Státní okresní archiv Trutnov > Činnosti > Badatelna

Badatelna
Státního okresního archivu Trutnov

Prostor, kde mohou zájemci o historii či nedávnou minulost nahlížet do archiválií, se nazývá badatelna. Běžně jsou zde předkládány materiály od 16. století až po současnost. Zájem badatelů se soustřeďuje především na fondy archivů měst a obcí, cechů, spolků, okresních úřadů, Úřadu zemského rady (Landrat), z poválečné doby pak materiály týkající se odsunu Němců. Ze soudobé dokumentace je největší zájem o sbírku fotografií a o staré výtisky regionálních novin.

Pracovníci archivu vyřizují i písemné žádosti o vyhledání dokladů o státním občanství, o docházce na základní i střední školy v rámci trutnovského okresu, vyhledávají potřebné doklady i ze všech ostatních fondů uložených v SOkA Trutnov – vše včetně platného ověření těchto dokladů.

Kolektiv pracovníků archivu směřuje svou činnost především k uspokojení potřeb obyvatel okresu, institucí a škol. Proto zde funguje poradenská služba v oblasti heraldiky a genealogie, zpracovávání historie jednotlivých obcí. Pravidelnými návštěvníky badatelny jsou i pracovníci muzeí, galerií, památkové péče, obecní kronikáři, ale hlavně studenti středních a vysokých škol. Provoz v badatelně se řídí badatelským řádem.

Související stránky:


© Státní okresní archiv Trutnov, 2005
aktualizováno dne 06. 01. 2005