Státní okresní archiv v Trutnově > O archivu > Výroční zprávy > 1998

Výroční zpráva
Státního okresního archivu v Trutnově za rok 1998

(Opis zprávy 1.1
Ročenky Státního okresního archivu v Trutnově 1998.)


Rok 1998 se stal v historii Státního okresního archivu v Trutnově významným mezníkem. V souvislosti se zásadním rozhodnutím Okresního úřadu v Trutnově o přístavbě a přestavbě archivní budovy bylo započato v měsíci září v první fázi s přístavbou 5. podlaží a spojovacího krčku mezi stávající budovou a připravovanou výstavbou druhé budovy. Tato prioritní akce se odrazila i v činnosti pracovníků archivu, a proto bylo nutno přistoupit ke korekci plánu práce na rok 1998. Přes všechny překážky spojené s přístavbou archivu se podařilo archivářům realizovat i některé pořádací a inventarizační práce, soustředit do archivu dosud největší počet přírůstků a obsloužit v badatelně největší počet badatelů v historii SOkA. Na úseku předarchivní péče bylo dokončeno přejímání písemností od obecních úřadů z éry místních národních výborů do roku 1990, písemností jednotných zemědělských družstev a písemností ze zdravotnických zařízení. Zatímco se SOkA v minulých letech zaměřoval na oblast předarchivní péče, kterou preferoval (za posledních 5 let zkontrolováno více jak 200 úřadů a organizací), je počínaje rokem 1998 kladen stejný důraz na pořádání archiválií. V roce 1998 se archiv zcela zaplnil a volná kapacita již nebude v roce 1999 dostačovat.

Personální záležitosti

Personální stav SOkA Trutnov se v roce 1998 zásadně nezměnil. V archivu bylo zaměstnáno na plný úvazek celkem 7 archivářů (ředitel Roman Reil, archiváři Luděk Jirásek, Věra Vaňková, Eva Cabadajová, Blanka Dvořáková, Lenka Šormová a Květa Skalská), 2 pracovníci obslužných profesí (domovník Josef Šmída a uklízečka Vlasta Hornychová, každý na půl úvazku).

V SOkA Trutnov bylo umožněno vykonávat civilní službu dvěma dalším pracovníkům. Po celý rok 1998 vykonával pomocné a manipulační práce Martin Kalina, do 31. 3. Ing. Pavel Čtvrtečka (jen na 5 měsíců) a od 1. 4. Ing. Jaroslav Řezníček. Pomoc pracovníků civilní služby se osvědčuje zvláště na náročné manipulační práce, které by jinak zaměstnávaly archiváře. V prvním čtvrtletí roku vykonávali například očistu balíků okresních soudů (v digestoři), jejich adjustaci do nových kartonů v počtu cca 1500 kusů a popisování.

V letních měsících byli rovněž využíváni na jednoduché kancelářské práce brigádníci z řad středoškolských i vysokoškolských studentů, Michal Vojtěch (8.–26. 6.), Vendula Macková (22.–25. 6.) a Ladislav Svatoš (9. 7.–5. 8.).

Archiváři SOkA Trutnov se rovněž zúčastnili celkem 3 seminářů a školení. Dne 14. května se zúčastnil ředitel archivu školení v areálu Anežského kláštera v Praze na téma „Památky a vnitřní klima“ (zde byla mj. přednesena témata: Nová budova SÚA v Praze, Uložení pergamenových listin a listin Archivu České koruny, Vybrané možnosti úpravy klimatu staveb, aj.), ve dnech 23.–24. 7. navštívili R. Reil a L. Jirásek restaurátorskou dílnu v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně (průzkum z důvodu plánovaného zřízení restaurátorské dílny v SOkA Trutnov) a 12. 11. se zúčastnil L. Jirásek odborného školení v Národním technickém muzeu v Praze, kde proběhla přednáška a školení na téma „Ochrana fotografických materiálů a sbírek“.

Prostorová situace

Počínaje rokem 1998 (září) bylo započato s plánovanou nástavbou a přístavbou archivu, která by měla vyřešit jak nedostatek provozních, tak hlavně depozitních prostor. První etapa (1998–99) vyřeší dosud nedostatečné prostory pro pořádání, bude zřízena knihovna pro 20 000 svazků, badatelna pro cca 12 badatelů (s možností zvýšení kapacity) a nové kanceláře. V roce 1998 jsme se podíleli na vyhotovování „Prováděcího projektu“ I. etapy nástavby objektu (dokončeno v červenci) a II. etapy přístavby (dokončeno v prosinci), které připravili Ing. arch. Štěpán Stránský a Ing. Jan Chaloupský. Ředitel archivu byl předsedou výběrové komise posuzující nabídky firem, které se podílely na nabídkovém řízení přístavby archivu. Ze šesti obeslaných a čtyř zúčastněných firem byla vybrána královédvorská firma MAVL. Ke dni 31. prosince 1998 bylo proinvestováno cca 7,2 mil. Kč a nástavba se nacházela ve stádiu hrubé stavby, včetně krovů, provizorní střechy a spojovacího krčku pro sociální zázemí a výtah.

Přístavba archivu se nedotkla jen venkovních částí budovy, ale bylo nutné zpevnit i některé zdi uvnitř archivu, uzavřít některé prostory v depozitářích z důvodu demoličních a stavebních prací. Jak se později ukázalo, velmi důležité a prozřetelné bylo rozhodnutí o pokrytí všech regálů horního podlaží igelitovými plachtami, což zabránilo průtoku vody do archiválií.

Začátkem roku došlo také k přestěhování badatelny do největší místnosti archivu – dosavadní ředitelny. Počet míst badatelny se při vzrůstající badatelské návštěvnosti zvýšil ze čtyř na osm.

Předarchivní péče

Na úseku předarchivní péče jsme vzhledem k přístavbě archivu a preferenci přejímání písemností do archivu neprovedli tolik kontrol, kolik bylo v plánu práce a kolik bylo vykonáno v předešlých letech. Ani do budoucna však nebude potřeba vykonávat velký počet kontrol ročně. Za posledních pět let bylo vykonáno více jak 200 kontrol všech zásadních úřadů a organizací v předarchivní péči SOkA Trutnov.

Zásadní změna byla provedena v dokumentaci a evidenci předarchivní péče, kde byly organizace očíslovány, jejich písemnosti zařazeny do desek a vytvořeny listy fondu. Dohledávání očíslovaných organizací je prováděno pomocí programu „Registr“ v počítači. Databáze programu je pravidelně novelizována ze SOA Zámrsk. Za rok 1998 bylo očíslováno a zařazeno celkem 1 450 subjektů.

Celkem bylo vykonáno 29 kontrol, u některých organizací již podruhé za posledních pět let. Preferována byla a bude kvalita kontrol na úkor kvantity. Provedené kontroly se dají rozdělit na cca 9 skupin.

Na úseku samosprávy bylo provedeno celkem 9 kontrol u městských úřadů Vrchlabí, Hostinné a Špindlerův Mlýn a u obecních úřadů Kocbeře, Libňatov, Batňovice, Třebihošť, Černý Důl a Vítězná. Uvedené kontroly městských úřadů byly provedeny ve spolupráci s Okresním úřadem a byly zaměřeny na zapisování korespondence do podacích deníků, ukládání podle spisového plánu a vyhledávání písemností, popř. na vyřazování těch archiválií, které nebyly dosud staženy do SOkA Trutnov. U těchto kontrolovaných úřadů byly shledány stejné nedostatky a stav spisové služby na všech kontrolovaných úřadech si je velmi podobný. Spisové službě není věnována dostatečná pozornost, pracovníci úřadů jsou nedostatečně informováni o spisové službě a úřady samy nedbají na systematické zlepšování spisové služby.

U zemědělských družstev byly kontroly zaměřeny na ta družstva, která měla zavedena nápravná opatření při předcházejících kontrolách a kde se archiváři zaměřovali na stažení všech písemností do SOkA. Navštívili jsme celkem 4 zemědělská družstva ve Vlčicích, Bílé Třemešné, Vítězné a Volanově.

V roce 1998 jsme kontrolovali také 4 výrobní, spotřební a bytová družstva, jmenovitě VD Podháj Hostinné, Dřevotvar Dvůr Králové n. L., Jednotu Dvůr Králové n. L. a Stavební bytové družstvo Dvůr Králové n. L. Největší nedostatky byly zjištěny u Jednoty Dvůr Králové n. L., kam budou také směrovány naše příští kontroly.

V oblasti školství a sociálních věcí jsme navštívili celkem 3 organizace. Dětský domov se zvláštní školou v Dolním Lánově, Dětský výchovný ústav Horní Maršov a Základní školu Mladé Buky. Písemnosti od těchto organizací jsou postupně stahovány do SOkA Trutnov.

V evidenci SOkA jsou i některé významnější firmy, mezi které patří také Úpavan Trutnov, výrobce spodního prádla, u kterého proběhla v roce 1998 již třetí kontrola, která byla uskutečněna v souvislosti se skartací a zásadními nedostatky ve spisové službě. Důležité písemnosti státního podniku Úpavan byly staženy do SOkA.

Z dalších dvou kontrolovaných organizací z oblasti zdravotnictví – Dětské ozdravovny Pec p. Sn. a Všeobecné Masarykovy nemocnice v Trutnově budou a jsou na základě zápisu z kontroly písemnosti předávány do SOkA.

Ze sportovních organizací byla kontrolována jen Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Trutnov, od které jsme získali 11 kartonů a 3 knihy z let 1958–1992.

Z likvidovaných organizací byla kontrolována společnost RaJ Trutnov (písemnosti uloženy u Okresního úřadu v Trutnově) a Diakonie – misie v Úpici. Archiváři kontaktovali likvidátory uvedených organizací a poučili je o povinnostech.

Další kontroly byly prováděny hlavně v souvislosti se skartacemi u jednotlivých referátů Okresního úřadu v Trutnově. Největší pozornost byla věnována referátu životního prostředí, odkud nebyly písemnosti nikdy vyřazovány do SOkA.

V roce 1998 bylo vyřízeno celkem 47 skartací (1. Služby Dvůr Králové n. L., 2. Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou, 3. Okresní úřad Trutnov – PaM, 4. ITC Vrchlabí, 5. Správa a údržba silnic Trutnov, 6. Zotavovna Siréna Janské Lázně, 7. SOŠ obchodně podnikatelská Dvůr Králové n. L., 8. Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hostinné, 9. SOU lesnické Svoboda nad Úpou, 10. Městský úřad Dvůr Králové n. L., 11. Okresní úřad Trutnov – fin. referát, 12. Elektrokov Trutnov, 13. Okresní úřad Trutnov – fin. referát, 14. OREA, chata Brigáda Janské Lázně, 15. OREA, chata Černá Bouda Janské Lázně, 16. Všeobecná Masarykova nemocnice Trutnov, 17. Agrochemický podnik Trutnov, 18. Vypra Vlčkovice, 19. Domov důchodců Pilníkov, 20. Stavební družstvo Horal Hostinné, 21. Okresní úřad Trutnov – fin. referát, 22. Ústav sociální péče Hajnice, 23. TJ Lokomotiva Trutnov, 24. Dům kultury Trutnov, 25. Obecní úřad Mladé Buky, 26. Úpavan Trutnov, 27. ZŠ – nám. Míru Vrchlabí, 28. Zemědělské družstvo Pilníkov, 29. Jednota Dvůr Králové n. L., 30. Dětský domov se zvláštní školou Dolní Lánov, 31. Městský úřad Dvůr Králové n. L., 32. Dětský výchovný ústav Horní Maršov, 33. Všeobecná Masarykova nemocnice Trutnov, 34. Zemědělské družstvo Bílá Třemešná, 35. Obecní úřad Chotěvice, 36. Celní úřad Trutnov, 37. OREA, chata Arnika Špindlerův Mlýn, 38. Obecní úřad Lánov, 39. Všeobecná Masarykova nemocnice Trutnov, 40. Okresní úřad Trutnov – referát vnitřních věcí, 41. Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, 42. Okresní úřad Trutnov – kancelář přednosty, 43. Okresní úřad Trutnov – referát dopravy, 44. Okresní úřad Trutnov – referát sociálních věcí, 45. Vánoční ozdoby Dvůr Králové n. L., 46. Obecní úřad Lánov, 47. Městský úřad Úpice).

Nejnáročnější skartační řízení proběhlo u Okresního úřadu v Trutnově. Toto skartační řízení bylo vyvoláno jednak ze strany SOkA, jednak z potřeby OkÚ v Trutnově. Ředitel archivu proto připravil podklady pro vydání „příkazu přednosty“, aby tak mohly být do skartačního řízení zahrnuty všechny referáty (s výjimkou referátu státních sociálních dávek, živnostenského a referátu obrany a ochrany). Do SOkA Trutnov se z OkÚ v rámci skartace dostalo cca 9,46 bm písemností. Další velké množství archiválií bylo podchyceno na pozemkovém referátu (cca 48 bm), finančním referátu (cca 80 bm) a referátu životního prostředí (mj. vodní knihy). S pracovníky Okresního úřadu proto budou archiváři stále v kontaktu a podchycené archiválie budou po vyřízení restitučních nároků předány do SOkA.

Do archivu jsme v roce 1998 získali dosud největší počet přírůstků, celkem 157, což činí celkem 100,31 běžných metrů. Dosažený počet přírůstků je výsledkem důkladné a systematické práce pracovníků předarchivní péče.

Z nejstarších přírůstků je nutno jmenovat knihu města Trutnova z let 1654–1673 s opisy pověstí trutnovského kronikáře Simona Hüttela, kterou jsme zakoupili z antikvariátu.

Mezi největší přírůstky SOkA Trutnov v roce 1998 patřily písemnosti Okresního soudu v Trutnově z let 1850–1984 (32,75 bm), sčítací operáty okresních hejtmanství Trutnov, Dvůr Králové n. L. a Vrchlabí z roku 1921 (21,9 bm) a písemnosti z referátů Okresního úřadu v Trutnově z let 1945–1993 (9,46 bm).

Z nejzajímavějších přírůstků můžeme uvést například vedutu města Trutnova od malíře Petra Russe z roku 1861 (představuje město po požáru) nebo film (8 mm) o vstupu německých vojsk do Trutnova v říjnu 1938.

Stejně jako v jiných letech, tak i letos se nám podařilo získat některé písemnosti prostřednictvím antikvariátu. Jednalo se o již výše zmíněnou knihu města Trutnova s opisy pověstí a pamětními záznamy a 3 knihy německé Obecné školy ve Volanově z let 1821–1944 (z toho 2 kroniky školy).

Ředitel archivu se snažil do archivu získat i písemnosti některých spolků, které byly a jsou v držení soukromých osob nebo jsou uloženy v půdních prostorech různých úřadů. V roce 1998 jsme získali například 2 knihy spolku Sokol Velký Vřešťov (1921–1946), 1 složku písemností Sokola Trutnov (1949–1950), 3 knihy a 1 složku písemností Ochotnického spolku Rtyně v Podkrkonoší (z toho 2 kroniky z let 1872–1995), 2 knihy Muzejního spolku ve Rtyni v Podkrkonoší (1933–1938) nebo 1 knihu Národní jednoty severočeské Horní Dehtov (1923–1939).

Přebírali jsme také písemnosti politických stran a hnutí. Jednalo se hlavně o ty strany, které na území našeho okresu zanikly. Byly to 4 kartony Koordinačního centra Občanského fóra Trutnov (1989–1991), 9 kartonů Občanského hnutí (1991–1995), 1 karton Svobodných demokratů (1993–1995), 1 karton Svobodných demokratů – Liberální strany národně-sociální (1995–1997) a 1 karton klubu Obroda (1989–1991).

Na úseku přejímání písemností od muzeí byl dosažen největší pokrok s Městským muzeem Úpice, kde ředitel archivu uzavřel se správcem muzejních sbírek panem Ludvíkem Mühlsteinem dohodu o předávání archiválií do SOkA, kterou městské zastupitelstvo v Úpici na svém 23. zasedání, dne 26. 2. 1998 schválilo. Tento pokrok v jednání mezi muzeem a archivem je jedním z největších úspěchů SOkA Trutnov, protože úsilí o předání písemností z Městského muzea v Úpici do SOkA Trutnov trvá již více než 30 let. V roce 1998 se podařilo do archivu z tohoto muzea získat 2 zbylé listiny z let 1732 a 1786, 6 městských kronik z let 1918–1955 a 12 školních kronik z let 1788–1953. V další fázi bychom z muzea měli získat spolkové písemnosti.

Tradičně se ředitel archivu, nespokojený se situací, že některé úřední písemnosti jsou uloženy u soukromých osob (ve valné většině případů se dostávají neoprávněně do soukromého držení), zabýval pátráním po úředních obecních, městských, školních, farních i spolkových kronikách. V roce 1998 se nám podařilo získat dalších 51 kronik, z toho 24 obecních a městských (z toho 7 do roku 1945 pro Horní Maršov, Sklenářovice a Úpici), 20 školních kronik (z toho 12 kronik do roku 1945 z Městského muzea v Úpici), 1 farní kroniku Kohoutova, 5 spolkových kronik (z toho 2 kroniky Spolku ochotníků ve Rtyni v Podkrkonoší do roku 1945) a 1 kroniku Dětské ozdravovny v Peci pod Sněžkou. Nejobtížněji se získávaly kroniky Horního Maršova z let 1889–1937 (zjištění, že je kronika uložena na našem území, bylo získáno prostřednictvím osoby žijící v SRN) a Sklenářovic z let 1922–1944 (uložena u soukromé osoby v Mladých Bukách). Kronika Sklenářovic je o to cennější, že obec byla po 2. světové válce srovnána se zemí a dnes již neexistuje. Ředitel archivu se rovněž zaměřuje na fotokroniky obcí z období 20. a 30. let, které mají stejnou úpravu i desky a byly vyhotovovány u stejného fotografického ateliéru v Hostinném pro obce v širokém okolí (SOkA má ve svých depozitářích celkem 20 těchto fotokronik, z toho ředitel archivu získal 10 kusů a v evidenci u soukromých osob je dalších 7 fotokronik). Tyto fotokroniky jsou významným dokladem lidové architektury v našem okrese, která dnes již mnohdy neexistuje.

Do SOkA Trutnov bylo získáno delimitacemi z jiných archivů celkem 24,69 bm písemností. Celkem 3 přírůstky byly získány ze SOA Zámrsk. Jednalo se o písemnosti NSDAP, Volksturmu, DAF, SA, farních úřadů a obecních úřadů. Největší přírůstek (delimitace) jsme získali ze SOA Zámrsk v rozsahu 21,9 bm (sčítací operáty 1921).

Ze SOkA Trutnov bylo delimitacemi předáno do SOA Zámrsk 38,6 bm písemností, hlavně druhopisy matrik 1900–1950 (27,9 bm), balíky vyřazené z Okresního soudu Vrchlabí a patřící do Velkostatku Vrchlabí 1819–1849 (8,45 bm), inventarizovaný fond Doly na arzenik Pec pod Sněžkou 1828–1932 (1,6 bm) a další drobné fondy.

Ředitel archivu proškolil v roce 1998 celkem 49 pracovníků obecních a městských úřadů na spisovou službu a na totéž téma 25 pracovníků Okresního úřadu v Trutnově.

Zpracování archiválií

Jak již bylo uvedeno, nepodařilo se z důvodu přístavby archivu realizovat některé práce, konkrétně pořádací a inventarizační, podle plánu na rok 1998.

Z plánovaných pořádacích prací byl splněn úkol uspořádat písemnosti Okresního národního výboru Trutnov, 1945–1960, v počtu 500 kartonů. Skutečnost u tohoto fondu je taková, že bylo uspořádáno celkem 566 kartonů, což činí celkem 62,26 bm. Pořádání tohoto období dosud není ukončeno, protože část písemností tohoto fondu budeme teprve přebírat od Okresního úřadu a další část byla zařazena do fondu Okresní úřad Trutnov (1850–1948) a bude odtud postupně vymanipulována. Pořádání písemností Okresní zemědělské správy nebylo rovněž dokončeno, protože archivářka Eva Cabadajová se věnovala více předarchivní péči, stahování písemností do SOkA Trutnov a zařazování a vyhotovování listů fondů. Úkol uspořádat tento fond bude přesunut do roku 1999.

Inventář Archivu města Vrchlabí nemohl být předložen – jak již bylo vzpomenuto výše – ke schválení do SOA Zámrsk, protože koncem roku 1998 probíhaly teprve adjustační a kancelářské práce na tomto fondu. Čistopis inventáře předložíme do SOA Zámrsk v roce 1999.

Katalogizační práce na tzv. Schulzově archivu města Dvora Králové byly v roce 1998 zaměřeny na doplňování a zkvalitňování záznamů dosud pořízených.

Evidence jednotného archivního fondu

SOkA Trutnov eviduje k 31. 12. 1998 celkem 1911 fondů v celkovém rozsahu 3357,45 bm. Celkový počet nových fondů tedy činí 89 a změn 93. V průběhu roku 1998 došlo k průběžnému doplňování počítačové i manuální evidence JAF.

Ochrana archiválií

Nadále přetrvávají u budovy archivu nedostatky v klimatu, projevující se suchým prostředím. Průměrná teplota v depozitářích v roce 1998 činila 19°C a průměrná relativní vlhkost 46 %. Řešení této neuspokojivé situace se nabízí v souvislosti s přístavbou archivu, kdy budou místo nákladné klimatizace použity jako obkladu na fasádu nové a poté i původní budovy keramické desky, které zabrání pronikání slunečního záření (vzduchová vrstva mezi keramickou deskou a fasádou odvětrá přebytečné teplo a izolace zabrání úniku tepla z budovy).

Průběžně byly očišťovány, odprašovány a udržovány podlahy a regály ve všech depozitářích. Nejvíce práce na očišťování bylo provedeno u písemností okresních soudů. Balíky těchto soudů byly odprášeny a očištěny v digestoři, písemnosti nakartonovány a popsány (cca 1 500 kartonů).

V restaurátorské dílně SOA Zámrsk byly zrestaurovány písemnosti z fondu Archiv města Dvora Králové n. L.:

Největší starosti měli archiváři SOkA Trutnov s ochranou archiválií v souvislosti s přestavbou archivu a přístavbou 5. podlaží. Ředitel archivu proto přijal opatření, podle kterého byly všechny regály opatřeny ochrannou igelitovou fólií, která by zabránila průniku vody do archiválií. Jak se ukázalo v noci z 13. na 14. prosince 1998 a v týdnu po 14. 12., bylo rozhodnutí správné a ochranné fólie zabránily rozsáhlému průtoku vody do 4. podlaží při zatékání vody po oblevě.

Využívání archiválií

SOkA Trutnov navštívilo v roce 1998 celkem 174 badatelů, z toho 39 cizinců ze Spolkové republiky Německo. Badatelé vykonali v archivu 518 badatelských návštěv, z toho 129 cizinci. Nárůst počtu badatelů oproti roku 1997 činí 32 % (viz graf počtu badatelů a badatelských návštěv).

V roce 1998 bylo vyřízeno 140 badatelských žádostí, z toho nejvíce bylo žádostí domácích i zahraničních badatelů o informace na archivní materiál uložený v SOkA Trutnov (27), dohledávek pro Okresní soud (20), potvrzování školní docházky, vyučení a zaměstnání (20), potvrzení čs. státního občanství (16), šetření konfiskace (11), potvrzování nuceného nasazení za 2. světové války (10), pátrání po osobách pro Český červený kříž, advokátní kanceláře i soukromníky (7), potvrzování pobytu a odsunu (7), žádosti o potvrzení narození (6), vyhledávání dokladů k restitucím (5), dohledávání podkladů pro zemědělské příděly (4), potvrzení věznění (1). Dále byly dohledávány archivní materiály pro soupis pramenů k dějinám keramického průmyslu, válečným zločincům koncentračního tábora Gross Rosen, k vladycké rodině ze Ždanic, stavební plány domů a vodovodů.

Z rešerší byl vytvořen výpis 86 položek o ochotnických spolcích v okrese Trutnov pro informační a poradenské středisko pro místní kulturu Artama Praha, pod názvem „Místopis českého amatérského divadla“.

Ředitel archivu absolvoval přednášku o archivu pro cca 20 učitelů, spojenou s exkurzí v archivu. Registrována je rovněž návštěva 105 žáků a učitelů, kteří v rámci výuky historie navštívili SOkA v Trutnově.

Archiv uspořádal celkem 3 výstavy. Ve dnech 25. 6.–20. 9. probíhala v ambitu kláštera ve Vrchlabí výstava „Z dějin města Vrchlabí“, která byla uskutečněna ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, a kde byly prezentovány nejzajímavější archiválie z depozitářů SOkA (i SOA Zámrsk). Další (neplánovaná) výstava probíhala ve dnech 21. 8.–13. 9. ve staré radnici v Trutnově na téma „Srpen 1968 v Trutnově“ (účast cca 2 000 lidí). SOkA Trutnov zde využil své bohaté sbírky fotografií, plakátů, novin a vzpomínek pamětníků ze své sbírky. Poslední výstavu jsme instalovali v místnostech Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Ve dnech 6.–22. 11. zde byla prezentována výstava na téma „Tradice kronikářství na Trutnovsku“, kde byly k nahlédnutí kroniky zajímavé nejen z hlediska výtvarného, ale také jejich obsahu.

O archivu, archivářích i uspořádaných výstavách byly v tisku prezentovány články:

Archiváři se v tisku prezentovali celkem 5 články (R. Reil) a také v tomto roce spolupracovali na redakci edice Odkazy (R. Reil, L. Jirásek).

Kromě uvedených prací jsme se zabývali také vědecko-výzkumnou činností. V roce 1998 probíhal výzkum komunálních pečetí (zjištěno na cca 180 obecních pečetí), průzkum v Rakouské národní knihovně (zjištěny veduty k 6 lokalitám našeho okresu) a Rakouském státním archivu (Trutnovensia). Obecní a městské úřady jsme obeslali dotazníkem, zjišťujícím stav používání obecních pečetí (znamení a znaků). Zjistili jsme také, že některé obce vyvíjejí aktivity k získání obecního znaku a praporu. Pravidelně (4× za rok) se sešla skupina historiků, která připravuje vydání Hüttelovy kroniky města Trutnova.

Využívání knihovny

Knihovna SOkA Trutnov se v roce 1998 rozrostla o 539 knih. Nákupy knih byly realizovány hlavně v knihkupectví Galerie Alfa v Trutnově a starší knihy v antikvariátech v Trutnově a Praze. Ke dni 31. 12. 1998 má knihovna SOkA Trutnov celkem 8 447 svazků knih. K nejvýznamnějším nákupům a přírůstkům patří například 19 svazků Českého časopisu historického z let 1900–1932, Pověsti z Krkonoš a Podkrkonoší (něm.) nebo Lexikon obcí českých zemí (něm.) 1910–1965.

I v roce 1998 byly vkládány knihy do knihovního programu Lanius (předpokládáme ukončení vkládání v polovině roku 1999). Celkem se podařilo vložit do programu 2 200 knih. Zaznamenali jsme celkem 66 výpůjček knih. Celkem 17 knih bylo z evidence vyřazeno.

Sledovali jsme také regionální tisk, který je pravidelně zasílán do SOkA Trutnov (28 obecních a městských novin a zpravodajů), jehož chybějící čísla či ročníky jsou průběžně dohledávány v terénu a získávány do SOkA. Tímto způsobem byly v roce 1998 získány například Zpravodaj Tiby 1960–1981, Rýbrcoul, Zpravodaj města Hostinného nebo Pochodeň.

Výpočetní technika

Hardwarové vybavení SOkA bylo v roce 1998 posíleno o další výkonný počítač řady Pentium II s RAM 32 MB. V současné době je v archivu celkem 7 počítačů. SOkA Trutnov nepoužívá pouze komerční software a programy distribuované Archivní správou ministerstva vnitra ČR, ale také vlastní softwarové produkty pro zjednodušení a zkvalitnění své práce.

V roce 1998 byly v SOkA Trutnov vytvořeny a zprovozněny databáze v MS Access 97: badatelské listy (pro evidenci a statistické vyhodnocování badatelských listů a témat), katalog událostí (pro evidenci časově zařazených písemností, fotografií, obrázků či informací), soudobá dokumentace (pro pořádání fondu soudobé dokumentace, v současnosti již není v našem archivu používána, neboť pro tytéž účely lze s výhodou využít databázi katalog událostí v3.00), evidence fondů (pro evidenci a vyhledávání lokací fondů či jejich částí).

Podařilo se vytvořit poměrně obsáhlý systém html stránek, jež byly prostřednictvím okresního úřadu zveřejněny nejprve na jeho intranetu, později též na internetu (http://www.oku-tu.cz/soka/kontakt.htm).


©  Státní okresní archiv v Trutnově,  2006
aktualizováno dne  15. 05. 2006