Státní okresní archiv Trutnov > Činnosti > Ceník

Ceník služeb a úkonů
poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku

Obecná ustanovení

A. Pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

Dle dopisu Archivní správy se postupuje dle zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Položka 2

Předmětem poplatku není nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a archivech měst.

Položka 3

a/ Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu:

50,– Kč
za každou i započatou stránku

40,– Kč
na přinesené disketě

80,– Kč
na přineseném CD nebo ZIP

15,– Kč
za každou i započatou stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu:

30,- Kč
za každou i započatou stránku

Osvobození od poplatku

Řídí se § 8 zákona 634/2004 Sb. a ustanoveními o osvobození u jednotlivých položek.

Úhrada kolky

Řídí se § 6 zákona 634/2004 Sb.

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list)

1.1 Černobílé

1.1.1 Jednostranné

formát A4 formát A3
1.1.1.1 z volných listů 9,– Kč 13,– Kč
1.1.1.2 z vázaných listů 10,– Kč 14,– Kč
1.1.1.3 z publikací a novin 2,– Kč 3,– Kč

1.1.2 Oboustranné

formát A4 formát A3
1.1.2.1 z volných listů 12,– Kč 25,– Kč
1.1.2.2 z vázaných listů 13,– Kč 28,– Kč
1.1.2.3 z publikací a novin 3,– Kč 4,– Kč

1.2 Barevné

1.2.1 Jednostranné

formát A4 formát A3
1.2.1.1 z volných listů 48,– Kč 72,– Kč
1.2.1.2 z vázaných listů 55,– Kč 78,– Kč

1.2.2 Oboustranné

formát A4 formát A3
1.2.2.1 z volných listů 74,– Kč 120,– Kč
1.2.2.2 z vázaných listů 90,– Kč 134,– Kč

2. Fotografické práce (Kč/kus)

2.1 Zhotovení černobílé zvětšeniny/zmenšeniny na normalizovaný formát listu fotografického papíru

formát 9×13 cm 15,– Kč
formát 13×18 cm 25,– Kč
formát 18×24 cm 55,– Kč
formát 24×30 cm 100,– Kč
formát 30×40 cm 130,– Kč
formát 40×50 cm 230,– Kč
formát 50×60 cm 300,– Kč

Cena za černobílou zvětšeninu/zmenšeninu na formát, který není normalizován, je stejná jako cena za zvětšeninu/zmenšeninu provedenou na nejbližší vyšší normalizovaný formát listu fotografického papíru.

2.2 Zhotovení barevné zvětšeniny/zmenšeniny na normalizovaný formát listu fotografického papíru

formát 9×13 cm 35,– Kč
formát 10×15 cm 55,– Kč
formát 13×18 cm 100,– Kč
formát 18×24 cm 200,– Kč
formát 20×25 cm 235,– Kč
formát 20×30 cm 250,– Kč
formát 24×30 cm 355,– Kč
formát 30×40 cm 475,– Kč
formát 40×50 cm 730,– Kč
formát 50×60 cm 1 150,– Kč

Cena za barevnou zvětšeninu/zmenšeninu na formát, který není normalizován, je stejná jako cena za zvětšeninu/zmenšeninu provedenou na nejbližší vyšší normalizovaný formát listu fotografického papíru.

2.3 Zhotovení černobílého negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z plošné předlohy

do velikosti 6×9 cm 77,– Kč
formát 6×9 cm 88,– Kč
formát 9×13 cm 132,– Kč
formát 13×18 cm 176,– Kč

2.4 Zhotovení barevného negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z plošné předlohy

1 políčko kinofilmu 24×36 mm 275,– Kč
formát 6×6 cm 550,– Kč
formát 6×9 cm 550,– Kč
formát 9×13 cm 825,– Kč
formát 10×15 cm 825,– Kč

2.5 Zhotovení černobílého negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z trojrozměrné předlohy

do velikosti 6×9 cm 255,– Kč
formát 6×9 cm 285,– Kč
formát 9×13 cm 360,– Kč
formát 13×18 cm 440,– Kč

2.6 Zhotovení barevného negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z trojrozměrné předlohy

1 políčko kinofilmu 24×36 mm 550,– Kč
formát 6×6 cm 1 100,– Kč
formát 6×9 cm 1 100,– Kč
formát 9×13 cm 1 650,– Kč
formát 10×15 cm 1 650,– Kč

3. Mikrografické práce

3.1.1 Pořízení mikrozáznamu

1 políčko 35 mm mikrofilmu 45×35 mm 32,– Kč
1 políčko 35 mm mikrofilmu 24×35 mm 20,– Kč

3.1.2 Kopírování mikrozáznamů

1 políčko bez rozdílu velikostí 15,– Kč

3.1.3 Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu na běžný kancelářský papír

formát A4 12,– Kč
formát A3 15,– Kč

4. Reprografické práce prováděné s využitím digitálních technologií, rozumí se zhotovení reprodukce plošné nebo trojrozměrné předlohy s využitím:

4.1.1 Zhotovení černobílé/barevné digitální reprodukce plošné předlohy

skener, digitální fotoaparát 150,– Kč
digitální kamera 615,– Kč

4.1.2 Zhotovení černobílé/barevné digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

skener, digitální fotoaparát 300,– Kč
digitální kamera 765,– Kč

C. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

1.1 Použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav)

nezpoplatňuje se

1.2 Použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály atp.)

1 ks černobílé reprodukce 1 500,– Kč
1 ks barevné/digitální reprodukce 3 000,– Kč

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízené pomocí vlastního zařízení žadatele.

D. Filmování archiválií

Základní poplatek 700,– Kč/každá započatá hodina

E. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky

1.1 Rešerše

1.1.1 jednoduchá rešerše/1 hodina výkonu/ založená na excerpci 1–2 archivních zdrojů

260,– Kč

1.1.2 náročná rešerše/1 hodina výkonu/ založená na excerpci 3–5 archivních zdrojů

350,– Kč

1.1.3 náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/ založená na excerpci 6 a více archivních i mimo archivních zdrojů

440,– Kč

1.2 Kancelářské práce

1.2.1 1 hodina výkonu 60,– Kč

1.3 Manipulační poplatky

1.3.1 balné – zásilky v balících 20,– Kč
1.3.2 balné – zásilky v obálkách do 1 kg 10,– Kč

F. Zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie

Specializované archivy zřízené za účelem zajištění péče o zvukové, filmové a audiovizuální archiválie se řídí ceníkem služeb pouze ve vztahu k archiváliím v listinné podobě. V ostatních případech se stanoví smluvní cena.

Poznámky


© Státní okresní archiv Trutnov, 2005
aktualizováno dne 03. 03. 2005