Státní okresní archiv Trutnov > O archivu > Historie

Historie
trutnovského archivu

Okresní archiv v Trutnově vznikl roku 1960 v souvislosti s územní reorganizací státní správy sloučením tří do té doby samostatných archivů v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí. Jejich základ tvořily staré městské písemnosti, soustředěné a částečně pořádané již před druhou světovou válkou v městských archivech či muzeích, rozšířené o novější registratury městských úřadů a podniků, materiál okresních zastupitelstev, škol, školních výborů, spolků a jiných institucí místního významu. Ze státního archivu v Zámrsku byly pak postupně převzaty písemnosti okresních úřadů a okresních soudů. Původně byly písemnosti archivu uloženy v celkem 11 depozitářích po celém okrese. V roce 1992 byly písemnosti z depozitářů ve Vrchlabí-Podhůří, Trutnově-Babí, Dvoře Králové nad Labem a Kuksu přestěhovány do nově zrekonstruovaného objektu – současné budovy centrály okresního archivu. Od 1. 9. 1992 se archiv úředně nazýval Státní okresní archiv Trutnov. Dnem 1. 8. 2002 přestal být odborným zařízením Okresního úřadu Trutnov a stal se, pod názvem Státní okresní archiv v Trutnově, vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Zámrsku.

Trutnovský archiv byl do roku 1952 umístěn v budově staré radnice v Trutnově (na Krakonošově náměstí), v letech 1952–1960 v budově trutnovského muzea (ve Školní ulici), 1960–1975 v budově staré městské věznice v Trutnově (ve Vězeňské ulici), 1975–1976 v budově školy v Horním Žďáru, 1976–1992 v budově školy v Babí. V roce 1990 po odchodu sovětských vojsk získal okresní archiv nové prostory v bývalých kasárnách, kam byla přesunuta i centrála archivu. S rekonstrukcí současné budovy centrály archivu v Komenského ulici (z objektu bývalé městské elektrárny) se započalo již v roce 1988. Otevření zrekonstruované budovy se uskutečnilo v říjnu 1992, z důvodu nedostatku ukládacích a provozních prostor byl pak tento objekt v letech 1998–1999 za plného provozu archivu rozšířen o nástavbu s prostornou studovnou (badatelnou) a dalšími nezbytnými provozy pro zaměstnance. Podle původního záměru měla přístavba objektu pokračovat druhou fází, kdy měl být přistavěn depozitní blok pro cca 3 000 ukládacích metrů archiválií. Vzhledem k tomu, že na realizaci druhé fáze přístavby nebyl dostatek finančních prostředků, bylo v roce 2001 z důvodu nutnosti ukládat stále větší množství archiválií rozhodnuto o pronájmu depozitního prostoru v Trutnově-Poříčí (areál bývalého podniku KARA).

Podrobnější informace o historii archivu do r. 1960 viz REIL, Roman: Historie Státního okresního archivu Trutnov. 1. část – Historie do roku 1960. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 1998. Trutnov, Státní okresní archiv Trutnov 1999. 208 s. ISBN 80-902709-0-5, ISSN 1212-5229.


©  Státní okresní archiv Trutnov,  2008
aktualizováno dne  12. 02. 2008