hardwarového vybavení) byl stanoven způsob jejich nápravy tak, abychom byli schopni zaručit bezproblémový přechod počítačového vybavení archivu na rok 2000.


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  15. 05. 2006